HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2014, 20

Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 18.09.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev kord reguleerib kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse omandamisega kaasnevate kulude toetamist linna eelarvest.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on luua kolme ja enamalapseliste perede lastele lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on munitsipaal- või erahuvikoolides antav haridus.

  (2) Huvikool käesoleva korra tähenduses on Paide linna territooriumil huviharidust pakkuv munitsipaal- või eraõppeasutus mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on linna eelarvest huvikoolile eraldatavad rahalised vahendid.

§ 3.   Huvihariduse toetamise eeldused

  (1) Paide linn maksab huvikoolile lapse huviringis osalemise tasu, kui on täidetud järgmised eeldused:
  1) peres kasvab kolm või enam kuni 19 aastast last;
  2) huvikoolis huviharidust omandava lapse ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Paide linn;
  3) huvikoolis huviharidust omandav laps õpib Paide linna üldhariduskoolis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses või on oma tervisliku seisundi tõttu sunnitud omandama üldharidust väljaspool Paide linna;
  4) lapse vanemal või muul seaduslikul esindajal ei tohi olla täitmata kohustusi Paide linna ees.

  (2) Huviringis osalemise tasu makstakse ka lapse eest, kes omandab huviharidust mõne teise omavalitsuse territooriumil asuvas huvikoolis tingimusel, et Paides vastava huviala õppimise võimalused puuduvad.

§ 4.   Huvihariduse toetamise ulatus

  (1) Toetust makstakse kolme või enamalapselise pere ühe lapse eest maksimaalselt 20 eurot kalendrikuus perioodil 01. septembrist kuni 31. maini, kui on täidetud § 3 ettenähtud eeldused.

  (2) Erandjuhtudel võib linnavalitsus toetada lapse huvihariduse omandamist mõne teise omavalitsuse huvikoolis, kui Paides on vastava huviala õppimise võimalused küll olemas, kuid lapse poolt valitud huvikool pakub huviharidust kõrgemal tasemel.

§ 5.   Huvihariduse toetuse taotlemine

  (1) Huvihariduse toetuse taotlemiseks esitab § 3 toodud eeldustele vastava õpilase vanem või muu seaduslik esindaja linnavalitsusele käesoleva korra lisas toodud vormil taotluse, milles on märgitud alljärgnevad andmed:
  1) lapse nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht;
  2) vanema või lapse seadusliku esindaja nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht;
  3) huvikooli ja üldhariduskooli nimetus;
  4) huviringi maksumuse suurus ühes kuus.

  (2) Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kui toetuse taotlus esitatakse peale 15. kuupäeva, hakatakse toetust arvestama järgmise kuu esimesest kuupäevast.

  (3) Tagasiulatuvalt toetusi ei maksta.

§ 6.   Arveldamine ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Määruse rakendamist korraldab Paide linnavalitsus.

  (2) Arve esitamise aluseks on laste nimekiri 10. kuupäeva seisuga EHIS-s.

  (3) Toetus lapse eest kantakse erahuvikoolile ja teise omavalitsuse territooriumil asuvale munitsipaalhuvikoolile üle esitatud arve alusel, Paide linna huvikoolile nähakse vastavad toetussummad ette linna eelarves.

  (4) Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse osalemist huvikoolides.

  (5) Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul informeerima linnavalitsust.

  (6) Huvikool teavitab linnavalitsust, kui laps on huvikoolist puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

  (7) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on linnavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2014.

Tarmo Alt
Linnavolikogu esimees

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json