Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Nissi valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2012, 19

Nissi valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 11.06.2009 nr 12
jõustumine 01.07.2009

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Nissi valla rahvaraamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Eriteenused (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jm) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Nissi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Avaliku internetipunkti (edaspidi AIP) kasutamine on tasuta.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

 (2) Lugejapileti saamiseks täidab lugeja registreerimislehe ja kinnitab allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumist.

 (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed: lugeja nimi; elukoht (postiaadress); telefon; elektronpostiaadress; lugejarühm ja isikukood. Vastavalt lugeja soovile väljastatakse kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta ise külastada internetilehekülge www.lugeja.ee .

 (4) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

§ 4.  Kojulaenutus

 (1) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Nissi vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (2) Tagatise võtmise korra ja summa suuruse kehtestab raamatukogu juhataja vastavalt teaviku väärtusele. Tagatissumma alammäär on 3 eurot, ülemmäär ei tohi ületada laenutamisele kuuluvate teavikute hinda. Kui lugeja tagastab kõik laenutatud teavikud ja enam raamatukogu ei kasuta, makstakse talle raha tagasi.
[Muudetud Nissi Vallavolikogu 11.11.2010 määrusega nr 19 - jõust 01.01.2011]

 (3) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks, perioodikat ja suure nõudlusega trükiseid 10 päevaks. Õppeotstarbelist kirjandust võib kokkuleppel laenutada pikemaks ajaks. Laenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis.

 (4) Lugeja võib teaviku tagastustähtaja pikendamist taotleda e-posti ja telefoni teel või raamatukogus kohapeal. Tagastustähtaega pikendatakse 30 päeva võrra. Pikendamist võib taotleda kuni 5 korda, juhul kui neile ei ole tekkinud nõudlust.

 (5) Kui teavik on välja laenutatud, pannakse lugeja tema soovil teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat. Kui lugeja teavikule 5 päeva jooksul järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

 (6) Raamatukogus puuduvaid teavikuid on lugeja soovil ja kulul võimalik tellida raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

 (7) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikuid. Ajalehtede ja ajakirjade viimased numbrid on kasutamiseks kohapeal.

§ 5.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.  Lugeja kohustused

 (1) Kojulaenutamine toimub isikliku lugejapileti või isikutunnistuse (ID kaardi) alusel. Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.

 (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

 (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

 (7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

§ 7.  Lugeja vastutus

 (1) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 3 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
[Muudetud Nissi Vallavolikogu 11.11.2010 määrusega nr 19 - jõust 01.01.2011]

 (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna ajaviitekirjandusel 3-kordses suuruses ning teabekirjandusel kuni kümnekordses suuruses.

 (3) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Ettekirjutus toimetatakse lugeja kätte tähitud postiga allkirja vastu.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.

 (6) Alaealiste lugejate poolt tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem või eestkostja.

 (7) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

 (8) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2, § 4 lõikes 1, § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad Nissi valla eelarvesse.

§ 8.  Avalik internetipunkt

 (1) AIP võimaldab vaba juurdepääsu Internetis olevale avalikule elektroonilisele teabele, Wordi ja Exceli programmide kasutamist. AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

 (2) Raamatukogul on õigus AIP kasutamine katkestada või kasutusõigus lõpetada, kui kasutaja on käitunud ebaeetiliselt või sündsusetult, käinud hooletult ümber AIP varaga või seganud teisi raamatukogu kasutajaid.

 (3) Raamatukogu on kohustatud AIP kasutajat abistama internetipanga kasutamist puudutavates küsimustes ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedelt kasutajale vajaliku informatsiooni leidmisel.

 (4) AIP kasutamiseks antakse kasutajale 1 töökoht ja aega kuni 2 tundi päevas. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovijaid on rohkem, on raamatukogu töötajal õigus kasutusaega lühendada.

 (5) AIP kasutajal on keelatud:
 1) isikliku andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata;
 2) muudatuste tegemine arvuti seadistuses;
 3) arvuti omavoliline sisse- ja väljalülitamine;
 4) külastada tasulisi ja/või kõlblusnormidega vastuolus olevaid internetilehekülgi;
 5) Internetis live -videote vaatamine, mängude mängimine ja jututubades viibimine;
 6) muusika ja videote allalaadimine Internetist;
 7) jookide ja toitude tarvitamine töökohal;
 8) tundmatute failide avamine.

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.