Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Nissi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord

Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2017, 8

Nissi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 03.05.2005 nr 11
jõustumine 10.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2017RT IV, 21.03.2017, 224.03.2017
19.04.2017RT IV, 10.05.2017, 124.10.2017, jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Nissi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord (edaspidi kord) sätestab juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning seltsingutele Nissi valla eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks ja ürituste korraldamiseks ühekordse toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

§ 2.  Mittetulundustegevuseks toetuse andmise eesmärk on arendada ja toetada kultuuri-, noorsoo-, spordialast- ja küla ühistegevust ning edendada sotsiaalselt vähekindlustatud inimeste võrdseid võimalusi ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks.

§ 3.  Tegevustoetuse taotlemine

 (1) Tegevustoetust antakse Nissi valla haldusterritooriumil tegutsevatele mittetulundusühingutele.

 (2) Tegevustoetust taotleva mittetulundusühingu tegevus peab vastama Nissi valla arengukavale ja tegevus peab olema suunatud Nissi valla elanikele või toimuma nende huvides. Tegevustoetuse taotlejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

 (3) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks:
 1) laste, noorte juhendajate töötasudeks;
 2) ruumide majandamiskuludeks;
 3) sidekuludeks;
 4) raamatupidamise korraldamiseks;
 5) transpordikuludeks;
 6) majaperenaise töötasuks.
[Muudetud Nissi Vallavolikogu 11.11.2010 määrusega nr 21 - jõust 01.01.2011]

 (4) Toetuse saamiseks tuleb Nissi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada vormikohane taotlus (lisa 1). Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober.
[RT IV, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

 (5) Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
 1) mittetulundusühingu põhikiri (esmakordsel taotlemisel);
 2) toetuse taotlemise aastaks kavandatava tegevuse kirjeldus ja selle tegevuse eelarve;
 3) toetuse taotlemise aastaks kavandatavate projektide kaasfinantseeringu taotlused.
[Muudetud Nissi Vallavolikogu 11.11.2010 määrusega nr 21 - jõust 01.01.2011]

 (6) Vallavalitsus kontrollib mittetulundusühingu kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmeid äriregistri teabesüsteemi kaudu ja maksuvõlgnevuste infot e-Maksuameti kaudu.

§ 4.  Tegevustoetuse andmine

 (1) Taotlust menetletakse vallaeelarve koostamise käigus ning toetuse suurus kehtestatakse vallaeelarvega.
[RT IV, 10.05.2017, 1 - jõust. 24.10.2017, jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates]

 (2) Toetuse andmisest või andmisest keeldumisest teatab vallavalitsus taotlejale kirjalikult kümne tööpäeva jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist. Toetuse andmisest keeldumise korral teatatakse taotlejale ühtlasi keeldumise põhjus.

 (3) Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus lepingu.

§ 5.  Ühekordse toetuse taotlemine

 (1) Ühekordset toetust võib taotleda juriidiline või füüsiline isik, seltsing või kogudus, kui tegevus toimub Nissi vallas või on Nissi vallaga seotud muul viisil ja vastab valla arengukavale.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (lisa 2). Taotluse esitamise tähtajad on 15. märts ja 15. oktoober. Vabade vahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus välja kuulutada täiendav taotlusvoor, mille kestuse ja tähtajad määrab vallavalitsus.
[Muudetud Nissi Vallavolikogu 11.11.2010 määrusega nr 21 - jõust 01.01.2011]

§ 6.  Taotluste läbivaatamine
[Kehtetu - RT IV, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

§ 7.  Toetuse andmine

 (1) Toetuse andmise, suuruse ja saamise tingimused määrab vallavalitsus.
[RT IV, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

 (2) Toetuse suurus on kuni 200 eurot. Nõutav on rahaline oma- või kaasfinantseering vähemalt 20% ulatuses.
[Muudetud Nissi Vallavolikogu 11.11.2010 määrusega nr 19 - jõust 01.01.2011]

 (3) Toetuse andmisest või andmisest keeldumisest teavitatab vallavalitsus toetuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates.

§ 8.  Järelevalve

 (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavalt majandusaasta aruande ja/või kuludokumentide esitamist.

 (2) Ühekordse toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist vormikohase aruande vahendite kasutamise kohta (lisa 3) koos kuludokumentide koopiatega ning andma hinnangu ürituse õnnestumisele.

 (3) Toetuse saaja vastutab toetuse sihipärase kasutamise eest. Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

 (4) Kui toetuse saaja ei esita nõutud dokumente või kasutab toetust mittesihipäraselt, on vallavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda.

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 Tegevustoetuse taotlus

Lisa 2 Ühekordse toetuse taotlus

Lisa 3 Vahendite kasutamise aruanne