Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2020, 4

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.08.2020 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Haljala valla eelarvest toetuste taotlemist, andmist ja kasutamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, regionaalelu edendamist ning muid ühistegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi.

  (2) Toetuse liigid:
  1) tegevustoetus: Haljala vallas registreeritud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele eraldatav toetus avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja veetmise tegevuste igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
  2) ühekordne toetus: mittetulundus- ja äriühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja üksikisikutele eraldatav sihtotstarbeline toetus Haljala valla elanikele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, tegevuste läbiviimiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks;
  3) investeeringutoetus: mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele Haljala vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

§ 3.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja põhikirjast tuleneva tegevuse eesmärk on kohaliku elukeskkonna arendamine ja elanike heaolu väärtustamine ning avalikkuse kaasamisele ja avaliku huvi realiseerimisele suunatud tegevus;
  2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Haljala valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  3) taotleja taotleb toetust Haljala valla territooriumil toimuvateks tegevusteks ja kasusaajateks on Haljala valla elanikud.

  (2) Investeeringutoetuse saamiseks peab investeeringuobjekt:
  1) asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
  2) olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigustoetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu. Hoone korral peab kasutustähtaeg olema vähemalt 20 aastat ja leping kehtima vähemalt viis aastat pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu.
  3) olema kajastatud valla arengukavas;
  4) objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Haljala Vallavalitsusele vormikohase taotluse (määruse lisa 1), millele lisatakse:
  1) tabel “Eelarve ja finantseerijad” (lisa);
  2) mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingulepingu koopia;
  3) ühingu põhikiri;
  4) seadmete ja vahendite soetamiseks ning investeeringuteks toetuse taotlemisel peab nende vajalikkus, edasine avalik kasutus ning töökorras hoidmine olema taotluses selgelt kirjeldatud ja põhjendatud;
  5) üle 600 euro maksvate tellitud tööde, teenuste ja vara soetamise kulude puhul peavad olema esitatud kolme võrreldava hinnapakkumise tulemused ja valiku põhjendused valitud pakkumise kohta või saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui tegevuse valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja. Riigihankekohuslasest taotleja puhul esitada hinnakalkulatsioon või hanke võitnud pakkuja hinnapakkumus;
  6) investeeringutoetuse puhul peab olema esitatud kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti eelarve ületab 1000 eurot või saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui investeeringu valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja. Riigihankekohuslasest taotleja puhul esitada hinnakalkulatsioon või hanke võitnud pakkuja hinnapakkumus.

  (2) Taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks. Valla eelarves toetusvahendite jäägi korral kuulutab vallavalitus hiljemalt enne 1. juunit, välja täiendava taotlusvooru. Teade toetuste taotlemise kohta avaldatakse Haljala valla kodulehel ja Haljala valla ajalehes hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

  (3) Taotluse menetlust korraldaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja hindamine

  (1) Taotluste tehnilise läbivaatuse ning vastavuse kontrolli käesolevas korras sätestatud eesmärkidele ja tingimustele korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui taotluse kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi või tehnilisi puudusi, teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning määrab tähtaja ebatäpsuste ja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral tunnistatakse taotlus nõuetele mittevastavaks.

  (3) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui taotleja vastab kehtestatud nõuetele ja taotlus koos lisadega on nõuete- ja vormikohane.

  (4) Nõuetele mittevastavaks tunnistatud taotluse kohta teeb vallavalitsus rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitab vallavalitsus hindamiseks hindamiskomisjonile hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

  (6) Hindamismetoodika, mis sisaldab muu hulgas hindamiskomisjoni moodustamise aluseid, hindamiskriteeriumite kirjeldusi ja osakaalu ning taotluste positiivseks lugemise lävendit on käesoleva korra lisa (määruse lisa 2).

  (7) Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi, vajadusel peab taotlejatega läbirääkimisi, viib läbi hindamise ning esitab vallavalitsusele kinnitamiseks koondi toetuse saajatest kuu aja jooksul arvates taotluste komisjonile laekumisest.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse maksmine või mittemaksmine vormistatakse vallavalituse korraldusega. Toetuse kasutamise kohta sõlmitakse toetuse saajaga leping.

  (2) Toetuslepingus (määruse lisa 3) sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Investeeringutoetuste maksmine neile, kes kasutavad vallavara ja toetus on seotud nimetatud vara parendamise või uuendamisega, toimub vastavalt selle vara rendilepingule või vastavalt vallavara kasutada andmise korrale ning fikseeritakse kahepoolsete kokkulepetega vastavates lepingutes või nende lepingute lisadena.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (määruse lisa 4).

  (2) Aruande kulud loetakse abikõlbulikuks kui need on:
  1) tekkinud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodil ja algdokumentide alusel on ülekanded tehtud hiljemalt abikõlblikkuse perioodile järgneval 15. kalendripäeval. Tegevustoetuse abikõlbulik periood on 1. jaanuar kuni 31. detsember. Ühekordse toetuse ja investeeringutoetuse puhul loetakse abikõlblikkuse perioodiks taotluses märgitud ajavahemik;
  2) tasutud toetuse saaja arvelduskontolt;
  3) tõendatud algdokumentidega ja nende alusel ülekannete tegemist tõendava maksekorraldustega;
  4) vastavuses õigusaktidest tulenevate nõuetega.

  (3) Toetuse saaja kohustub kasutama Haljala valla vapikujutist tema poolt korraldatavate sündmuste teabekandjatel, reklaamkuulutustel ja teadetel.

  (4) Ühekordse toetusena projektide kaasfinantseerimiseks eraldatud raha kasutamise kohta esitatakse iga kalendriaasta lõpuks aruanne (vahearuanne) saadud toetuse kasutamise kohta.

  (5) Ühekordse toetuse (v.a. avalikud üritused) aruande juurde (nt. koolitused, seminarid, laagrid, töötoad jmt) lisada osalejate nimekiri kontaktide ja allkirjadega.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, seletusi ja viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Teabe avalikustamine

  (1) Toetuste taotlemise korrast ja tähtajast informeerib Haljala vallavalitsus avalikkust vähemalt kuu aega ette. Vastav teade avalikustatakse valla infolehes ja kodulehel, teate võib avaldada ka teiste teabekanalite kaudu.

  (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Haljala valla kodulehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist (sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist).

§ 10.   Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 määrus nr 64 „Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 Toetuse taotlemise avaldus

Lisa 2 Hindamismetoodika

Lisa 3 Toetusleping

Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne

Lisa 5 Avalduse lisa - eelarve vorm

Lisa 6 Aruande lisa - kuluaruande vorm

/otsingu_soovitused.json