HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2024, 27

Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 14.05.2024 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 2, § 30 lõige 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Valla lasteaiad on Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused.

  (2) Valla lasteaias on õigus saada koht lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vald.

  (3) Lasteaedade teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt Peipsiääre valda.

  (5) Vanemale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (6) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda lasteaiakohta eelistatud lasteaias, pakutakse koostöös vallavalitsusega lasteaiakohta või lastehoiukohta teeninduspiirkonnas asuvas muus lasteaias.

  (7) Arvestust lasteaeda vastuvõtu taotlejate ning lasteaeda vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse Peipsiääre valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkonnas ARNO).

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) taotluse e-keskkonnas ARNO.

  (2) Lapsevanem esitab taotluse hiljemalt 31. maiks, st 90 päeva varem lapse lasteaeda toomisest.

  (3) Koha taotlemisel märgib lapsevanem kohasoovi algusaja ja lasteaia eelistuse(d).

  (4) Taotluse alusel kantakse laps e-keskkonnas ARNO olevasse järjekorda, arvestades taotluse esitamise aega.

  (5) Vanemal on võimalus vajadusel e-keskkonnas ARNO tehtud valikuid muuta või taotlus tühistada.

  (6) Lasteaedade vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks e-keskkonnas ARNO 1. juunist. Esmajärjekorras tagatakse kohad vanemate vanuserühmade lastele. Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteaias ning taotluses märgitud lasteaia valikut.

  (7) Kohapakkumise saab lapsevanem e-kirja teel. Lapsevanemal on aega 7 päeva, et pakkumine vastu võtta või tagasi lükata.

  (8) Kui vanem ei ole pakkumisele 7 päeva jooksul vastanud, loetakse vanem pakkumisest loobunuks ja kohta pakutakse e-keskkonna ARNO alusel järjekorras järgmisele lapsele.

  (9) Kui lapsevanem on koha kasutamise pakkumise vastu võtnud, kinnitab lasteaia direktor lapse koha kasutamise e-keskkonnas ARNO.

  (10) Enne lapse kohakasutamise algust allkirjastavad direktor ja vanem e-keskkonnas ARNO lasteaiakoha kasutamise lepingu, kus on toodud mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus (Lisa 1).

  (11) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad 31. augustiks ja kinnitab käskkirjaga rühmade nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (12) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi vastu kogu aasta kestel.

  (13) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda. Kohtade tekkimisel täidetakse need järjekorra alusel.

  (14) Vanemal on võimalik taotleda erandkorras ja mõjuval põhjusel osaajalise lasteaia koha kasutamist.

§ 4.   Lasteaia ja vanema vahelise informatsiooni jagamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ning töökorraldusega lasteaia veebilehel. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse vastavalt lasteaias kokkulepitud infokanalites.

  (2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 5.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui koha kasutamise tähtaeg lõpeb või kui koha kasutamine lõpetatakse. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamise võib algatada vanem või lasteaia direktor.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumiseks esitab vanem hiljemalt 30 kalendripäeva enne lapse lasteaiast lahkumist taotluse e-keskkonnas ARNO, taotluses märgitakse lasteaiast lahkumise kuupäev ja põhjendus.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

  (4) Kui lapsevanem on lasteaiakohast loobunud, kuid soovib kohta uuesti kasutama hakata, tuleb ARNO kaudu esitada uus taotlus. Uue taotluse esitamisel paigutub laps järjekorra lõppu.

  (5) Lapse kooliminekul lõpeb lasteaia koha kasutamise leping üldjuhul sama aasta 31. augustil.

  (6) Lasteaia direktoril on õigus algatada lasteaiakoha kasutamise lõpetamine, kui:
  1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kaks kuud järjest ja lapsevanem ei ole teatanud puudumise põhjusest ning direktor on eelnevalt konsulteerinud vallavalitsuse spetsialistiga;
  3) kui vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kolme kuu jooksul alates arve esitamisest. Vanemat on eelnevalt kirjalikult võlast teavitatud, vanem ei ole teatanud tekkinud makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (7) Lapse lasteaiast väljaarvamise kinnitab lasteaia direktor e-keskkonnas ARNO.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 24.05.2022 määrus nr 10 „Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

Piibe Koemets
vallavanem

Kai Pruuli
vallasekretär

Lisa  1 Lasteaiakoha kasutamise leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json