KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 12

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas

Vastu võetud 21.05.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja lg 2, korrakaitseseaduse § 55 lg 2 p 2, § 56 lg 3 p 2, § 59 lg 1 ja kaubandustegevuse seaduse § 20 lg 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

  (2) Määruse reguleerimisalasse kuulub spordiürituste korraldamine spordiseadusega sätestamata juhtudel.

  (3) Avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamisele kohaldatakse välireklaami paigaldamise eeskirja.

  (4) Avaliku ürituse raames üldkasutatava tee, tänava, pargi, parkla, puhkeala või selle osa sulgemisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut ja maksustamisel teede ja tänavate sulgemise maksu määrust.

  (5) Elva Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) pädevuses on loa andmine korrakaitseseaduse paragrahvi 56 lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul.

  (6) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (2) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on määruses sätestatud isiku väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (3) Avalikku üritust võib korraldada (edaspidi ürituse korraldaja):
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

§ 3.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja vormikohase taotluse (edaspidi ürituse loa taotlus) koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna Vallavalitsusele.

  (2) Ürituse luba ei pea taotlema Vallavalitsus.

  (3) Ürituse luba ei pea taotlema avaliku ürituste korraldamiseks ja pidamiseks:
  1) mis toimub selleks ettenähtud ruumis või maa-alal;
  2) mis toimub omaniku nõusolekul tema ruumis või maa-alal;
  3) millest võtab osa kuni 150 inimest;
  4) millega ei kaasne alkoholi pakkumist ja müüki, kaubandustegevust või müra- ja valgusefektide korraldamist (ilutulestik) või muid asjaolusid, mis võivad kujutada ohtu osavõtjatele.

  (4) Avaliku ürituse loa taotluse kohustuse puudumisel täidab avaliku ürituse korraldaja paragrahvis 8 sätestatud kohustusi.

  (5) Ürituse loa taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus korraldusega.

  (6) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

§ 4.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  3) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning avaliku ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg, prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
  4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  5) avaliku ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
  6) avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki;
  7) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  8) teave avalikul üritusel kasutatava valgus-, heli- ja/või pürotehnika kohta;
  9) teave üritusel kasutatava inventari paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga (kauplemisinventar, tribüün, lava vms);
  10) vajadusel turvalisust tagava isiku või turvaettevõtja nimi ja kontaktandmed;
  11) teave liikluskorralduse muutmiseks või tänava sulgemiseks (sh osaliseks sulgemiseks) ning liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada;
  12) teave alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta;
  13) märge avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  14) muud ürituse korraldamiseks ja pidamiseks ning loa andmisel olulised andmed;
  15) ürituse toimumise koha või territooriumi omaniku või valdaja kirjalik nõusolek.

  (2) Ürituse loa taotlusele esitatakse lisaks ürituse toimumise koha asendiplaan, milles on teave käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 9 ja 11 kohta.

  (3) Ilutulestiku korraldamiseks lõhkematerjaliseaduse tähenduses esitatakse avaliku ürituse loa taotlusele lisaks taotlus ilutulestiku korraldamiseks vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda muid asjassepuutuvaid dokumente, selgitusi või kooskõlastusi.

  (5) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 5.   Ürituse loa andmine

  (1) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi Vallavalitsus.

  (2) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata või on vaja esitada täiendavaid lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab Vallavalitsus ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Vallavalitsus jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Vallavalitsus võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi Vallavalitsuse määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud määruse paragrahvi 3 lõikes 5 sätestatud tähtajaks.

  (4) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustab Vallavalitsus korraldusega kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide esitamisest kui:
  1) avaliku ürituse pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalises müügikohas);
  2) avaliku ürituse pidamisel kasutatakse ajutist suuremõõtmelist ehitist (nt tribüün, lava, telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari;
  3) avalik üritus peetakse ehitises või kohas, mis ei ole vastavaks tegevuseks ette nähtud ja mis toimub mitmel järjestikusel kalendripäeval;
  4) millega kaasneb ulatuslik liikluse ümberkorraldamine;
  5) mille osavõtjate eeldatav arv on enam kui 1000 inimest;
  6) mis toimub täielikult või osaliselt ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.

  (5) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetamata juhtudel otsustab vallavalitsuse struktuuriüksus või ametnik haldusotsusega.

§ 6.   Ürituse loa andmisest keeldumine, tingimuste piiramine

  (1) Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega ürituse korraldamise ja pidamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotlus ei ole saanud nõutud kooskõlastust;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või kogunemise läbiviimine;
  3) avalik üritus on ürituse loa taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  4) ürituse loa taotluses toodud avaliku ürituse pidamine ei ole lubatud riigi või Elva valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotlejale antud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  6) muul avalikust huvist põhjendatud juhul.

  (2) Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

§ 7.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Määruses sätestatud juhtudel peab avaliku ürituse pidamiseks olema Vallavalitsuse ürituse luba. Lisaks avaliku ürituse loale peab olema territooriumi omaniku või valdaja luba.

  (2) Avalikul üritusel on kaubandustegevuse seaduses sätestatud kaubanduse korraldajaks ürituse korraldaja.

  (3) Avalikul üritusel võib pakkuda või kaubelda alkohoolsete jookidega Vallavalitsuse loa alusel alkoholiseadusega sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma määruses ja teistes õigusaktides sätestatud avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid ning ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  3) olema taotluses antud viisil kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  4) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  7) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  8) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle toimumise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
  9) täitma ürituse läbiviimisel ametkondade esitatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  10) hüvitama vallale avaliku üritusega kaasnevad rajatiste kasutamise ja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 9.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsuse põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja valla õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
  4) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamise ja pidamise ajal Vallavalitsuse või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  5) ürituse loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab osakond viivitamatult ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 10.   Avaliku ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik vältida muid abinõusid rakendades;
  2) kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) korrakaitseorgani nõudel, kui ürituse korraldaja ei järgi ürituse loas antud tingimusi.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ei peata ürituse korraldaja avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise korrakaitseorgan, teavitades sellest viivitamatult ürituse korraldajat ja teisi asjaomaseid ametkondi.

  (3) Kui avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib avaliku ürituse pidamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja avalikku üritust ei lõpeta, otsustab avaliku ürituse lõpetamise korrakaitseorgan.

§ 11.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses ja ürituse loas sätestatud tingimustel vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Elva vallale hüvitama talle avaliku ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 12.   Riiklik järelevalve

  Riiklikku järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostatakse korrakaitseseaduses sätestatud korrakaitseorganite poolt korrakaitseseaduses sätestatud alustel.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks
  1) Elva Linnavolikogu 25.08.2014 määrus nr 11 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva linnas“;
  2) Konguta Vallavolikogu 29.06.2016 määrus nr 34 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Konguta vallas“;
  3) Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 määrus nr 11 „Palupera vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord“;
  4) Puhja Vallavolikogu 29.06.2016 määrus nr 20 „Puhja valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“;
  5) Rannu Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 6 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“;
  6) Rõngu Vallavolikogu 03.06.2015 määrus nr 4 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json