HaridusKool

Teksti suurus:

Jõhvi valla munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2021, 7

Jõhvi valla munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 19.05.2021 nr 17

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1, Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 31 „ Jõhvi Põhikooli põhimäärus“ § 9 lõike 2 ja Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 30 „ Jõhvi Vene Põhikooli põhimäärus“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse Jõhvi valla munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise üldised tingimused ja kord.

  (2) Hariduslike erivajadustega laste kooli vastuvõtmine ja õppe korraldamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 2.   Määruse üldsätted

  (1) Kool tagab õppimisvõimalused kõikidele koolikohustuslikele õpilastele, kelle jaoks on see kool elukohajärgne kool.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib kooli vastu võtta õpilasi väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda. Õppekoht on vaba, kui õpilaste nimekirjas on vähem õpilasi kui klassis õppekohti.

  (3) Koolid avalikustavad õpilaste Jõhvi valla munitsipaalkoolidesse vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

  (4) Põhjendatud juhtudel ning õppekorralduse parendamise eesmärgil on kooli direktoril õigus kehtestada täiendavaid vastuvõtu tingimusi, mis ei ole vastuolus kooli vastuvõtmist reguleerivate õigusaktidega ning on eelnevalt kooskõlastatud Jõhvi Vallavalitsusega.

§ 3.   Põhikooli vastuvõtmine

  (1) Lapse põhikooli vastuvõtmiseks esitab seaduslik esindaja e-keskkonnas ARNO taotluse, lisades taotlusele õigusaktides nõutud ning e-keskkonnas loetletud dokumendid, v. a dokumendid, mis sisaldavad üksnes andmeid, millele on koolil juurdepääs erinevate registrite kaudu.

  (2) 1. klassi võetakse laps:
  1) kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks;
  2) kelle koolikohustuse täitmine on käimasoleval õppeaastal edasi lükatud;
  3) kelle seaduslik esindaja soovib koolikohustuslikust east nooremana õppima asumist ja lasteasutus, kus laps käib, või kooliväline nõustamismeeskond on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks, ning kui lapse seaduslik esindaja on sellest kooli pidajat enne käesoleva aasta 1. maid kirjalikult teavitanud.

  (3) Esimesse klassi vastuvõtu taotluse saab esitada alates 1. maist.

  (4) 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor 30. augustiks.

  (5) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, vormistades käskkirja õpilase vastuvõtu kohta.

  (6) Õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli kantselei sisseastuja seaduslikku esindajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates.

  (7) Õpilase seaduslik esindaja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil esitada dokumente, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilase seaduslik esindaja hiljemalt 30. juuniks.

  (8) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Õpilase üleminek ühest koolist teise kooli

  Jõhvi põhikoolidest teise kooli üleminekul esitab vanem e-keskkonnas ARNO koolist lahkumise taotluse.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Jõhvi Vallavalitsuse 23. septembri 2015 määrus nr 8 “Jõhvi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord” ja Jõhvi Vallavalitsuse 13. veebruari 2018 määrus nr 3 “ Jõhvi Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Konrad
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json