HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tori Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2015, 28

Tori Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 16.09.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel ning lähtudes Tori Lasteaia pedagoogilise nõukogu 13.05.2015 toimunud koosoleku protokolli 5/2014/2015.a. punktist 3 ning Tori Lasteaia hoolekogu 18.05.2015.a. protokolli nr 5 2014/ 2015 õ-a punktist 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi

  Lasteasutuse nimi on Tori Lasteaed (edaspidi Lasteaed).

§ 2.   Õiguslik seisund ja haldusala

  (1) Tori Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav munitsipaallasteaed.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

  (3) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (4) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kehtestab Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Lapse vastuvõtt lasteaeda toimub lapsevanema avalduse alusel.

  (6) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Tori vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda vastu ka teiste omavalitsuste lapsi.

2. peatükk STRUKTUUR 

§ 3.   Rühmad ja huviringid

  (1) Direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Lasteaia koosseisus võivad olla sõimerühmad (1,5 kuni kolmeaastastele lastele) ja aiarühmad (lastele vanuses 3 kuni 7 aastat).

  (3) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või neid asendavad isikud (edaspidi lastevanemad). Liitrühm on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

  (4) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (5) Pedagoogilise nõukogu ettepanekul võivad lasteaia juures töötada huviringid. Huviringides võivad osaleda nii lasteaias käivad kui ka kodused lapsed. Huviringide osalustasu kehtestab vallavalitsus pedagoogilise nõukogu ettepanekul.

§ 4.   Laste arv rühmades

  (1) Rühma registreeritud laste arv on: sõimerühmas kuni 14 last ja lasteaiarühmas kuni 20 last; liitrühmas kuni 18 last.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 5.   Õppeaasta

  Õppeaasta lasteaias algab 1. septembril ja lõpeb 31.augustil. Aktiivne õppetöö toimub 1. septembrist kuni 15. maini.

§ 6.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Õppekavas määratakse:
  1) lasteaia õppekava koostamise põhimõtted;
  2) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus;
  3) kuue- kuni seitsme aastase lapse eeldavad üldoskused;
  4) valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad tulemused;
  5) lapse arengu hindamise põhimõtted.

  (3) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (5) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (6) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

§ 7.   Lasteaia põhiülesanne

  Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset ja kehalist arengut.

§ 8.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja lasteaia pidajaga ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 9.   Tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (2) Lasteaia päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

4. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 10.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab avaliku konkursi vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Direktori pädevus:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
  2) omab õigust teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) kohustub esitama kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisu olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

  (4) Ülesannete täitmiseks direktor:
  1) esindab Tori valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  2) esindab Tori valda kui avalik-juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib lasteaiatöötajatega töölepingud;
  3) teeb lasteaia pidajale ettepaneku lasteaiatöötajate koosseisu kinnitamiseks;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) kehtestab lasteaia õppekava, päevakava ja töökorralduse reeglid;
  6) korraldab lasteaias asjaajamist;
  7) tagab lasteaia eelarve täitmise;
  8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) tagab lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
  10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  11) kehtestab lasteaia sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
  12) eelkomplekteerib rühmad 15. maiks ning teavitab lapsevanemat hiljemalt 1. juuniks lasteaia nimekirja arvamisest;
  13) esitab vallavalitsusele lasteaeda vastuvõetud ja järjekorras olevate laste nimekirja 20. juuniks;
  14) korraldab pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
  15) korraldab laste ja töötajate kaitse hädaolukorras;
  16) korraldab lasteaia hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  17) määrab koolivalmiduskaardi täitmise eest vastutavad isikud;
  18) annab aru hoolekogule;
  19) juhatab pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
  20) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
  21) tagab lasteaias toimiva meeskonna;
  22) koordineerib arengukava ja aasta tegevuskava koostamist ja täitmist.

§ 11.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid kutsutakse kokku vähemalt üks kord kahe kuu jooksul, vajadusel ka tihedamini.

  (4) Pedagoogiline nõukogu võtab igas arutatavas küsimuses vastu otsuse lihthäälte enamusega, kui nõukogu koosolekul viibib vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest.

  (5) Iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima kõigil nõukogu koosolekutel, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

§ 12.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) kooskõlastab lasteaia arengukava ja sisehindamise aruande;
  6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  7) kinnitab lasteaia kodukorra;
  8) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja ning protokollija.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (6) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda ühe liikme või vallavalitsuse ettepanekul.

  (7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esitatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

  (8) Hoolekogu koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ja asjakohaste materjalide tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (9) Häälte ühtlasel jaotumisel otsuste vastuvõtmisel on otsustavaks hoolekogu esimehe või tema puudumisel asetäitja hääl.

  (10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puudutavate materjalidega säilitatakse lasteaias ühtsetel alustel muude dokumentidega.

§ 13.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, pedagoogiline nõukogu valib enda hulgast pedagoogide esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest alates.

  (2) Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte, kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.

  (3) Rühma vanemate poolt valitud hoolekogu liikme volitus kestab kuni liikme lapse nimetatud rühmast väljaarvamiseni või uue esindaja valimiseni. Uus esindaja valitakse nimetatud rühma vanemate poolt.

5. peatükk LASTE ÕIGUSED. VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma õigeaegselt lapse toidukulu ja osalustasu, mis on kehtestatud vallavolikogu poolt.

6. peatükk PEDAGOOGIDE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.   Lasteaia töötajad

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

§ 17.   Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega ja tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisule.

  (2) Töölepinguid lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles lasteaia direktor.

§ 18.   Pedagoogid

  (1) Lasteaia pedagoogid on tulenevalt koolieelse lasteasutuse seaduse seadusest: direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja eripedagoogid.

  (2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Pedagoogiliste töötajate kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse vastavalt haridus-ja teadusministri kehtestatud korrale atesteerimine.

  (4) Pedagoogiliste töötajate, välja arvatud direktor, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

  (5) Kui pedagoogilise töötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus.

§ 19.   Personali õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias viibimise ajal.

  (3) Andma teavet pädevale ametiisikule, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või, et laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Personalil on õigus saada oma ametikohale vastavat täiendkoolitust lähtuvalt lasteaia eelarvest.

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 20.   Lasteaia vara ja rahastamine

  (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle Tori vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia kasutuses olev vara on Tori valla omand.

  (3) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Tori Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 21.   Lasteaia eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub:
  1) riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest;
  2) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seadusest sätestatud alustel;
  3) vanemate poolt kaetavast osast;
  4) annetustest.

  (3) Lasteasutus võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Lasteaia direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust, kes tagab nimetatud vahendite kasutamise arvestuse asutuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmises õigusaktides ja valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

§ 22.   Järelevalve

  (1) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Riiklikku järelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud ja maavalitsuse haridusosakond haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (3) Riikliku järelevalve läbiviimise korra ning koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse, samuti juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (4) Lasteaia raamatupidamine on vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 23.   Lasteaia ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus. Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamist või ümberkujundamise tähtaega.

  (2) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) kohaliku omavalitsuse volikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

9. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule.

§ 25.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse Tori valla veebilehel.

§ 26.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tori Vallavolikogu 26. jaanuar 2011 määrus nr 6 “Tori Lasteaia põhimääruse kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Kiisk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json