Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tartu raamatukogutöötaja stipendium

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2021, 35

Tartu raamatukogutöötaja stipendium

Vastu võetud 20.05.2021 nr 138

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu raamatukogutöötaja stipendium

  (1) Tartu raamatukogutöötaja stipendium (stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on toetada Tartu linna raamatukogutöötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel, et kasvatada raamatukogu võimekust kultuuriruumi ja kodanikuühiskonna edendajana.

  (2) Stipendium antakse stipendiumi taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks vastavalt eelarve võimalustele. Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on vähemalt 500 eurot.

  (3) Stipendium on ette nähtud Tartu linna raamatukogutöötajale:
  1) õppereisil, täienduskoolitusel, erialasel seminaril, konverentsil, meistriklassis ja kursustel osalemiseks;
  2) tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

  (4) Stipendiumit võib kasutada osalustasuks, transpordi- ja majutuskulu katmiseks ning päevarahaks või muudeks stipendiumiga kavandatava tegevusega seotud kulude kandmiseks.

§ 2.   Stipendiumi taotlemise aeg

  (1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning stipendiumi andmise tingimustest hiljemalt kuu aega enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Stipendiumi taotlus tuleb esitada 1. novembriks Tartu linnaportaalis sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on Tartu linnas asuva ja tegutseva raamatukogu (sealhulgas raamatukogu, mis tegutseb üldhariduskooli või muu õppeasutuse või muu era- või avalik-õigusliku isiku koosseisus) töötaja olenemata raamatukogu omandivormist.

  (2) Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:
  1) taotleja kontaktandmed;
  2) taotletav summa;
  3) lühikokkuvõte taotleja erialasest tööst raamatukogus;
  4) stipendiumi taotlemise eesmärk ja oodatav mõju;
  5) tegevuste kirjeldus (sealhulgas kavandatavad järeltegevused) ning nende vajaduse põhjendus;
  6) eelarve.

  (3) Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevusteks.

§ 4.   Stipendiumikomisjon

  Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital juhataja moodustab stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad üks Tartu Linnavalitsuse esindaja, üks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esindaja, üks Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu esindaja, üks Tartu Ülikooli raamatukogu esindaja, üks Tartu Linnavolikogu kultuurikomisjoni esindaja ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu esindaja. Stipendiumikomisjoni võib vajadusel kaasata valdkonna eksperte.

§ 5.   Taotluste hindamine ja stipendiumi andmine

  (1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) taotleja senine erialane tegevus raamatukogunduses;
  2) taotluse põhjendatus ja vastavus käesoleva määruse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgile;
  3) Ategevuste täpsus, selgus ja optimaalsus ning eelarve läbimõeldus;
  4) taotleja valmidus uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kontaktide laiendamiseks;
  5) tegevuse mõju raamatukogunduse arengule;
  6) kavandatavate järeltegevuste mõju.

  (2) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetud piirsummast ja taotluste hindamise tulemusest teeb stipendiumikomisjon otsuse stipendiumi saajate ja stipendiumi suuruse kohta iga saaja osas. Stipendiumi suurus lähtub põhjendatud kuludest ning võib olla iga stipendiumi saaja osas erinev.

  (3) Tingimustele vastavate taotluste puudumisel või juhul, kui taotluste tase on stipendiumikomisjoni hinnangul liiga nõrk, võib jätta stipendiumi välja andmata.

§ 6.   Stipendiumi saaja kohustused ja stipendiumi väljamaksmine

  (1) Stipendiumi saaja kohustub:
  1) kinnitama, et järgib käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  2) kasutama stipendiumi taotluses ja käesolevas määruses sätestatud eesmärgi päraselt;
  3) tagastama stipendiumi, kui stipendiumiga kavandatud tegevus jääb ellu viimata.

  (2) Stipendium makstakse välja pärast lõikes 1 nimetatud kinnituse andmist stipendiumi saajaga kooskõlastatud ajal ühes osas.

  (3) Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande Tartu linnaportaalis sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt ühe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.

§ 7.   Stipendiumi tagasinõudmine

  Sihtasutusel Tartu Kultuurkapital on õigus nõuda stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi maksmist, kui:
  1) stipendiumi saaja ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  3) stipendiumi saaja on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) tegevust, mille jaoks stipendium eraldati, ei toimunud;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json