HaridusKool

Teksti suurus:

Erakoolide tegevuskuludes osalemine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2017, 16

Erakoolide tegevuskuludes osalemine

Vastu võetud 22.08.2017 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 222 lõiget 1.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Märjamaa valla eelarvest erakooli pidaja tegevuskuludes osalemise tingimusi ja korda kuni 31. augustini 2019.

§ 2.  Erakool

  Erakoolina käsitletakse käesolevas määruses eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutust, mille õppekava on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi ning mille tegevuse tulemusena on võimalik omandada põhi- või keskharidust.

§ 3.  Erakooli tegevuskuludes osalemise tingimused

  Märjamaa vald osaleb erakooli tegevuskulude katmises, kui:
 1) erakool tegutseb Märjamaa valla haldusterritooriumil;
 2) erakool on asutatud enne 2017. aasta 1. jaanuari;
 3) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 4) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 5) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
 6) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Märjamaa vald;
 7) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.  Teise kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil tegutseva erakooli tegevuskuludes osalemine

  Teise kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil tegutsevale erakooli tegevuskuludes osaletakse:
 1) kui on täidetud käesoleva määruse paragrahvis 3 punktides 2-7 sätestatud tingimused;
 2) samadel alustel, nagu annab erakooli pidajale toetust asukohajärgne kohalik omavalitsusüksus.

§ 5.  Erakooli tegevuskulude katmine

 (1) Märjamaa vald osaleb erakooli tegevuskulude katmises põhikooliõpilaste osas. Gümnaasiumiõpilaste osas toetatakse erakooli tegevuskulude katmist erandjuhtudel Märjamaa vallavalitsuse otsusega.

 (2) Audentese Spordigümnaasiumi tegevuskulude katmises osaleb Märjamaa vald nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste osas.

 (3) Märjamaa vald osaleb erakooli tegevuskulude katmises, arvestades lõigetes 1 ja 2 sätestatut, proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub tegevuskulude katmise kalendrikuu 10. kuupäeval Märjamaa valla haldusterritooriumil.

 (4) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, kaetakse erakooli tegevuskulusid päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

 (5) Erakoolile tasutakse tegevuskuludes osalemise eest erakooli poolt esitatud arvete alusel üks kord kalendrikuus.

§ 6.  Erakooli tegevuskulude katmise määr

  Erakooli tegevuskulusid kaetakse õpilase kohta kuumääras, mis saadakse erakooli õppekoha tegevuskulu maksumusest riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel. Õppekoha tegevuskulu piirmääraks on Vabariigi Valitsuse poolt kulude katmise kalendriaastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu ühe kuu piirmäära ulatuses.

§ 7.  Järelevalve

  Järelevalvet määruses sätestatud tingimuste täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Urmas Kristal
volikogu esimees