Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2018, 24

Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel

Vastu võetud 18.09.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 punkti 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Märjamaa valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Märjamaa valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

  (3) Kaasava eelarve objektiks on Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

  (4) Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 20 000 eurot. Vallavolikogul on võimalus soovi korral eraldi otsusega kaasava eelarve mahtu muuta.

§ 2.   Kaasava eelarve menetluse avalikustamine

  (1) Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) teavitab avalikkust iga-aastaselt kaasava eelarve ettepanekute esitamise võimalustest 2 nädalat enne kaasava eelarve ettepanekute esitamise perioodi ja kutsub elanikke esitama ettepanekuid kaasava eelarve tarbeks.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaegadest ja tutvustab kaasava eelarve menetlust valla kodulehel, valla infolehes Märjamaa Nädalaleht, Märjamaa valla raamatukogudes ja sotsiaalmeedias.

§ 3.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.- 30. november.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

  (3) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele tavapostiga Tehnika 11, 78304, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee. Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
  2) ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele
Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
  6) teostamise eeldatavat ajakava;
  7) muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

§ 4.   Ettepanekute analüüs ja sõelumine

  (1) Ettepanekute analüüsi ja sõelumise viib läbi vallavalitsus, protsessi kaasatakse ettepanekute esitajad.

  (2) Vallavalitsus analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust määruse § 1 lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele ning realiseerumise võimalust eelarveaasta jooksul.

  (3) Vallavalitsus võib edasisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mille eeldatav maksumus ületab § 1 lõikes 4 sätestatud maksumust või ei vasta § 1 lõikes 3 ja § 3 lõikes 4 toodud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Sõelumise käigus võib sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada.

  (5) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel ja raamatukogudes ning pannakse rahvahääletusele, lühikokkuvõtte tekst kooskõlastatakse eelnevalt ettepaneku esitajaga.

  (6) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust avaliku ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse rahvahääletusele pandavate ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

§ 5.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse kuulutab välja ja selle läbiviimist korraldab vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Märjamaa vallas.

  (3) Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa valla raamatukogudes sh haruraamatukogudes.

  (4) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

  (5) Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl.

  (6) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (7) Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti realiseerimise korraldab vallavalitsus.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringu ettepanek.

  (4) Kui realiseeritava ettepaneku maksumus on väiksem kui eelarves kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kaalutakse võimalusi realiseerida ka pingereas paremuselt järgmine ettepanek.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 21.06.2016 määrus nr 62 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json