Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Rõuge valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2021, 19

Rõuge valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 17.04.2019 nr 8
RT IV, 23.04.2019, 34
jõustumine 26.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2021RT IV, 25.05.2021, 428.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 31 ning Rõuge valla põhimääruse § 59 lõigete 4 ja 5 alusel.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Rõuge valla finantsjuhtimise kord (edaspidi määrus) sätestab:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise tingimused ja korra;
  2) Rõuge valla eelarve (edaspidi eelarve) ülesehituse ja liigendamise põhimõtted;
  3) eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamise, menetlemise ja vastuvõtmise ning avalikustamise nõuded ja korra;
  4) reeglid vallaeelarvest väljaminekute tegemiseks, kui vallaeelarve on eelarveaasta alguseks vastu võtmata;
  5) vallaeelarve täitmise reeglid, sh vallaeelarve täitmise tulude (kogumahus) kavandatust väiksema laekumise korral vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline kestus;
  6) tingimused ja korra eelarve reservfondi kasutamiseks;
  7) valla majandusaasta aruande koostamise, menetlemise, kinnitamise ja avalikustamise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) finantsosakond – vallavalitsuse struktuuris olev osakond, mille eesmärk on korraldada eelarvelist juhtimist ning raamatupidamist;
  2) eelarveliste vahendite kasutajad – vallavalitsus ja hallatavad asutused;
  3) komisjon – vallavolikogu alatine komisjon, kelle tegevusvaldkonda kuuluvad eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

2. peatükk Eelarve ülesehitus, koostamine ja menetlemine 

§ 3.   Eelarve ülesehitus

  (1) Eelarve koosneb osadest ja on tekkepõhine.

  (2) Eelarve osad on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

  (3) Eelarve osad liigendatakse vastavalt §-s 4 sätestatule.

§ 4.   Eelarve liigendamine

  (1) Põhitegevuse tulude liigid majandusliku sisu järgi on:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (2) Põhitegevuse kulude liigid majandusliku sisu järgi on:
  1) antud toetused;
  2) tööjõu- ja majandamiskulud;
  3) muud kulud (sh reservfond);

  (3) Investeerimistegevuse liigid on:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja finantskulud.

  (4) Finantseerimistegevuse liigid on:
  1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
  2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

  (5) Likviidsete varade muutuse liigid on:
  1) raha ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

  (6) Lisaks lõigetes 1-5 sätestatule liigendab vallavolikogu eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes.

§ 5.   Eelarve koostamise tingimused

  (1) Eelarve koostatakse eelarvestrateegia alusel vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud eelarveosadele ning käesoleva määrusega sätestatud liigendusele arvestades eelarve taotluste menetluse tulemusi.

  (2) Eelarve ja lisaeelarve koostatakse ja kinnitatakse volikogu poolt määrusena, mis koosneb tekstilisest osast ja selle lisaks olevast numbrilist infot sisaldavast tabelist.

  (3) Eelarve ja lisaeelarve numbrilist infot sisaldav tabel koostatakse ja kinnitatakse volikogu poolt rahandusministeeriumi eelarveklassifikaatoris toodud kahekohaliste tululiikide ja kulude osas tegevusalade lõikes üldsummadena. Tabelis võib eelarve ridadele lisada täpsustavaid loetelusid sellelt eelarverealt rahastatavate tegevuste, objektide, projektide või tehtavate investeeringute kohta.

  (4) Eelarve puudujääk peab olema kaetud finantseerimistehingutega ja/või likviidsete varade muutusega.

  (5) Eelarves nähakse reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks kuni 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust.

§ 6.   Eelarve seletuskiri

  (1) Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, mis on informatiivse, seletava ja prioriteete kehtestava tähendusega. Seletuskiri ei ole eelarve osa, vaid seal sisalduva numbrilisel ja tekstilisel kujul esineva info ning tehtavate otsuste põhjendus.

  (2) Eelarve eelnõu seletuskiri peab sisaldama kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõikes 2 sätestatut. Seletuskirja juurde lisatakse kulude võrdluse tabel neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 7.   Eelarve koostamise kord

  (1) Eelarve eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus. Eelarve eelnõu koostab ning selleks vajaliku info kogumist ja vahendamist koordineerib finantsosakond.

  (2) Eelarve koostamisel kasutatakse eelarve koostamise tarkvara ja selles sisalduvaid vastavaid vorme või kehtestab vallavalitsus finantsosakonna ettepanekul eelarve taotluse vormi.

  (3) Vallaeelarvest raha taotlemiseks tuleb eelarve koostamise tarkvaras või vallavalitsuse kehtestatud vormil esitada vallavalitsusele taotlus hiljemalt eelneva aasta 30. septembriks.

  (4) Taotlusele lisatakse seletuskiri.

  (5) Finantsosakond vaatab esitatud eelarve taotlused läbi ja kontrollib eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele. Puuduste esinemisel taotluses on finantsosakonnal õigus tagastada taotlus esitajale puuduste kõrvaldamiseks. Esitaja on kohustatud puudused taotluses kõrvaldama hiljemalt 15. oktoobriks. Finantsosakonnal on õigus iseseisvalt parandada taotlustes esinevaid vormilisi vigu, mis ei muuda taotluse sisu.

  (6) Taotlusi menetletakse aruteludena, milles osalevad vallavanem, finantsosakonna esindaja, vallavalitsuse vastava osakonna juhataja või teenistuja ning vajadusel taotluse esitaja. Arutelude sagedus ja töövorm määratakse jooksvalt ja vastavalt vajadusele finantsosakonna esindaja poolt.

  (7) Finantsosakond koostab läbivaadatud taotluste ja muude asjakohaste materjalide, info ja õigusaktide alusel eelarve eelnõu ning esitab selle vallavalitsusele, kes hindab taotletud kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda eelarve eelnõu menetluse käigus, lähtudes vallaeelarve tulude prognoosist ja muudest olulistest asjaoludest.

§ 8.   Eelarve eelnõu menetlemine volikogus

  (1) Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu menetlemiseks volikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks.

  (2) Volikogu esimees edastab eelarve eelnõu menetlemiseks komisjonile. Komisjoni poolt heaks kiidetud eelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda esimesele lugemisele.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (3) Eelarve menetlemiseks korraldatakse volikogus vähemalt kaks lugemist, mis ei tohi toimuda samal istungil. Lugemiste täpse arvu, nende katkestamise ja lõpetamise otsustab volikogu.

  (4) Eelarve eelnõu esimese lugemise lõpetamisel volikogu istungil määrab volikogu tähtaja muudatusettepanekute tegemiseks eelarve eelnõusse.

  (5) Ettepanekuid võivad teha volikogu liikmed, volikogu alatised komisjonid ning vallavalitsus.

  (6) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule, mis tingib ettenähtud tulude või kulude vähendamise, suurendamise või ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvutused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Võimalusel tuleb vältida katteallikateks finantseerimistehingute või likviidsete varade muutuse toomist. Püsiva iseloomuga väljaminekute korral kirjeldatakse mõju vähemalt kolmele eelseisvale eelarveaastale.

  (7) Finantsosakond koostab tähtajaks esitatud muudatusettepanekute alusel koondi ning esitab selle vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (8) Muudatusettepanekute koond koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse komisjonile.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (9) Vallavalitsus võib teha komisjonile ettepaneku muudatusettepaneku tagasilükkamiseks juhul, kui see on vormistatud puudulikult, selle mõjusid või katteallikaid ei ole piisavalt selgitatud või see ei ole kooskõlas valla kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga. Samuti juhul, kui muudatusettepanekud suurendavad kulude kogusummat, kuid katteallikaid ei ole lisatud või katteallikad ei ole reaalsed.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (10) Volikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond, kus kajastuvad muudatusettepanekud koos vallavalitsuse ja komisjoni seisukohtadega.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (11) Volikogu hääletab teisel lugemisel vallaeelarvesse muudatuste tegemise. Hääletamisele võib panna muudatusettepanekute koondi tervikuna.

  (12) Kui eelarve suunatakse vastuvõtmiseks järgmisele istungile, siis istungite vahel võib vallavalitsus täiendada eelarve eelnõud selleks ajaks teatavaks saadud sihtotstarbeliste tulude ja kuludega ning teha tehnilisi muudatusi ja täpsustusi.

  (13) Finantsosakond koostab peale eelarve vastuvõtmiseks suunamist eelarve eelnõu uue terviktekstina, arvestades tehtud muudatusi.

§ 9.   Eelarve vastuvõtmine

  (1) Volikogu võtab eelarve vastu poolthäälteenamusega.

  (2) Eelarve vastuvõtmisega kinnitab volikogu valla eelarve tulud ja kulud valla hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes ning finantseerimistehingud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud eelarveklassifikaatoritele üldsummadena. Alaeelarved majandusliku sisu järgi kahekohaliste kululiikide lõikes kinnitatakse vallavalitsuse poolt 20 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus.

  (3) Vallavalitsus võib vajadusel valla eelarve rahavoogude suunamiseks koostada kuise detailsema plaani seaduses toodud eelarve osade lõikes.

§ 10.   Eelarve ja eelarve eelnõu avalikustamine

  Eelarve eelnõu, lisaeelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve ja eelarve seletuskiri avaldatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

§ 11.   Väljaminekute tegemine vastuvõtmata eelarve korral

  Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve korral lähtub vallavalitsus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatust.

3. peatükk Lisaeelarve 

§ 12.   Lisaeelarve koostamine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui eelarve muutub kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikes 4 sätestatud asjaoludest tulenevalt.

  (2) Lisaeelarve vajaduse selgitab välja ning lisaeelarve eelnõu koostab finantsosakond, lähtudes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega lisaeelarvele sätestatud nõuetest. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse põhjendus lisaeelarve vajaduse ja lisaeelarve jaotuse, samuti täiendavate väljaminekute vajaduste kohta ning ülevaade konkreetsetest katteallikatest.

  (3) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

§ 13.   Lisaeelarve menetlemine ja vastuvõtmine

  (1) Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu esitatakse menetlemiseks volikogule.

  (2) Volikogu esimees edastab lisaeelarve eelnõu menetlemiseks volikogu komisjonile ja vajadusel teistele volikogu alatistele komisjonidele. Vallavalitsus tutvustab lisaeelarve eelnõud komisjonis. Komisjoni poolt heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (3) Lisaeelarve vastuvõtmise võib volikogu otsustada esimesel lugemisel.

  (4) Lisaeelarve võtab volikogu vastu poolthäälteenamusega.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet ei koostata, esitatakse ülevaade sihtotstarbeliselt eraldatud raha ja annetuste kasutusse võtmise kohta volikogule eelarve täitmise aruande koosseisus.

4. peatükk Eelarve täitmine 

§ 14.   Eelarve täitmise tingimused ja kord

  (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine.

  (2) Eelarve teenindamist (sh rahavoogude planeerimist, jälgimist ja reguleerimist) teostab finantsosakond.

  (3) Eelarve täitmise eest vastutavad vallavanema käskkirjaga kinnitatud kulujuhid ja valla hallatavate asutuste juhid.

  (4) Kui vallaeelarve tulu laekub kavandatust vähem, siis on vallavalitsusel õigus 1 kuuks piirata vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemist, lubades vaid vältimatute kulude tegemist. Väljaminekute piiramise otsustab vallavalitsus korraldusega, teavitades sellest koheselt ka vallavolikogu esimeest ja komisjoni esimeest.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (5) Eelarve täitmisel peavad vallavalitsus ja kulujuhid lähtuma vallavara valitsemise korraga vara omandamisele ja teenuste tellimisele sätestatud otsustuspädevustest ja piirmääradest.

  (6) Vähemalt üks kord kuus edastab finantsosakonna juhataja vallavalitsusele kokkuvõtte vallaeelarve täitmisest.

  (7) Vallavalitsus annab vallavolikogule eelarve täitmisest ülevaate kord kvartalis vallavolikogu istungil.

5. peatükk Reservfondi kasutamise kord 

§ 15.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutatakse ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt.

  (3) Vallavalitsus võib reservfondist raha eraldada järgmiste kulude katteks:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude likvideerimise kulud;
  2) elutähtsate teenuste toimimise tagamiseks ja avariiliste olukordade tagajärgede likvideerimiseks vajalikud edasilükkamatud kulud;
  3) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud kulud (nt elektrikulu, küttekulu, telefonikulu vms);
  4) auhinnad valla elanikele või kollektiividele eduka osalemise eest konkurssidel, võistlustel vms üritustel;
  5) ühekordsed toetused vallaga seotud kultuuri- ja spordi- vms ürituste korraldamiseks;
  6) kohtulahenditest tulenevad ja juriidilise teenindamise kulud;
  7) vallavalitsuse või hallatavate asutuste projektide omaosaluse katmine, kui planeeritud vahendid on ebapiisavad või kui eelarve koostamise ajal ei olnud teada, kas ja mis ajal projektile rahastus eraldatakse;
  8) seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud.

  (4) Lõikes 3 nimetamata kulude katmiseks otsustab reservfondi kasutamise volikogu.

  (5) Vallavalitsus ei tohi üldjuhul reservfondi kasutada enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks. Erandiks on koondamishüvitiste maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

  (6) Taotlus reservfondist täiendava raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikult. Taotlusele tuleb lisada seletuskiri üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendustega raha kasutamise otstarbe kohta.

  (7) Reservfondist raha eraldajal on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või;
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (8) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korralduse või volikogu otsusega. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib teha kulusid ainult pärast vastava korralduse või otsuse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

  (9) Vallavalitsus esitab volikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta eelarve täitmise aruande koosseisus ning samuti volikogu igakordsel nõudmisel.

6. peatükk Majandusaasta aruanne 

§ 16.   Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja kinnitamine

  (1) Valla majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus seaduses toodud tähtajaks ja esitab selle vallavolikogule kinnitamiseks. Aruandele lisatakse volikogu poolt määratud vandeaudiitori arvamus ja vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta aruande heakskiitmise kohta.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (2) Majandusaasta aruanne esitatakse volikogu esimehe poolt menetlemiseks volikogu komisjonile.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (3) Kui komisjon on teinud majandusaasta aruande kohta märkusi või tähelepanekuid või kui komisjon ei ole majandusaasta aruande esitatud kujul kinnitamise poolt, esitab komisjoni esimees volikogule sellekohase kirjaliku arvamuse.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

  (4) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ning kuulab ära seda auditeerinud audiitori, kes selgitab olulisemate auditi käigus tehtud tähelepanekute ja avastatud ebareeglipärasuste sisu. Seejärel koostab revisjonikomisjon kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (5) Majandusaasta aruannet menetletakse volikogus üldises korras ning majandusaasta aruanne kinnitatakse volikogu poolthäälteenamusega.

  (6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.
[RT IV, 25.05.2021, 4 - jõust. 28.05.2021]

7. peatükk Määruse jõustumine 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json