HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi hüvitamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 4

Õpilastranspordi hüvitamise kord

Vastu võetud 16.06.2021 nr 103

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punki 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) reguleerib rahvastikuregistri andmetel Kehtna vallas (edaspidi vald) elavatele põhikoolis või gümnaasiumis õppivate õpilaste (edaspidi õpilane) vanematele või eestkostjatele (edaspidi vanem) õpilastranspordiks elukohast kooli ja tagasi, ühistranspordi sõidupileti või isikliku sõiduauto kasutamise kulu (edaspidi sõidukulu) hüvitamise korra.

  (2) Vallavalitsus korraldab õpilasliinidel õpilastranspordi Kehtna valla piires.

  (3) Sõidukulu toetatakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral toetatakse õpilase transpordi avalduse ja koolipoolse kinnituse alusel.

  (4) Vallavalitsus kooskõlastab isiku taotluse protokollilise otsusena ja teeb seisukoha taotlejale teatavaks kirjalikult.

§ 2.   Sõidupiletite hüvitamine

  (1) Kehtna valla munitsipaalkoolide õpilastele on sõit valla korraldatud õpilasliinidel tasuta. Sobiva õpilasliini puudumisel hüvitatakse sõidupiletite maksumus elukohast kooli ja tagasi ühistranspordi sõidupiletite alusel kui sõidupiletid ei kuulu hüvitamisele muudel seaduses ettenähtud alustel.

  (2) Õpilastele, kes õpivad väljaspool valda asuvates põhikoolides, sõidupiletite kulu ei hüvitata.

  (3) Rapla maakonna gümnaasiumites õppivatele õpilastele hüvitatakse õppeperioodil üks sõit päevas elukohast gümnaasiumi ja tagasi juhul, kui õpilasel ei ole võimalik kasutada selleks õpilasliini.

  (4) Väljaspool Rapla maakonda õppivatele gümnaasiumi õpilastele hüvitatakse õppeperioodil ühistranspordi sõidupiletite alusel kalendrikuus üks sõidukord gümnaasiumi ja tagasi elukohta.

  (5) Hüvitise saamiseks tuleb õpilasel või vanemal esitada vallavalitsusele taotlus ja ühistranspordi sõidupiletite kuludokument eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (6) Hüvitis makstakse välja taotluse esitamisest 10 päeva jooksul taotleja esitatud arvelduskontole. Hilisemaid taotlusi ei rahuldata, välja arvatud juhul kui hilinemist põhjustas mõjuv asjaolu.

  (7) Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

§ 3.   Sõidukulude hüvitamine

  (1) Sõidukulu hüvitatakse kui õpilase koolitee elukohast kooli on pikem kui 3 km ning ei ole korraldanud õpilastransporti lähimasse elukohajärgsesse kooli ja tagasi elukohta või ei ole tagatud ühistransporti.

  (2) Juhul, kui õpilane ei saa kasutada õpilas- või ühistransporti või kui nimetatud transportide kasutamine ei ole mõistlik ja otstarbekas sõiduks kuluva aja või ooteaja tõttu, hüvitatakse lapsevanemale või eestkostjale õpilase transpordiks tehtud kulutused kooli ja tagasi.

  (3) Hüvitise määr on 0,15 eurot kilomeeter.

  (4) Hüvitise saamiseks tuleb vanemal esitada sõiduleht, milles märgitakse õpilase nimi, elukoha aadress, kool, koolitee pikkus ja kooliskäidud päevade arv kalendrikuus järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (5) Hüvitis makstakse välja ametniku haldusakti alusel taotluse esitamisest 10 päeva jooksul taotleja esitatud arvelduskontole. Hilisemaid taotlusi ei rahuldata välja arvatud juhul kui hilinemist põhjustas mõjuv asjaolu.

  (6) Üle kahe kuu vanuseid sõidukulusid ei hüvitata.

  (7) Sõidukulu toetust arvestatakse üksnes üks sõidukord päevas elukohast kooli ja tagasi sõltumata kooli transporditavate laste hulgast.

§ 4.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalikogu 21.11.2018 määrus nr 35 „Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord".

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json