Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2019 määruse nr 8 "Rõuge valla finantsjuhtimise kord" muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2021, 4

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2019 määruse nr 8 "Rõuge valla finantsjuhtimise kord" muutmine

Vastu võetud 18.05.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 31 ning Rõuge valla põhimääruse § 59 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Rõuge valla finantsjuhtimise korra muutmine

  Rõuge Vallavolikogu 17.04.2019 määruses nr 8 „Rõuge valla finantsjuhtimise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 31 ning Rõuge valla põhimääruse § 59 lõigete 4 ja 5 alusel.
  2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) komisjon – vallavolikogu alatine komisjon, kelle tegevusvaldkonda kuuluvad eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused.“;
  3) paragrahvi 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Volikogu esimees edastab eelarve eelnõu menetlemiseks komisjonile. Komisjoni poolt heaks kiidetud eelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda esimesele lugemisele.“
  4) paragrahvi 8 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Muudatusettepanekute koond koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse komisjonile.“
  5) paragrahvi 8 lõiget 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Vallavalitsus võib teha komisjonile ettepaneku muudatusettepaneku tagasilükkamiseks juhul, kui see on vormistatud puudulikult, selle mõjusid või katteallikaid ei ole piisavalt selgitatud või see ei ole kooskõlas valla kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga. Samuti juhul, kui muudatusettepanekud suurendavad kulude kogusummat, kuid katteallikaid ei ole lisatud või katteallikad ei ole reaalsed.“
  6) paragrahvi 8 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Volikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond, kus kajastuvad muudatusettepanekud koos vallavalitsuse ja komisjoni seisukohtadega.“
  7) paragrahvi 13 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Volikogu esimees edastab lisaeelarve eelnõu menetlemiseks volikogu komisjonile ja vajadusel teistele volikogu alatistele komisjonidele. Vallavalitsus tutvustab lisaeelarve eelnõud komisjonis. Komisjoni poolt heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda.“
  8) paragrahvi 14 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui vallaeelarve tulu laekub kavandatust vähem, siis on vallavalitsusel õigus 1 kuuks piirata vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemist, lubades vaid vältimatute kulude tegemist. Väljaminekute piiramise otsustab vallavalitsus korraldusega, teavitades sellest koheselt ka vallavolikogu esimeest ja komisjoni esimeest“
  9) paragrahvi 16 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Valla majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus seaduses toodud tähtajaks ja esitab selle vallavolikogule kinnitamiseks. Aruandele lisatakse volikogu poolt määratud vandeaudiitori arvamus ja vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta aruande heakskiitmise kohta.“
  10) paragrahvi 16 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Majandusaasta aruanne esitatakse volikogu esimehe poolt menetlemiseks volikogu komisjonile.“
  11) paragrahvi 16 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kui komisjon on teinud majandusaasta aruande kohta märkusi või tähelepanekuid või kui komisjon ei ole majandusaasta aruande esitatud kujul kinnitamise poolt, esitab komisjoni esimees volikogule sellekohase kirjaliku arvamuse.“
  12) paragrahvi 16 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Niilo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json