HaridusKool

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2018, 62

Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 18.09.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määrusega nr 265 vastu võetud „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 24 punktiga 1 ning § 29 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri nimi on ARNO.

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda ja töödelda koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vallale ja vastavale haridusasutusele antud kohustuste täitmiseks vajalikke andmeid ja pidada arvestust koolieelses eas laste üle, kellele Elva vallal on kohustus pakkuda ja/või kes soovivad kohta koolieelses lasteasutuses.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Elva valla alushariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Elva Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) annab koolieelsele lasteasutusele ja teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Elva vallavanem määrab vastutava töötleja õiguste teostaja ülesannete täitja, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (administraatorid).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Elva Vallavalitsuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes täidavad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud koolieelse lasteasutuse või lasteasutuse pidaja ülesandeid ning andmekogu majutaja Piksel OÜ.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) tagab andmekogu andmete turvalisuse ja säilimise;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Volitatud töötlejat esindab esindusõiguslik isik või tema poolt volitaud isik, kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Elva valla eelarvest.

2. peatükk REGISTRI PIDAMISE NÕUDED 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register kuulub riigi infosüsteemi ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagab registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

  (4) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

§ 8.   Registri andmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel ja nende avastamisel on andmete esitaja kohustatud esitama parandused sellest teadasaamise päeval.

  (3) Registri vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagama õigete andmete kandmise registrisse.

§ 9.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed ühe tööpäeva jooksul.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt varukoopiate tegemise.

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 10.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Registrisse kannavad andmeid vastutav ja volitatud töötleja.

  (2) Vastutav ja volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Registrisse esitavad andmeid:
  1) vastutav ja volitatud töötleja laste kohta;
  2) vastutav ja volitatud töötleja enda kohta;
  3) vanem enda ja lapse kohta.

  (4) Vastutav ja volitatud töötleja sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (5) Vastutav ja volitatud töötleja menetlevad registri kaudu lapse kohta laekunud taotlusi ning menetlustoimingute tulemused kajastatakse registris andmete muudatusena. Andmed, mis ei muutu taotluste alusel, kannab vastutav või volitatud töötleja registrisse nendest teadasaamisel (nt hariduslike erivajaduste, tugiteenuste jne kohta).

§ 11.   Vanema ja lapse kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse vanemate ja nende laste andmed, kellele Elva vallal on kohustus pakkuda ja/või kes taotlevad kohta koolieelses lasteasutuses.

  (2) Vanema ja lapse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lapse isikukood;
  2) lapse perekonnanimi;
  3) lapse eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui lapsele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  7) orb või vanemliku hoolitsuseta laps;
  8) lapse rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
  9) lapse rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
  10) lapse elukohamaa (kood);
  11) lapse emakeel (kood);
  12) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  13) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
  14) koolikohustuse täitmise edasilükkamine.

§ 12.   Haridus- ja hoiuteenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste haridus- ja hoiuteenuse osutajate (edaspidi haridusteenuse osutaja) andmed:
  1) koolieelne lasteasutus;
  2) lastehoid.

  (2) Haridusteenuse osutaja kohta kantakse järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  7) üldtelefon;
  8) ametlik e-posti aadress;
  9) veebilehe aadress;
  10) kontaktaadress;
  11) õppekeeled;
  12) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas).

§ 13.   Andmevahetus

  (1) Laste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse.

  (2) Registrisse kantavad laste isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu rahvastikuregistrist.

§ 14.   Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantavatel andmetel, millel ei ole seadusest ega muudest õigusaktidest tulenevalt õiguslikku tähendust on informatiivne ja statistiline tähendus.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

§ 15.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/elva, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste kontaktandmed;
  2) koolieelsetes lasteasutustes tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis.
  3) lastehoiu kontaktandmed.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) vanemal on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele;
  2) koolieelsel lasteasutusel on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) administraatoril on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 16.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Volitatud töötleja esindajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/elva kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil nagu ID-kaart ja mobiil-ID.

  (2) Juurdepääsuõiguse saamiseks registrisse andmete kandmiseks esitatakse vastutavale töötlejale taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (3) Vastutava töötleja administraator teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 17.   Registri andmetele juurdepääsu andmine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja väljastab andmed.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE, REGISTRI LÕPETAMINE 

§ 18.   Andmete säilitamine

  (1) Vanema ja lapse andmed säilitatakse kuni üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Haridusteenuse osutaja andmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

§ 19.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

  (5) Registri vastutav töötleja kontrollib volitatud töötlejate poolt esitatud andmete õigsust ja andmete tähtaegset esitamist. Vastutava töötleja ametnik teavitab andmete esitajat puudustest andmete esitamisel ning tagab puuduste kõrvaldamise.

§ 20.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Elva Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse akt.

  (4) Andmed antakse üle registri vastutava töötleja vastutusel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json