Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õisu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Halliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.07.2012, 8

Õisu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 15.12.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev põhimäärus sätestab 1883 asutatud Õisu raamatukogu, ülesanded, tegevuse, teeninduse, juhtimise ja finantseerimise korralduse alused.

 (2) Õisu raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Halliste valla (edaspidi vald) asutus, mida haldab Halliste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Raamatukogul on oma alaeelarve Halliste valla eelarve koosseisus ja iseseisev äriregistrikood riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja ta võib omada oma sümboolikat.

 (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Rahvaraamatukogu seadusest, Rahvaraamatukogude töökorralduse juhendist, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

 (5) Raamatukogu on üldkasutatav universaalne rahvaraamatukogu, mille eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (6) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavolikogu. Raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad Halliste vallas Õisu alevik, Kalvre, Mõõnaste, Päidre, Kaarli, Ülemõisa, Toosi ja Ereste küla.

 (7) Õisu raamatukogu asub Õisu alevikus Halliste vallas Viljandi maakonnas. Postiaadress on: 69502 Õisu alevik Õisu 7 Viljandi maakond.

§ 2.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu pakub teenust igaühele, välja arvatud lugejad, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.
 1) ) raamatukogu osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu - AIP- juurdepääsu tagamine) vallaelanikele ja teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) raamatukogu tellib teenusena lugeja soovil ja kulul raamatukogus puuduva teaviku teistest raamatukogudest (raamatukogude vaheline laenutus - RVL);
 3) raamatukogu osutab tasuta koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
 4) raamatukogu osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, tõlked ja muu). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu komplekteerib kogud, säilitab ja teeb lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

 (3) Raamatukogu vastutab oma kogude hoiu, säilivuse ja kasutamisvõimaluste tagamise, mittevajalike teavikute eemaldamise ja nõuetekohase kogude arvestuse ja aruandluse eest.
 1) raamatukogu säilitab alaliselt Õisu Mõisa Laenu-Raamatukogusse kuulunud teavikud, kui ajaloolise ja paikkondliku kultuuriväärtusega hinnalise kogu;
 2) raamatukogu võib võõrandada tasuta või müüa mittevajalikud teavikud vallavolikogu kehtestatud korras.

 (4) Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Halliste valla ja oma piirkonna kohta informatsiooni sisaldavaid teavikuid ning peab sellealast kroonikat.

 (5) Raamatukogu teeb koostööd valla raamatukogude ja asutustega ning EV raamatukogude ja asutustega.

 (6) Raamatukogu osaleb valla arengukava väljatöötamisel ja kultuurielu koordineerimisel.

 (7) Raamatukogu püüab hankida fondidest lisaraha raamatukogu vajaduste rahuldamiseks.

 (8) Raamatukogu viib läbi kirjanduslik-kultuurilisi üritusi.

§ 3.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu juhataja:
 1) raamatukogu tööd juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab vallavalitsus vallavanema ettepanekul.
 2) juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu vallavanem;
 3) juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus;
 4) juhatajal peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või tal peab olema mistahes kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste või, kui teeninduspiirkonnas on alla 500 elaniku, raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste;
 5) raamatukogu juhataja õigused ja kohustused sätestatakse tööandja koostatud ametijuhendis;
 6) juhataja tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest ;
 7) esindab raamatukogu, peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid oma pädevuse piirides;
 8) koostab raamatukogu eelarve projekti ja vastutab eelarve täitmise eest;
 9) koostab ja esitab õigusaktidega ette nähtud aruanded;
 10) korraldab raamatukogu asjaajamist;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu tööga seotud küsimuste lahendamiseks;
 12) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;

 (2) Kohalikule omavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustatakse rahvaraamatukogu töö hindamiseks ja muude rahvaraamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks kolmeliikmeline rahvaraamatukogu nõukogu.
 1) Nõukogu koosseisu ja volituste kehtivusaja kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja kaks liiget;
 2) Raamatukogu nõukogu ülesandeks on: vaadata läbi ja anda hinnang raamatukogu eelarvele ja aruandele; teha ettepanekuid raamatukogu arenguvõimaluste, koostööpartnerite leidmise ja avalike suhete arendamise kohta; anda soovitusi fondi komplekteerimiseks, perioodika tellimiseks, täiendõppe ja koolitusvajaduste väljaselgitamiseks; teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade ja lugejateeninduse korralduse kohta;
 3) nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka raamatukogu juhataja või vallavalitsus;
 4) nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa raamatukogu juhataja;
 5) nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks liiget;
 6) nõukogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutab alla nõukogu esimees. Protokoll koostatakse haldusdokumentidele esitatavatele nõuetele vastavalt ning vormistatakse 5 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokollid säilitatakse vallavalitsuses, koopia saadetakse raamatukogusse;
 7) nõukogu esimees teavitab vallavalitsust koosoleku tulemustest.

§ 4.  Tegevuse korraldus

 (1) Raamatukogu sisetöö korraldatakse vastavalt kultuuriministri 12.07.2004 määrusele nr 9 „Raamatukogu töökorralduse juhend“.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab vallavolikogu ja mis tehakse teatavaks igale lugejale.

 (3) Raamatukogu eriteenuste tasu suuruse määrab ja kinnitab vallavolikogu.

 (4) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise või müümise korra kehtestab vallavolikogu.

 (5) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab vallavalitsus.

 (6) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole raamatukogu asukohajärgne vald, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui laenutatud teaviku hind.

§ 5.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korrale.

 (2) Raamatukogu finantseeritakse: kohaliku omavalitsuse eelarvest; riigieelarvest; annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest; laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (3) Kohalik omavalitsus tagab: töötajate töötasud; kogude regulaarse varustatuse teavikutega, lähtuvalt Raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust; raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majapidamiskulud.

 (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud: teavikute soetamisek;, riiklike programmide realiseerimiseks; üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kulude jaotamise korra kehtestab kultuuriminister määrusega .

 (6) Raamatukogu võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid tema poolt osutatud põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest, lepingutest, annetustest, pärandustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt ning muul seadusaktidega lubatud viisil.

§ 6.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmeside võrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit avalikus internetipunktis (AIP).

 (3) Raamatukogu võib temale mittevajalike teavikute eemaldamiseks kogust need tasuta võõrandada või müüa volikogu kehtestatud korras.

§ 7.  Kontroll, järelvalve, aruandlus

 (1) Kontrolli rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab kohalik omavalitsus.

 (2) Järelevalvet rahvaraamatukogude võrgu üle teostab Viljandi Linnaraamatukogu ja Kultuuriministeerium.

 (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. Vallavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande raamatukogule riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

 (4) Raamatukogu esitab maakonnaraamatukogule oma statistilise ja sisulise töö aruande. Maakonnaraamatukogu esitab Kultuuriministeeriumile maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruanded hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

§ 8.  Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.

 (2) Rahvaraamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Rein Tarkus
Volikogu esimees