Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 “Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2020, 1

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 “Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ muutmine

Vastu võetud 18.08.2020 nr 15
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 “Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 “Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruses nr 11“Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Toetuse suuruse määramisel spordiklubile või spordikoolile aluseks on: Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud toetuse arvestuslik määr, toetatavate harrastajate koguarv, toetatavate spordialade loetelu, treenerite kutsekvalifikatsiooni tase ja spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud täisealise harrastaja või 7 - 17-aastase (võimlemise-ja iluuisutamisklubile või koolile alates 5-aastase) harrastaja seadusliku esindaja kinnitus Kohtla-Järve linna sporditoetuste taotlemise keskkonnas.“;
  2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse suuruse arvutamisel spordiklubile või spordikoolile korrutatakse toetuse arvestuslik määr toetatavate spordiklubi harrastajate arvuga ning koefitsiendiga, mis saadakse järgmiste spordiklubi või spordikooli näitajate liitmisel:
1) 0,7 – baasnäitaja. Spordiklubi või spordikool tegeleb 7-19-aastaste (võimlemise-ja iluuisutamisklubi-ja kool alates 5-aastaste) harrastajatega treeningtegevuse eesmärgil kvalifitseeritud treeneri juhendamisel vastavalt põhikirjas sätestatud spordiala(de)l, 5-6- aastaste (võimlemine ja iluuisutamine) ja 7-9-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 120 minutit, 10-16-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 240 minutit ja 17-19-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 360 minutit;
2) 0,1 – spordiklubis või spordikoolis töötavad töölepingu-, käsundus-või töövõtulepingu alusel kaks või enam treenerit;
3) 0,1 – vähemalt 50% spordiklubi või spordikooli treeneritest (spordialade lõikes eraldi) omab 5. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
4) 0,1 – vähemalt 1 spordiklubi või spordikooli treener (spordialade lõikes eraldi) omab 6. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni.“;
  3) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json