Tervishoid

Teksti suurus:

Perearstide toetamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2017, 20

Perearstide toetamise kord

Vastu võetud 22.08.2017 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel,

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korra eesmärgiks on määrata kindlaks Rae vallas, Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vahelisel alal Peetri alevikus või Järvekülas tegevust alustava perearsti toetamise kord ja tingimused.

§ 2.   Toetuse saaja

  (1) Toetuse saajaks on perearst (edaspidi toetuse saaja), kes vastab tervishoiuteenuse korraldamise seaduses kehtestatud nõuetele ning kelle tegevuskohaks on Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vaheline ala Peetri alevikus või Järvekülas ja kelle teeninduspiirkonnaks on Terviseamet kinnitanud Rae valla.

  (2) Toetuse saaja tegevuskoha ruumid peavad vastama Sotsiaalministri 29.11.2001 määrus nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" § 2 sätestatud tingimustele.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetuse saaja esitab Rae vallale (edaspidi toetuse maksja) taotluse, mis kinnitatakse Rae Vallavalitsuse korraldusega ja milles fikseeritakse teenuse osutamise alguskuupäev.

  (2) Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (3) Toetuse maksja toetab perearsti, kelle nimistus on kindlustatud isikuid kuni 1200.

  (4) Toetust makstakse ühele perearstile korraga.

  (5) Toetust makstakse kvartali esimesel kuul. Alates teisest kvartalist makstakse toetust põhimõttel 1200 inimest miinus tegelikult kindlustatute arv, kuid iga järgnev kvartal väheneb toetus minimaalselt 300 kindlustatud isiku pearaha võrra.

  (6) Toetust makstakse Peetri kandi elanikkonna vanuselisest kaalutud keskmisest pearahast lähtudes, mis on korra kehtestamise hetkel 4,20 eurot kindlustatud isiku kohta.

  (7) Toetuse maksja toetab perearsti kuni 1 aasta arvates perearstiteenuse osutamise alguskuupäevast.

§ 4.   Aruandlus

  (1) Esimese toetuse saamiseks esitab perearst kinnituse tema nimistus olevate kindlustatud isikute arvu kohta.

  (2) Perearst on kohustatud esitama toetuse maksjale aruande toetuse saamise perioodil 3. tööpäeva jooksul pärast Haigekassaga sõlmitud Üldarstiabi rahastamise lepingu kvartaalse rahalise lisa saamist.

§ 5.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Juhul, kui perearst ei osuta enam perearsti teenust asukohas, mis vastab käesoleva korra § 2 lõikes 1 toodud tingimustele, kohustub ta sellest viivitamatult teavitama toetuse maksjat ja toetuse maksmine lõpetatakse.

§ 6.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Rae Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json