Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2019, 6

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.06.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Haljala valla eelarvest toetuste taotlemist, andmist ja kasutamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi.

  (2) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
  2) ühekordse toetusena mittetulundus- ja äriühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja üksikisikutele Haljala valla elanikele suunatud või elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) teostamiseks ja/või valla esindamiseks;
  3) projektitoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja tegevuse eesmärk on elukeskkonna arendamine ja elanike heaolu väärtustamine ning avalikkuse kaasamisele suunatud tegevus;
  2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Haljala valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  3) taotleja taotleb toetust Haljala valla territooriumil toimuvateks tegevusteks ja kasusaajateks on Haljala valla elanikud.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Haljala Vallavalitsusele vormikohase taotluse (määruse lisa 1), millele lisatakse:
  1) tabel “Eelarve ja finantseerijad” (lisa);
  2) mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingulepingu koopia;
  3) investeeringuks toetuse taotlemisel kaks hinnapakkumist (asjade ostmisel kui ostetava asja hind ületab 600 eurot ja ehitus- ja remonttööde puhul kui projekti eelarve ületab 1000 eurot). Riigihankekohuslasest taotleja puhul hinnakalkulatsioon või hanke võitnud pakkuja hinnapakkumus.

  (2) Taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks.

  (3) Toetuste rahastamiseks nähakse valla eelarvestrateegias ette mittetulundusliku tegevuse toetamise põhisumma, mis on allikaks 15. septembriks laekunud taotlustele toetuste määramiseks, ja reservsumma, millest rahastatakse aasta jooksul jooksvalt laekunud taotlusi. Kui põhisummast jääb üle vabu vahendeid, liidetakse need reservsummaga. Jooksvalt võetakse vastu taotlusi, mida objektiivsetel põhjustel ei olnud võimalik tähtaegselt esitada. Jooksvalt laekunud taotlused esitatakse hinnangu andmiseks vastava valdkonnaga seotud volikogu komisjoni(de)le.

  (4) Taotluse menetlust korraldaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja hindamine

  (1) Taotluste tehnilise läbivaatuse ning vastavuse kontrolli käesolevas korras sätestatud eesmärkidele ja tingimustele korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui taotluse kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi või tehnilisi puudusi, teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning määrab tähtaja ebatäpsuste ja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral tunnistatakse taotlus nõuetele mittevastavaks.

  (3) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui taotleja vastab kehtestatud nõuetele ja taotlus koos lisadega on nõuete- ja vormikohane.

  (4) Nõuetele mittevastavaks tunnistatud taotluse kohta teeb vallavalitsus rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitab vallavalitsus hindamiseks volikogu kultuuri-ja spordikomisjonile ning kogukonnakomisjonile (edaspidi hindamiskomisjon) hiljemalt 15. oktoobriks.

  (6) Hindamismetoodika, mis sisaldab muu hulgas hindamiskriteeriumide kirjeldusi, hindamiskriteeriumide osakaalusid ja taotluse positiivseks lugemise lävendit on käesoleva korra lisa (määruse lisa 2).

  (7) Vastavalt valla eelarvestrateegias kinnitatud summadele ja hindamistulemustele koostab hindamiskomisjon hiljemalt 15. detsembriks koondi toetuse saajatest.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Vormilise otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus pärast eelarve kinnitamist. Tegevustoetuse ja ühekordse toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (2) Toetuslepingus (määruse lisa 3) sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Projektitoetuse saajaga lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole pärast taotleja poolt kaasrahastamise otsuse ja projekti täieliku eelarve esitamist vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Investeeringutoetuste maksmine neile, kes kasutavad vallavara ja toetus on seotud nimetatud vara parendamise või uuendamisega, toimub vastavalt selle vara rendilepingule või vastavalt vallavara kasutada andmise korrale ning fikseeritakse kahepoolsete kokkulepetega vastavates lepingutes või nende lepingute lisadena.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (määruse lisa 4).

  (2) Toetuse saaja kohustub kasutama Haljala valla logo tema poolt korraldatavate sündmuste teabekandjatel, reklaamkuulutustel ja teadetel.

  (3) Projektitoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta esitatakse iga kalendriaasta lõpuks aruanne (vahearuanne) saadud toetuse kasutamise kohta.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, seletusi ja viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Teabe avalikustamine

  (1) Toetuste taotlemise korrast ja tähtajast informeerib Haljala vallavalitsus avalikkust vähemalt kuu aega ette. Vastav teade avalikustatakse valla infolehes ja kodulehel, teate võib avaldada ka teiste teabekanalite kaudu.

  (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Haljala valla kodulehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist (sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist).

  (3) Toetuse saaja avalikustatakse Haljala valla kodulehel kui projekt viiakse ellu Haljala valla toetusel.

§ 10.   Rakendussätted

  Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määrus nr 25 „Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 Toetuse taotlemise avaldus ja eelarve

Lisa 2 Hindamismetoodika

Lisa 3 Toetusleping

Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json