SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 72

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Saue vallas

Vastu võetud 31.03.2011 nr 2
RT IV, 25.09.2012, 39
jõustumine 05.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2016RT IV, 06.04.2016, 609.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, "Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse" § 15 lõike 2, “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14, § 16 lõike 1, § 17 lõike 1 ja § 18 lõike 2 alusel.
[RT IV, 06.04.2016, 6 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste loetelu.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) koduteenus – isikule kodustes tingimustes selliste põhi- ja tugiteenuste osutamine, mis tagavad temale toimetuleku oma harjumuspärases keskkonnas;
 2) põhiteenus – teenus, mille mitteosutamine ohustaks otseselt isiku toimetulekut kodus ja põhjustaks tema hooldusasutusse suunamise;
 3) koduabiteenus – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;
 4) isikuabiteenus – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, mis nõuavad teenust vajava isikuga füüsilist kontakti;
 5) tugiteenus – isiku toimetuleku toetamine (teenused on tasulised);
 6) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue Vallavalitsuse ametnik või töölepinguline töötaja.
[RT IV, 06.04.2016, 6 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 3.  Koduteenuste loetelu ja maht

 (1) Koduteenus jaguneb põhiteenusteks, milleks on koduabiteenus ja isikuabiteenus, ning tugiteenusteks.

 (2) Koduabiteenused on muuhulgas:
 1) eluruumi koristamine vastavalt vajadusele isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2-toaline korter;
 2) riiete hooldus ja pesu pesemise korraldamine (sotsiaalkeskuses pesu pesemise eest tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 3) kütmisabi (kütte tellimine, küttepuude lõhkumise ja varju alla paneku korraldamine, küttepuude tuppa toomine);
 4) toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade kojutoomine vastavalt vajadusele (üldjuhul mitte sagedamini kui kord nädalas);
 5) terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- ja eriarstidega, transpordi korraldamine arsti visiidile või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamise korral);
 6) abi toidu valmistamisel ja vajadusel nõude pesemisel, vajadusel valmistoidu kojutoomine;
 7) ühekordne asjaajamine (abi maksete tasumisel, asjaajamisel ametiasutustega ja dokumentide vormistamisel).

 (3) Isikuabiteenused on muuhulgas:
 1) abistamine pesemisel (duši kasutamise eest sotsiaalkeskuses tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 2) abistamine riietumisel;
 3) abistamine söömisel;
 4) abistamine liikumisel;
 5) abistamine tualetis käimisel/mähkmete vahetamisel.

 (4) Tugiteenused on muuhulgas:
 1) transporditeenus (valla invabussi kasutamise eest maksab klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 2) ühekordne asjaajamine (kirjavahetuse korraldamine, ajakirjanduse tellimine jne);
 3) kojukutsete korraldamine ( juuksur, fotograaf, korstnapühkija jt, klient tasub vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale).

§ 4.  Koduteenustele õigust omavad isikud

 (1) Koduteenuseid on õigus saada Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abi vajavatel isikutel:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;
 4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

 (2) Võimalusel võib koduteenuseid osutada ka isikutele, kes vastavad lõike 1 esimeses lauses toodud tingimustele ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

§ 5.  Koduteenuste taotlemine

 (1) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse osutamist sooviv isik või tema seaduslik esindaja Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus ) kirjaliku taotluse.

 (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
 2) isiku ja tema esindaja kontaktandmed;
 3) koduteenuste vajaduse põhjendus;
 4) isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta.

 (3) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (4) Taotlusele lisatakse arstitõend teenuse taotleja põetavate nakkushaiguste või nende puudumise kohta.

§ 6.  Koduteenuste osutamise otsustamine

 (1) Koduteenuste osutamise otsustamiseks vajalike andmete kogumiseks teeb sotsiaaltöötaja pärast taotluse ja dokumentide laekumist kodukülastuse, mille käigus hindab vallavalitsuse poolt kinnitatud hooldusvajaduse hindamise testiga teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja koduteenuse osutamise vajadust.

 (2) Vallavalitsus otsustab koduteenuse osutamise või osutamata jätmise ja määrab koduteenuste osutamise tingimused (maht, tasumise kohustuse ulatus jms) õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.

 (3) Vallavalitsusel on õigus delegeerida otsuse tegemine koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta vastava valdkonna abivallavanemale.

 (4) Sotsiaaltöötaja teeb otsuse teatavaks teenuse osutajale ja taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale õigusaktides sätestatud viisil ja tähtaja jooksul.

 (5) Juhul kui koduteenust osutatakse ühekordselt, siis võib teenust osutada ilma vallavalitsuse otsuseta ning lepingu sõlmimine ei ole vajalik.
[RT IV, 06.04.2016, 6 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 7.  Koduteenuste osutamise leping

 (1) Koduteenuste osutamiseks korraldab vallavalitsus lepingu sõlmimise kõikide teenuse osutamisega seotud osapoolte vahel.

 (2) Leping sõlmitakse tähtajatult.

§ 8.  Koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine

 (1) Vallavalitsusel on õigus koduteenuste osutamise leping koheselt lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenuste osutamiseta;
 2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsuse haldusterritooriumile;
 3) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 4) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi kuritarvitamine, narkootiliste ainete tarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks;
 5) seoses teenuse saaja surmaga.

 (2) Vallavalitsus teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast lepingu lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemist.

§ 9.  Koduteenuste eest tasumine

 (1) Teenuse saaja tasub koduteenuste osutamise eest vallavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel.

 (2) Tasuta koduteenuste osutamisele on õigus isikul:
 1) kes saab toimetulekutoetust;
 2) kelle sissetulek on väiksem Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.

 (3) Koduteenuseid on õigus saada soodushinnaga (omaosalustasu) isikul, kelle sissetulek on küll suurem Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast, kuid kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

 (4) Perioodil, mil isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 2 tingimustele, tasub isik lõikes 1 sätestatud alusel.

 (5) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud isikud tasuvad koduteenuste eest vallavalitsuse poolt kehtestatud koduteenuse tunnihinna alusel.

 (6) Koduteenuste osutamise eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuste osutamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 10.  Koduteenuste osutamine

 (1) Koduteenuste osutamist korraldab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus sõlmida lepinguid asutustega, kelle tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine, et tellida nendelt koduteenuse osutamise teenust.

 (3) Koduteenuseid osutab:
 1) vallavalitsus sotsiaaltöötaja kaudu;
[RT IV, 06.04.2016, 6 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 2) vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel asutused, mille tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine.

 (4) Koduteenuste osutamise üle peab arvestust teenuse osutaja.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Koduteenuste hinnad kehtestab ja koduteenuste osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Saue Vallavolikogu 25. mai 2006 määruse nr 009 „Koduhoolduse osutamise tingimused ja kord Saue vallas’’ alusel sõlmitud koduteenuste osutamise lepingud kehtivad kuni lepingus märgitud kuupäevani, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2011.

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) Määrus jõustub 5. aprillil 2011.