Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Võru valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2018, 1

Võru valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 12.09.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Võru valla finantsjuhtimise korra eesmärgiks on sätestada kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) täitmise tingimused Võru vallas.

  (2) Võru valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab:
  1) Võru valla (edaspidi vald) eelarvestrateegia koostamise põhimõtted;
  2) valla eelarve ja lisaeelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise tingimused;
  3) vastu võtmata eelarve korral väljaminekute tegemise põhimõtted;
  4) reservfondi moodustamise ja kasutamise põhimõtted;
  5) finantsdistsipliini tagamise meetmed;
  6) majandusaasta aruande koostamise ja menetlemise nõuded;

  (3) Kord on täitmiseks kohustuslik kohaliku omavalitsuse arvestusüksusele: vallavalitsusele ametiasutusena, valla hallatavatele asutustele ja korras välja toodud juhtudel valla konsolideerimisgruppi kuuluvatele sõltuvatele üksustele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eelarvestrateegia – valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan;
  2) eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele;
  3) lisaeelarve – valla eelarve muutmiseks koostatud eelarve;
  4) alaeelarve – ametiasutuse Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatava asutuse eelarve;
  5) tekkepõhine eelarve – majandustehingud eelarvestatakse vastavalt nende toimumise perioodile, arvestamata raha laekumist või väljamaksmist;
  6) likviidsed varad – raha ja pangakontodel olevad vahendid, rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad;
  7) sõltuv üksus – vallavalitsuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud vallavalitsuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud üksuste valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest, või kes on saanud toetust või renditulu vallavalitsuselt või vallavalitsuse valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest;
  8) kontoklass – kehtiva kontoplaani kahekohalised kontode koodid;
  9) kontogrupp – kehtiva kontoplaani neljakohalised kontode koodid.

  (2) Käesolevas korras täpsustamata mõisteid kasutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS), raamatupidamise seaduse ja avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi tähenduses.

2. peatükk Eelarvestrateegia 

§ 3.   Eelarvestrateegia

  (1) Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatud tegevuste finantseerimist.

  (2) Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

  (3) Valla eelarvestrateegias esitatakse:
  1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
  2) valla eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ja likviidsete varade muutus;
  3) ülevaade vallavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast;
  4) vallavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste põhitegevuse tulem ja tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav iga aasta lõpu seisuga.

  (4) Vallavalitsusest sõltuvad üksused esitavad eelarvestrateegiad hiljemalt 30. juuliks.

  (5) Eelarvestrateegia hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (6) Eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus koos sõltuvate üksustega ja esitab vastuvõtmiseks vallavolikogule.

3. peatükk Eelarve koostamine, täitmine ja muutmine 

§ 4.   Eelarve koostamise üldpõhimõtted

  (1) Eelarve sisuks on vallale laekuvate tulude ning nende arvel valla ülesannete täitmiseks ettenähtud väljaminekute määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, arengukavale, eelarvestrateegiale ja teistele õigusaktidele.

  (2) Tekkepõhiselt koostatud eelarve majandustehingud planeeritakse vastavalt nende toimumise perioodile, arvestamata raha laekumist või väljamaksmist.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve koostatakse üheks eelarveaastaks. Vajadusel võib eelarves informatsiooni esitada pikema perioodi kohta.

  (4) Eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamise ja täimise korraldajaks on vallavalitsus.

  (5) Volikogu võtab vastu eelarve vastavalt käesoleva korra § 5 liigenduses.

  (6) Volikogu kinnitab eelarve põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse kulud tegevusalade kokkuvõtvate gruppide lõikes.

  (7) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuste eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

  (8) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

  (9) Eelaarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

  (10) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

§ 5.   Eelarve sissetulekute ja väljaminekute liigendus

  (1) Eelarve osad on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

  (2) Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) maksutulud, sh füüsilise isiku tulumaks, maamaks, reklaamimaks jt kohalikud maksud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist, sh riigilõivud, tulud haridusalasest tegevusest, tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest, tulud sotsiaalabialasest tegevusest, tulud elamu- ja kommunaaltegevusest, üüri- ja renditulud, tulud õiguste müügist, muu toodete ja teenuste müük;
  3) saadavad toetused tegevuskuludeks, sh tasandusfond, toetusfond, muud saadud toetused tegevustuludeks;
  4) muud tegevustulud, sh tasu vee erikasutusest, kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu, saastetasud, muud tulud.

  (3) Põhitegevuse kulud jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) antavad toetused;
  2) muud tegevuskulud, sh personalikulud, majandamiskulud, muud kulud.

  (4) Investeerimistegevuse eelarveosa jagatakse majandusliku sisu järgi:
  1) põhivara soetus (-);
  2) põhivara müük (+);
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+);
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-);
  5) osaluste soetus (-);
  6) osaluste müük (+);
  7) muude aktsiate ja osade soetus (-);
  8) muude aktsiate ja osade müük (+);
  9) antavad laenud (-);
  10) tagasilaekuvad laenud (+);
  11) finantstulud ja finantskulud (+).

  (5) Finantseerimistegevus on:
  1) kohustuste võtmine (+), sh laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
  2) Kohustuste tasumine (-), sh võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine, tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

  (6) Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse:
  1) raha ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

  (7) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotuse tegevusalade koodid:
  1) kood 01 Üldised valitsussektori teenused;
  2) kood 02 Riigikaitse;
  3) kood 03 Avalik kord ja julgeolek;
  4) kood 04 Majandus;
  5) kood 05 Keskkonnakaitse;
  6) kood 06 Elamu-ja kommunaalmajandus;
  7) kood 07 Tervishoid;
  8) kood 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon;
  9) kood 09 Haridus;
  10) kood 10 Sotsiaalne kaitse.

  (8) Lähtudes vallavolikogus vastuvõetud eelarvest kinnitab vallavalitsus hallatavate asutuste ja tegevusalade alaeelarve täpsustatud klassifikaatori nii funktsionaalsuse kui ka majandusliku sisu (kontogruppide) lõikes. Kulude ja tulude arvestus raamatupidamises toimub klassifikaatori kõige detailsemal tasandil. Aasta jooksul võib kannetele lisada tunnuseid, et saada andmeid erinevate projektide ja ürituste lõikes.

§ 6.   Eelarve koostamine ja menetlemine

  (1) Vallavalitsus kehtestab eelarveprojekti koostamise ajakava, tingimused ja vormid.

  (2) Asutused koostavad lähtudes valla arengukavast, asutuste tegevus/arengukavadest, finantseerimisalustest ning asutuste esitatud taotlustest:
  1) tegevustulude- ja kulude eelarveprojekti vastavalt klassifikaatori tulude-kulude detailsele jaotusele;
  2) investeeringute tarbeks taotluse koos esialgse hinnakalkulatsiooniga.

  (3) Asutus lisab eelarveprojektile seletuskirja, milles esitab:
  1) ülevaate asutuse eelarveaasta tegevuskavast;
  2) selgitused ja põhjendused projektis kavandatud tulude ja kulude ning nende suuruse arvestamise aluste ja lähteandmete kohta, kulude otstarbekuse ja seadusele vastavuse kohta;
  3) andmed eelarveaasta tegelike, käesolevaks aastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude prognoosi;
  4) muud valla finantsjuhtimiseks olulised andmed.

  (4) Asutuse eelarveprojekti läbivaatamisel vallavalitsuse vastava erialaspetsialisti poolt hinnatakse kulude põhjendatust ja otstarbekust ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ning asutuste arengu- ja tegevuskavadele. Vajadusel teeb vallavalitsuse töötaja ettepaneku pidada läbirääkimisi asutuste esindajate ja vallavalitsuse töötajate vahel.

  (5) Pärast läbirääkimisi koostab finantsosakond valla eelarveprojekti vastavalt käesoleva korra § 5 lõike 8 detailsusele ning esitab selle koos seletuskirjaga vallavalitsusele.

  (6) Vallavalitsus esitab eelarveprojekti koos seletuskirjaga vallavolikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist veebilehel.

  (7) Volikogu komisjonid analüüsivad eelarveprojekti ning esitavad vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks enne eelarve teist lugemist.

  (8) Eelarveprojekti muutmise ettepanekule, mis tingib projektis ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Vallavalitsus ei pea arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat katteallikaid arvestamata.

  (9) Muudatusettepanekud esitatakse eelarvekomisjonile läbivaatamiseks. Muudatusettepanekule lisatakse vallavalitsuse arvamus.

  (10) Pärast laekunud ettepanekute läbivaatamist eelarvekomisjonis valmistab vallavalitsus ette eelarveprojekti lõpliku redaktsiooni § 5 lõigete 2-7 detailsuses ning esitab selle vallavolikogule vastuvõtmiseks.

  (11) Eelarveprojekti arutatakse vähemalt kahel vallavolikogu istungil, kahel lugemisel.

  (12) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (13) Vastuvõetud eelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid.

§ 7.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud vara ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega. Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsuse ametiasutuse finantsosakond.

  (2) Asutuse juhil ja teistel alaeelarvete eest vastutavatel isikutel on õigus võtta rahalisi kohustusi ainult neile eelarves selleks ettenähtud kulude piires.

  (3) Kui eelarve ei ole aasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha alanud eelarveaasta igas kuus väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelnõus vähemalt samas mahus.

  (4) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus võrreldes eelmise aasta vastavate väljaminekutega, võib vallavalitsus teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelnõus kavandatust.

  (5) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemiste tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadustest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist;
  2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingust;
  3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
  4) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
  5) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
  6) kohtuotsusest.

§ 8.   Eelarve muutmine

  (1) Eelarves vallavolikogu määratud ja vallavalitsuse jaotatud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks, kusjuures nende suurust ja sihtotstarvet võib muuta vaid eelarve muutmisega.

  (2) Vallavolikogu kinnitatud eelarve muutmiseks eelarve kogumahu suurenemisel või vähenemisel või vajadusel muuta varem eelarves määratud väljaminekute otstarvet, algatab vallavalitsus lisaeelarve eelnõu koostamise.

  (3) Eelarveaasta alguseks kujunenud eelarve vabade vahendite jäägi (v.a sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamata jäägid) suunamise kulude katteks otsustab volikogu.

  (4) Eelarve sihtotstarbeliselt eraldatud tulude kasutamata jääkide suunamise väljaminekute katteks korraldab vallavalitsus.

  (5) Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste tulude lülitamise väljaminekute katteks korraldab vallavalitsus ja edastab informatsiooni volikogule.

  (6) Väljaminekute ümberpaigutamise käesoleva korra § 5 lõike 8 liigenduses korraldab vallavalitsus finantsosakonna koostatud eelnõu alusel. Ettepanekud hallatava asutuse eelarve muutmiseks eelpooltoodud liigenduse piires esitab raamatupidamisele hallatava asutuse juht.

  (7) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus piirata iga asutuse eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ja vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

  (8) Lisaeelarvet menetletakse vähemalt ühel volikogu istungil, ühel lugemisel.

  (9) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega.

4. peatükk Reservfond 

§ 9.   Reservfondi moodustamine

  (1) Võru valla eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse põhitegevuse kulude arvelt igal eelarveaastal eelarve tegevuskulude koosseisus.

  (2) Reservfondi suuruse määrab vallavolikogu vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 10.   Reservfondist raha eraldamine

  (1) Reservfondi võib üldjuhul kasutada ühekordse kulu katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha:
  1) loodusõnnetuste, tulekahjude ja teiste õnnetusjuhtumite likvideerimise ja nende tagajärgede kõrvaldamise kulude katmiseks;
  2) valla asutustele ühekordsete ülevallaliste, piirkondliku tähtsusega, üleriigiliste ürituste korraldamise toetamiseks või kaasfinantseerimiseks ning üritustel osalemisega seotud kulu katmiseks;
  3) kuluks, mille katmiseks ei ole vallaeelarvesse raha planeeritud, kuid mis on vajalik valla asutuse tegevuse korraldamiseks;
  4) kulu katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud;
  5) projektide omaosaluste katmiseks, kui rahastamisotsus ei olnud selgunud eelarve vastuvõtmiseks;
  6) seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud.

  (3) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt.

  (4) Vallavalitsus ei tohi üldjuhul reservfondi kasutada vallavalitsuse enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks. Erandiks on koondamishüvitise maksmine juhul, kui eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha töötajate koosseisu muutumist.

§ 11.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab Võru vallavalitsus kui täitevorgan.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha:
  1) vallavalitsuse ettepanekul või
  2) vallavalitsusele esitatud kirjaliku taotluse alusel koos üksikasjaliku arvestuse ja põhjendusega raha kasutamise otstarbe kohta.

  (3) Vallavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (4) Taotluse menetlemiseks on vallavalitsusel aega üldjuhul kaks nädalat arvates taotluse laekumisest. Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Taotluse mitterahastamisel on taotlejal õigus pöörduda volikogu poole. Volikogu kuulab ära taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse seisukoha.

  (6) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega kvartaalselt või samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

5. peatükk Kontroll ja finantsdistsipliini tagamine 

§ 12.   Eelarve vahendite kasutamise kontroll ehk finantskontroll

  (1) Finantskontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

  (2) Finantskontrolli teostab revisjonikomisjon.

  (3) Finantskontrolli eesmärgiks on tagada:
  1) õigusaktidest kinnipidamine;
  2) valla vara kaitset raiskamise, ebasihipärase kasutamise, ebakompetentse juhtimise ja muu sarnastest olukordadest tingitud kahju eest;
  3) valla vara ja eelarve rahaliste vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

§ 13.   Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus

  (1) Eelarve täitmise arvestust peab vallavalitsuse finantsosakond vastavalt raamatupidamise seadusele, KOFS-ile, avalikusektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile, valla raamatupidamise sise-eeskirjale ja teistele eelarvekorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

  (2) Eelarve täitmise aruanne peab vastama kinnitatud eelarve liigendusele.

  (3) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsus esitab vähemalt kord kvartalis volikogule aruande eelarve täitmise kohta.

  (5) Vallavalitsus esitab rahandusministeeriumile andmed eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise vastavalt KOFS § 30 sätestatud tingimustel, vormidel ja tähtaegadel.

§ 14.   Finantsdistsipliini tagamine

  (1) Finantsdistsipliini tagamise meetmed on:
  1) põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest kinnipidamine;
  2) netovõlakoormuse ülammäärast kinnipidamine.

  (2) Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel konsolideerituna aruandeaasta lõpu seisuga.

  (3) Netovõlakoormuse ülemmäära arvestamisel on aluseks KOFS § 34.

6. peatükk Majandusaasta aruanne 

§ 15.   Majandusaasta aruande koostamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja KOFS-is sätestatud erisustest.

  (2) Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvad sõltuvad üksused esitavad majandusaasta aruanded vallavalitsusele majandusaastale järgneva aasta 31. märtsiks. Auditeeritud majandusaasta aruande esitavad need sõltuvad üksused, kes vastavad audiitortegevuse seaduses §-des 91-92 sätestatud tingimustele.

  (3) Valla konsolideeritud majandusaasta aruande koostamist korraldab vallavalitsus.

  (4) Majandusaasta aruande tegevusaruande koostavad vallavalitsuse struktuuriüksuse juhid oma tegevusvaldkondade kohta.

  (5) Raamatupidamise aastaaruande ja eelarve täitmise aruande koostab finantsosakond.

  (6) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja vallavanema poolt allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ja vandeaudiitori aruanne.

  (7) Enne majandusaasta aruande kinnitamist vallavolikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon arvamust majandusaasta aruande kohta. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (8) Vallavolikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (9) Eelarve täitmise aruanded avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Võru Vallavolikogu 14.03.2012 määrus nr 46 „Võru valla eelarve reservfondi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Võru Vallavolikogu 18.04.2012 a määrus nr 48 "Võru valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Vastseliina Vallavolikogu 26.09.2012 määrus nr 18 „Vastseliina valla eelarvekorralduse kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json