Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Märjamaa valla spordivaldkonna parimate tunnustamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2018, 26

Märjamaa valla spordivaldkonna parimate tunnustamise kord

Vastu võetud 18.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse spordivaldkonna parimate iga-aastast tunnustamist Märjamaa vallas. Määruse eesmärk on motiveerida sportlasi paremate tulemuste saavutamisele ja valla esindamisele.

  (2) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab küsimuse Märjamaa vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vallavalitsuse spordikomisjoni (edaspidi spordikomisjon) ettepanekute alusel.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 3 tunnustamiseks ettenähtud toetuse üldsumma määrab Märjamaa Vallavolikogu valla eelarvega.

  (2) Spordikomisjon selgitab tunnustamiseks esitatud ettepanekute alusel välja parimad sportlased ja nende juhendajad ning esitab kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (3) Toetuste summad ja kategooriate parimad sportlased kinnitab vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsuse raamatupidamine kannab ühekordse rahalise toetuse (edaspidi toetus) tunnustuse saanud noorsportlaste ja juhendajate pangakontole valitsuse korralduse alusel.

  (4) Kandidaate käesoleva määruse paragrahvides 3 ja 4 toodud kategooriates tunnustuse saamiseks võivad esitada kõik isikud, tehes ettepaneku Märjamaa Vallavalitsusele 15. jaanuariks.

  (5) Määruses sätestatud tunnustuse avaldamise üldistele alustele ja tingimustele on spordikomisjonil õigus põhjendatud juhtudel teha vallavalitsusele ettepanek jätta toetus määramata või lisada tunnustamiseks täiendavaid kategooriaid.

  (6) Parimate sportlaste ja juhendajate tunnustamiseks korraldatakse veebruari kuus pidulik tänuüritus.

§ 3.   Noorsportlaste ja nende juhendajate tunnustamine

  (1) Tunnustatava noorsportlase vanuseklassi alampiiriks on U15 ja ülempiiriks U23. Noorsportlase tunnustamiseks määratakse toetus rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vallas elavale noorele tema sporditegevuse motiveerimiseks.

  (2) Toetus väljapaistvate sportlike tulemuste eest määratakse maailmameistrivõistlustel (edaspidi MM), Euroopa meistrivõistlustel (edaspidi EM), Põhjamaade meistrivõistlustel (edaspidi PM), Baltimaade meistrivõistlustel (edaspidi BM) ja Eesti meistrivõistlustel (edaspidi EMV) medali võitnud sportlastele.

  (3) Toetusega kaasneb vallavalitsuse tänukaart.

  (4) Toetus väljapaistvate sportlike saavutuste eest eurodes määratakse alljärgnevalt:
  1) MM kuldmedal 500 eurot, hõbemedal 400 eurot, pronksmedal 300 eurot;
  2) EM kuldmedal 400 eurot, hõbemedal 300 eurot, pronksmedal 200 eurot;
  3) PM kuldmedal 300 eurot, hõbemedal 200 eurot, pronksmedal 100 eurot;
  4) BM kuldmedal 200 eurot, hõbemedal 150 eurot, pronksmedal 100 eurot;
  5) EMV kuldmedal 150 eurot, hõbemedal 100 eurot, pronksmedal 50 eurot.

  (5) Noorsportlase juhendajat tunnustatakse toetusega vastavalt I-III koha saavutanud sportlaste arvule järgmiselt:
  1) 1-3 juhendatavat 150 eurot;
  2) 4 ja enam juhendatavat 300 eurot.

  (6) Toetus määramisel võetakse arvesse sportlase jooksva aasta parim tulemus. Kui tunnustatav on aasta jooksul saanud mitu tiitlit, määratakse preemia kõrgeima tiitli eest.

§ 4.   Täiskasvanud sportlaste ja spordielu edendajate tunnustamine

  (1) Täiskasvanud sportlaste ja spordielu edendajate tunnustamise kategooriad on:
  1) parim naissportlane;
  2) parim meessportlane;
  3) parim veteransportlane naine;
  4) parim veteransportlane mees;
  5) parim võistkond;
  6) aasta treener /juhendaja
  7) aasta sportlik perekond;
  8) aasta spordiedendaja;
  9) aasta spordielu toetaja.

  (2) Kandidaadiks saab esitada isiku, kelle elukoht on rahavastikuregistri andmetel Märjamaa vallas või lõike 1 punkti 5 kategoorias võistkonna, kelle asu- või tegevuskoht on Märjamaa vallas.

  (3) Kategooria aasta parimaks tunnistatakse kandidaat, kes on:
  1) saavutanud rahvusvahelistel, vabariiklikel või maakondlikel meistrivõistlustel märkimisväärseid tulemusi;
  2) esindanud valda vabariiklikel või maakondlikel spordivõistlustel või
  3) arendanud, edendanud või toetanud spordivaldkonda.

  (4) Iga kategooria parimat tunnustatakse tänukaardi ja meenega.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Vigala Vallavolikogu 27.06.2013 määrus nr 10 „Vigala valla noorte spordistipendiumi põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json