EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2018, 23

Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord

Vastu võetud 18.09.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Ettevõtlustoetuse eesmärk on toetada kohalikke ettevõtjaid ettevõtlusega alustamisel, tegevuse laiendamisel,reorganiseerimisel ja uue tegevusvaldkonna arendamisel.

  (2) Toetust saavad taotleda Rõuge vallas registreeritud ja tegutsevad äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning tegevust alustavad ettevõtjad, kellel on lepingu sõlmimise ajaks ettevõte registreeritud.

§ 2.   Toetuse taotlemise üldised tingimused

  (1) Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) ettevõte on registreeritud ja selle tegevuskoht on Rõuge vald ning toetusega tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse arendamisele Rõuge vallas;
  2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Rõuge valla ees;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (2) Ettevõtlustoetust on võimalik taotleda:
  1) ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks (masinad/seadmed, ruumide remont, ehitus, töövahendid jne);
  2) ettevõtja koolitus, praktiliste erialaste oskuste omandamiseks;
  3) ettevõtlusega alustamiseks.

  (3) Ettevõtlustoetuse ülemmääraks on 1 000 (üks tuhat) eurot.

  (4) Ettevõtlustoetust saab maksimumsumma ulatuses taotleda üks kord kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

§ 3.   Taotluste esitamine

  (1) Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas, hiljemalt 15. aprilliks ja 15. oktoobriks.

  (2) Kui taotlusvooru tähtaeg on nädalavahetusel või riigipühal, määratakse tähtaeg nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval.

  (3) Taotlus ettevõtlustoetuse saamiseks esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Tähtaegselt esitatud taotlusi menetletakse kaks korda aastas.

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotluste nõuetekohasust 14 kalendripäeva jooksul alates esitamise tähtajast.

  (3) Puuduste esinemisel võib vallavalitsus määrata täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole viinud taotlust nõuetega vastavusse vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (4) Vallavalitsus edastab kontrollitud taotlused arengu- ja ettevõtluskomisjonile 21 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast või taotluse puuduste kõrvaldamisest.

§ 5.   Taotluste hindamine

  Nõuetekohaseid taotlusi hindab arengu- ja ettevõtluskomisjon vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamismetoodika alusel (maksimaalselt 10 p):
  1) projekti eesmärkide ja tegevuste vastavus käesolevale korrale (3 p);
  2) taotleja võimekus ja projekti jätkusuutlikkus (3 p);
  3) eelarve kulude põhjendatus (2 p);
  4) mõju Rõuge valla üldisele arengule (2 p).

§ 6.   Pingerea koostamine taotluste hindamisel

  (1) Taotluse koondhinne arvutatakse arengu- ja ettevõtlus komisjoni liikmete poolt antud hinnete kaalutud aritmeetilise keskmisena.

  (2) Taotlused, mis saavad alla 6 p maksimumhindest, langevad edasisest menetlusest välja.

  (3) Taotlused, mis saavad üle 6 p maksimumhindest, esitatakse pingereas vallavalitsusele täielikuks või osaliseks rahastamiseks, võttes arvesse eelarve võimalusi.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus arengu- ja ettevõtluskomisjoni ettepanekul korraldusega, mille alusel sõlmitakse vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel leping.

  (2) Lepingusse märgitakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse suurus;
  3) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  4) toetuse kasutamise tähtaeg;
  5) toetuse saaja ja andja õigused ja kohustused;
  6) toetuse väljamaksmise tingimused;
  7) aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  8) toetuse tagasinõudmise tingimused.

§ 8.   Vähese tähtsusega riigiabi andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa komisjoni määruste (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) või komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), mõistes.

  (2) Toetuse andmisel komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (3) Toetuse andmisel komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 alusel järgitakse nimetatud määruses ja maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 17 ja §-s 20 sätestatut.

  (4) Euroopa Liidu liikmesriigi poolt ühele ettevõtjale Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära, mis üldjuhul on 200 000 eurot kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

  (5) Euroopa Liidu liikmesriigi poolt ühele ettevõtjale Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 alusel antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära, mis on 15 000 eurot kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

  (6) Välistatud on vähese tähtsusega abi andmine valdkondades, mida Euroopa komisjoni määrused (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 1408/2013 ette ei näe ning abimeetmed, mis ei vasta nimetatud määruste tingimustele.

  (7) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (8) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruste artiklis 5 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (9) Abi andmisega seotud dokumente säilitatakse kümne eelarveaasta jooksul alates käesoleva määruse alusel viimase abi andmise päevast.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab aruande vallavalitsuse poolt kinnitatud aruandevormil lepingus määratud tähtajaks.

  (2) Aruandeid menetleb vallavalitsus 30 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

  (3) Aruande puuduste korral antakse taotlejale kuni 7 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mille võrra pikeneb aruande menetlemise tähtaeg.

§ 10.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Vallavalitsus teostab kontrolli toetuse sihipärase kasutamise ja tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja ei ole võimaldanud kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist;
  3) toetuse taotlemisel või aruandluses on esitatud valeandmeid;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Rõuge Vallavolikogu 23.01.2008 määrus nr 3 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json