SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Haapsalu linnas

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 56

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Haapsalu linnas

Vastu võetud 23.05.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 26, Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Haapsalu linnas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevalt:
  1) Hooldatav – igapäevast kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.
  2) Hooldaja – Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve.
  3) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
  4) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelvalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.
  5) Hooldajatoetus – linnaeelarvest makstav igakuine rahaline toetus täisealise isiku hooldajale.

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse puudega täisealisele isikule, kes vaimse või füüsilise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

  (2) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (3) Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Haapsalu linn.

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitatakse linnavalitsusele hooldaja ja hooldatava kirjalik taotlus, millele lisatakse:
  1) taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldusvajadusega isikule puude raskusastme määramise kohta;
  3) hoolduse vajaduse põhjendus.

  (2) Hooldusvajaduse selgitab sotsiaaltöötaja välja hoolduse seadmiseks hindamisinstrumendi abil hooldatava elukohas.

  (3) Hindamisinstrumendi põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ning hooldajaks määratava isiku sobivus.

  (4) Hooldusvajaduse hindamisel võetakse arvesse lisaks hindamisinstrumendile muid olemasolevaid dokumente ja hinnanguid hooldusvajaduse kohta ning vajadusel teiste spetsialistide hinnanguid.

  (5) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 5.   Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

  (1) Sotsiaaltöötaja teeb sotsiaalkomisjonile ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks.

  (2) Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut ja kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, täisealine laps, lapselaps, vanavanem).

  (3) Ülalpidamiskohustusega isik hooldatava suhtes võib hooldaja olla juhul, kui muude teenustega ei saa hooldust tagada ja hooldatava toimetulek igapäevastes toimingutes ning eneseteeninduses on raskelt häiritud või ei suuda ta neis osaleda või neid teostada.

  (4) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse hooldaja sotsiaalkomisjoni otsusega.

  (5) Hooldaja määramise otsus kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega, milles määratakse hooldusvajadus, hooldaja isik ning tema kohustused ja ülesanded.

  (6) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

  (7) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatavale määratud puude lõpptähtajani;
  2) tähtajatult määratud puude puhul üheks kuni viieks aastaks vastavalt hooldushindamise tulemustele.

§ 6.   Hooldaja määramisest keeldumine

  (1) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest võib keelduda, kui:
  1) raske või sügava puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust ei tulene vajadust hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks;
  2) puudega isiku hindamisest tulenevalt on hooldust võimalik tagada muude teenuste osutamisega;
  3) kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning taotleja kasutab hooldatavaga ühist eluruumi;
  4) taotleja on esitanud valeandmeid.

  (2) Hooldaja määramisest keeldumise otsuse teeb sotsiaalkomisjon ja isikut teavitatakse otsusest kirjalikult.

§ 7.   Hoolduse seadmise lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

  (2) Hoolduse seadmise äralangemise alused on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on raske või sügava puudega isiku hooldusvajadus muutunud määral, mis tingib puudega isikule hoolduse osutamist teistsugusel, talle enam sobival viisil;
  3) hooldatavale keskmise puude määramine;
  4) hooldusvajaduse vähenemine;
  5) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  6) hooldatava või hooldaja surm;
  7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  8) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest.

§ 8.   Hooldajatoetuse taotlemine ja määramine

  (1) Hooldajatoetust on õigustatud taotlema Eesti rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna sisse kantud teovõimeline isik, kelle tegelik elukoht on Haapsalu linnas.

  (2) Hooldajatoetust võib erandolukorras taotleda hooldaja, kes ise elab alaliselt teise omavalitsusüksuse territooriumil, kuid seda üksnes juhul, kui hooldamine on hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt sel viisil võimalik.

  (3) Hooldajatoetuse taotlusele lisatakse käesoleva korra § 4 lõikes 1 sätestatud lisad.

  (4) Kui taotleja jätab koos hooldajatoetuse taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Sotsiaaltöötaja teeb sotsiaalkomisjonile ettepaneku hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks või hooldajatoetuse määra muutmiseks või sellest keeldumiseks.

  (6) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni hooldajaks määramise lõpuni.

  (7) Hooldajatoetuse määramise otsus kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega, milles määratakse ka hooldajatoetuse suurus.

  (8) Hooldajatoetuse määramisest keeldumise otsuse teeb sotsiaalkomisjon ja isikut teavitatakse otsusest kirjalikult.

§ 9.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (2) Hooldajatoetuse määrad kehtestab linnavalitsus igaks eelarveaastaks eraldi.

  (3) Hooldajatoetus makstakse igakuiselt hooldaja arveldusarvele.

  (4) Linnavalitsus maksab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldajatoetust saava isiku eest sotsiaalmaksu sotsiaalmaksu seaduse § 6 lg 11 p 1 alusel.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise äralangemise alused on sätestatud käesoleva korra § 7 lõikes 2.

§ 10.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teavitama linnavalitsust asjaoludest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

  (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on linnavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json