ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2020, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.10.2018 nr 44
RT IV, 20.10.2018, 37
jõustumine 23.10.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.08.2020RT IV, 25.08.2020, 528.08.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, k ohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel lähtudes sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. aasta määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” § 24 lõike 1 punktist 1.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Puuetega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega isiku kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks. Määruses sätestatud toetuse eesmärgiks on tagada puudest tuleneva erivajadusega inimesele parem toimetulek oma eluruumis.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadusest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – taotlejal tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – isik, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) toetuse taotleja – kohanduse saaja või tema (seaduslik) esindaja;
  6) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  7) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  8) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigustaotleda puudega isikul või tema seaduslikule esindajal.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  Eluruumi kohandamisel toetatakse järgmisi tegevusi:
  1) liikuvuse parandamist, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piiride kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamist;
  3) köögitoimingute parandamist.

§ 5.   Kulude abikõlbulikkus

  (1) Euroopa Liidu struktuurfondidest rahastatava toetuse korral antakse ühele toetuse saajale meetme tegevusest toetust üks kord.

  (2) Abikõlbulikud on järgmiste tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulu;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda rahvastikuregistrijärgsele Haljala valla elanikust kohanduse saajale. Sealjuures peab kohanduse saaja tegelik elukoht asuma Haljala vallas.

  (2) Taotlus toetuse saamiseks koos dokumentidega esitatakse vallavalitsusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Taotluses märgitakse vähemalt:
  1) taotleja nimi, isikukood, rahvastikujärgne aadress;
  2) kohanduse saaja nimi, isikukood ja rahvastikujärgne aadress, kui taotleja ei ole kohanduse saaja;
  3) kohandatava eluruumi aadress;
  4) planeeritava kohanduse kirjeldus;
  5) üürileping, juhul kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  6) teostatavate tööde hinnapakkumised, kui asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. aasta määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi ministri määrus) §-le 24;
  7) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees;
  8) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi.

  (4) Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid dokumente, sealhulgas hinnapakkumiste esitamist, külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid optimaalsete lahenduste kasutamiseks.

§ 7.   Taotlusvoorust teavitamine

  Avanevast taotlusvoorust avaldab vallavalitsus info valla veebilehel ja valla lehes vähemalt üks kuu enne taotlusvooru lõpptähtaega.

§ 8.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlused registreeritakse sotsiaaltoetuste ja -teenuste andmeregistris. Kui taotlusele ei ole lisatud käesolevas määruses nimetatud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse kinnitatud ajutine komisjon.

  (3) Komisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
  1) investeeringu vajalikkus ning isiku jaoks laheneva kitsaskoha olulisus;
  2) kulude põhjendatus;
  3) keskmine sissetulek perekonnaliikme kohta.

  (4) Komisjonil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaasata eksperte, kaaluda hinnapakkumisi ning teha paremate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (5) Otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul vallavalitsus, arvestades taotlusvoorule planeeritud rahalisi vahendeid.

  (6) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (ministri määruse Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (7) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotlusest väiksema toetuse summaga.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima vallavalitsusega kirjaliku lepingu. Kui toetuse saaja kahe kuu jooksul arvates toetuse määramise korralduse kättesaamisest lepingut ei sõlmi, loetakse taotleja toetusest loobunuks. Toetus makstakse välja pärast kohanduste teostamist ja tööde vastuvõtmist, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 25.08.2020, 5 - jõust. 28.08.2020]

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (5) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võib vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 10.   Toetuse maksmisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse maksmisest eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) eluruumis ei ole tehtud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevad tööd;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada informatsiooni, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse elluviimisega, sealhulgas kohanduse elluviimisega seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tegema kohanduse vastavalt sõlmitud lepingu tingimustele;
  2) kasutama toetust vastavalt meetme tegevuse eesmärkidele;
  3) kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtjat juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõuded;
  4) kaetud tööde akti koostamisel informeerima vallavalitsust vähemalt viis tööpäeva ette, et järelevalvetegijaks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  5) vastama vallavalitsuse infopäringutele kohanduse kohta;
  6) teavitama vallavalitsust kirjalikult ehitustööde alustamisest hiljemalt tööde alustamise kuupäeval;
  7) tagama omafinantseeringu juhul, kui kokkuleppes vallavalitsusega on omafinantseering ette nähtud;
  8) viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et kohandust ei ole võimalik teha;
  10) võimaldama teha kohandustööde üle järelevalvet, muu hulgas kohapeal;
  11) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
  12) täitma õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 12.   Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega, toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kui täidetakse jätkuvalt toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) projekti abikõlbulikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse summasid või nende osakaale abikõlbulikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi;
  4) kulude hüvitamise viisi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kohanduse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 121.   Mõju hindamine

  (1) Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on vallavalitsuse ametnikul õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

  (2) Kohanduse saaja kohustub andma vallavalitsuse nõudmisel omapoolselt teavet teenuse mõju kohta.
[RT IV, 25.08.2020, 5 - jõust. 28.08.2020]

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Eluruumi kohandamisega seotud dokumente säilitatakse viis aastat peale toetuse väljamaksmist.

  (2) Toetust saanud projektide üle teostab järelevalvet vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigustoetus tagasi nõuda, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.06.2018.

/otsingu_soovitused.json