Teksti suurus:

Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2019, 5

Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 13.06.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve" muudetakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 4;
  5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 5
  6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 6;
  7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.   Tallinna Linnavalitsusel:

 
  1) teha Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 otsuse nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine" täitmiseks vajalikud ümberpaigutused vastavate linna ametiasutuste haldusala tuludes ja kuludes, kulude ümberpaigutustes lähtuda Tallinna linna 2019. aasta eelarves eelarvepositsioonidele sätestatud eesmärkidest;
  2) teha vajadusel, lähtudes eelarve 9 kuu täitmisest, ümberpaigutusi ametiasutuse haldusala piires eelarvepositsioonide kulude täpsustamiseks (v.a toetused juriidilistele isikutele) ning, lähtudes riigihanke tulemusest ja tegelikust täitmisest, ümberpaigutusi valdkonna investeeringuobjektide 2019. aasta tööde mahu täpsustamiseks, mahus kuni 15% eelarverea kulutuste mahust, mille arvel ümberpaigutus tehakse.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1-7 

/otsingu_soovitused.json