HaridusKool

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saku valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2019, 19

Saku valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Vastu võetud 18.06.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 2 ja 3, § 30 lõike 1 punkti 4, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1 ja Saku Vallavolikogu 23. augusti 2018. a otsuse nr 77 „Saku Vallavalitsuse volitamine asutama andmekogusid ja kinnitama andmekogude põhimääruseid“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määrusega nr 265 vastu võetud „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 24 punktiga 1 ning § 29 lõikega 1

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Saku valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on ARNO.

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda ja töödelda haridusteenuste (alusharidus, põhiharidus, üldkeskharidus, huviharidus ja huvitegevus) korraldamiseks vajalikku teavet Saku vallas ning menetleda haridusteenuste osutamisega seotud taotlusi ja toetusi.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Saku valla alushariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Saku Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) annab volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vallasekretär määrab vastutava töötleja õiguste teostaja ülesannete täitja, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (süsteemi administraatorid).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Saku Vallavalitsuse struktuuriüksused ja valla ametiasutuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Juriidilise isiku või asutuse juht või Saku Vallavalitsuse hallatava asutuse juht määrab volitatud töötleja õiguste teostaja, kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Saku valla eelarvest.

2. peatükk REGISTRI PIDAMISE NÕUDED 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register kuulub riigi infosüsteemi ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

  (4) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed ühe tööpäeva jooksul.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse esitavad andmeid:
  1) koolieelsed lasteasutused, üldharidusasutused ja huviharidust või huvitegevust pakkuvad asutused või nende pidajad (edaspidi teenuse osutajad) laste kohta;
  2) teenuse osutajad enda kohta, v.a eralapsehoiu teenuse osutajad, kelle kohta kannab registrisse andmeid volitatud töötleja;
  3) teenuse vajajad enda kohta;
  4) toetuse taotlejad enda kohta.

  (3) Teenuse osutajad sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (4) Andmete esitajad menetlevad registri kaudu registri andmesubjekti kohta laekunud taotlusi ning menetlustoimingute tulemused kajastatakse registris andmete muudatusena. Andmed, mis ei muutu taotluste alusel, kannab andmete esitaja registrisse nendest teadasaamisel (nt hariduslike erivajaduste, tugiteenuste jne kohta).

§ 10.   Laste või õpilaste kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste laste (edaspidi andmesubjektide) andmed:
  1) laste andmed, kellele Saku vallal on kohustus pakkuda kohta Saku valla munitsipaallasteasutuses;
  2) laste andmed, kellele Saku vallal on kohustus pakkuda koht Saku valla munitsipaalkoolis;
  3) põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste või koolieelses lasteasutuses kohta taotlevate laste andmed;
  4) huviharidust omandavate ja omandada soovivate laste andmed;
  5) huvitegevuses osalevate ja osaleda soovivate laste andmed;
  6) eralapsehoidu soovivate ja käivate laste kohta;
  7) kooli toitlustuse kohta.

  (2) Andmesubjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui lapsele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  7) orb;
  8) rahvastikuregistrijärgne omavalitsus (kood);
  9) rahvastikuregistrijärgne aadress või sideaadress;
  10) elukohamaa (kood);
  11) emakeel (kood);
  12) õppekeel (kood);
  13) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  14) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
  15) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  16) esimesse klassi õppima asumise aasta;
  17) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  18) individuaalõppe liik (sh erivajadused);
  19) õppevorm (kood);
  20) õppeasutuse EHISe ID õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
  21) õppeasutuse filiaali/osakonna nimi;
  22) õppeasutuse liik;
  23) õppeasutuse aadress;
  24) õppekava (kood);
  25) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
  26) elukoha kaugus õppeasutusest (meetrites ja minutites);
  27) pikapäevarühma kasutamine;
  28) pikapäevarühma tööpäevade ja -tundide arv nädalas;
  29) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;
  30) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;
  31) eriõpetust vajav, kuid seda mitte saav õpilane (kood);
  32) vajaliku toe rakendamine;
  33) õpilase õppest puudumine – puudutud tundide arv kuus ja toimunud tundide arv kuus, puudumised toidupäevade lõikes;
  34) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  35) kohatasu suurus koolieelses lasteasutuses ja kohatasu võlgnevused lasteasutuse lõpetamisel;
  36) lapse puudumine koolieelsest lasteasutusest päevade lõikes;
  37) kasutatud toidukordade arv;
  38) huvikooli ring või rühm;
  39) huvikooli õppekava aste (mitmes aasta);
  40) eralastehoiu koha kasutamise andmed;
  41) eralastehoiu lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  42) kooli toitlustuse kohta.

§ 11.   Teenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste teenuse osutajate andmed:
  1) koolieelne lasteasutus;
  2) üldhariduskool;
  3) huviharidust pakkuv hallatav asutus;
  4) huvitegevust pakkuv hallatava asutus;
  5) vallavalitsuse struktuuriüksus;
  6) eralastehoid.

  (2) Teenuse osutaja kohta kantakse järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  7) üldtelefon;
  8) ametlik e-posti aadress;
  9) veebilehe aadress;
  10) kontaktaadress;
  11) õppekeeled;
  12) klasside/loenguruumide arv;
  13) vabade kohtade arv õppeasutuses.

§ 12.   Andmevahetus

  (1) Laste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse (sh ELIIS).

  (2) Registrisse kantavad laste isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu rahvastikuregistrist.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Alus-, põhi- ja üldkeskharidust, huviharidust omandavate õpilaste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHIS-esse, on õiguslik tähendus.

  (2) Registrisse kantavatel muudel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/Saku, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste kontaktandmed;
  2) koolieelsetes lasteasutustes tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis;
  3) üldhariduskoolide klasside andmed, õppekohtade ja vabade õppekohtade arv klassis;
  4) huviharidust pakkuvate asutuste kontaktandmed ja õppekavad;
  5) huvitegevust pakkuvate asutuste kontaktandmed ja huviringid.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele;
  2) koolieelsel lasteasutusel on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) üldhariduskoolil on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  4) huviharidust ja huvitegevust pakkuval asutusel on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  5) administraatoril on juurdepääs kõikidele temale volitatud registri andmete piires;
  6) vastutaval töötlejal on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/Saku kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil nagu ID-kaart, mobiil-ID või pangalink.

  (2) Juurdepääsuõiguse saamiseks registrisse andmete kandmiseks esitatakse Saku Vallavalitsusele taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (3) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele ning vastutav töötleja teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 16.   Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE, REGISTRI LÕPETAMINE 

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Andmesubjekti andmeid säilitatakse üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Andmekogusse kantud toetuste menetlemisega seotud andmeid ja alusdokumente säilitatakse andmekogus 10 aastat, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (3) Teenuse osutaja andmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib pidevalt volitatud töötlejate poolt esitatud andmete õigsust ja andmete tähtaegset esitamist. Vastutava töötleja ametnik teavitab andmete esitajat puudustest andmete esitamisel ning tagab puuduste kõrvaldamise.

§ 19.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Saku Vallavalitsus.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse akt.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Siiri Raagmets
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json