HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 11

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 15.05.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrusega kehtestatakse huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele kuni üheksateistaastastele lastele ja noortele valla eelarvest huvihariduse toetuse (edaspidi ka toetus) andmise kord.

  (2) Toetuse eesmärk on soodustada Kanepi valla laste ja noorte huvikoolides õppimist ja avardada võimalusi muu huvitegevusega tegelemiseks.

§ 2.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on:
  1) huvikooli õppekoha toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaalhuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviharidust või huvitegevust pakkuvate juriidiliste isikute osavõtutasu katmiseks;
  3) erandkorras makstakse huvihariduse omandamise või huvitegevuse harrastamisega tekkinud sõidukulude hüvitamiseks toetust puudega lapse vanemale, nelja ja enama lapsega või vähekindlustatud peredele.

§ 3.   Toetuse saamise eeldused

  (1) Kanepi vald osaleb õpilase huvihariduse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral järgmistel tingimustel:
  1) toetuse taotleja ja õpilase alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas;
  2) toetuse taotleja on vallavalitsusele tähtaegselt esitanud avalduse, vallavalitsuse ja taotleja vahel on sõlmitud leping ja taotleja on esitanud osalustasu maksmist tõendava dokumendi;
  3) toetuse taotleja perekonnal ei ole toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Kanepi valla ees.

  (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on, et sama või sarnase huvitegevusega tegelemise võimalus Kanepi vallas puudub.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse kulude katmise ulatus

  (1) Ühe õpilase kohta kantakse ühe huvikooli õppekoha või ühe huvitegevuse kulud ühes õppeaastas.

  (2) Huvihariduse toetuse maksimaalne suurus on:
  1) huvikooli puhul kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest;
  2) huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust) kuni 50 eurot õppekuus;
  3) sõidukulude hüvitamiseks toetust kuni 100% ulatuses õppekuus kuludokumentide alusel. Sõidukulude arvestamise alused kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Toetuse andmise kord

  (1) Huvikooli õpilaskoha maksumuse hüvitamiseks sõlmib vallavalitsus kooli pidajaga lepingu. Huvikooli pidaja esitab arved Kanepi Vallavalitsusele.

  (2) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või täisealine õpilane ise hiljemalt 01. oktoobriks vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 1).

  (3) Peale 01. oktoobrit esitatud avaldused, näiteks elukohamuutusest tulenevatel põhjustel, saab rahuldada juhul, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.

  (4) Huvitegevuse toetamine ja toetuse määr või toetamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul peale taotluse esitamist.

  (5) Vallavalitsus sõlmib kümne tööpäeva jooksul toetuse määramise korralduse vastuvõtmisest arvates toetuse kasutamise kohta kahepoolse (vallavalitsus, taotleja) lepingu, milles sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  2) toetuse suurus;
  3) lapsevanema kohustused toetuse kasutamisel;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

  (6) Kui taotleja ei allkirjasta lepingut 30 päeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja õiguse lepingu sõlmimiseks ja menetlus toetuse taotlemise kohta loetakse lõppenuks.

  (7) Huvitegevuse kulud hüvitatakse lapsevanema poolt esitatud osalustasu maksmist tõendavate dokumentide alusel. Osalustasu maksmist tõendav dokument esitatakse vallavalitsusele hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks. Lepingus kokkulepitud juhul võib maksmist tõendava dokumendi esitada neli korda aastas hiljemalt 10. märtsiks (detsembri, jaanuari ja veebruari eest), 10. juuniks (märtsi, aprilli ja mai eest), 10. septembriks (juuni, juuli ja augusti eest) ja 10. detsembriks (septembri, oktoobri ja novembri eest).

  (8) Toetus kantakse lepingus märgitud arvelduskontole hiljemalt osalustasu maksmist tõendava dokumendi esitamise kalendrikuu 20. kuupäevaks.

§ 6.   Järelevalve

  Käesoleva korra sätete või lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 18.08.2015 määrus nr 15 „Huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 01. septembril 2018.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

Lisa Huvitegevuse toetuse taotlemise avaldus

/otsingu_soovitused.json