HaridusKool

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2022, 9

Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 18.09.2018 nr 7
RT IV, 25.09.2018, 62
jõustumine 28.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2022RT IV, 02.03.2022, 105.03.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määrusega nr 265 vastu võetud „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 24 punktiga 1 ning § 29 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on ARNO.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda vajalikku teavet haridusteenuste (lapsehoid, alusharidus, põhiharidus, üldkeskharidus, huviharidus) korraldamiseks Elva vallas ning pidada arvestust:
  1) koolieelses eas laste üle, kellele Elva vallal on kohustus pakkuda kohta koolieelses munitsipaallasteasutuses või kes käivad koolieelses munitsipaal- või eralasteasutuses või lapsehoius;
  2) põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste üle;
  3) huvihariduses ja huvitegevuses osalevate õpilaste üle.
18.05.2022 12:32
Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "huvihariduses" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Registri andmeid kasutatakse Elva valla alushariduse, huvihariduse ja üldhariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Elva Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) annab koolieelsele lasteasutusele, lapsehoiuteenuse osutajale, huvihariduse ja huvitegevuse korraldajale, põhikoolile, gümnaasiumile ja teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]
  3) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Elva vallavanem määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (administraatorid).
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Elva Vallavalitsuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes:
  1) täidavad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud koolieelse lasteasutuse või lasteasutuse pidaja ülesandeid;
  2) täidavad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevaid kooli või kooli pidaja ülesandeid;
  3) täidavad erakooliseadusest tulenevaid kooli või kooli pidaja ülesandeid;
  4) osutavad lapsehoiuteenust;
  5) korraldavad huviharidust ja/või huvitegevust;
  6) andmekogu majutaja Piksel OÜ.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) tagab andmekogu andmete turvalisuse ja säilimise;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Volitatud töötlejat esindab esindusõiguslik isik või tema poolt volitaud isik, kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Elva valla eelarvest.

2. peatükk REGISTRI PIDAMISE NÕUDED 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register kuulub riigi infosüsteemi ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagab registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

  (4) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

§ 8.   Registri andmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel ja nende avastamisel on andmete esitaja kohustatud esitama parandused sellest teadasaamise päeval.

  (3) Registri vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagama õigete andmete kandmise registrisse.

§ 9.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed ühe tööpäeva jooksul.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt varukoopiate tegemise.

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 10.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Registrisse kannavad andmeid vastutav ja volitatud töötleja.

  (2) Vastutav ja volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Registrisse esitavad andmeid:
  1) lapsehoiuteenuse osutajad, koolieelsed lasteasutused või nende pidajad, üldhariduskoolid või nende pidajad, huvihariduse ja/või huvitegevuse korraldajad (edaspidi haridusteenuse osutajad) laste ja õpilaste kohta;
  2) haridusteenuse osutajad enda kohta;
  3) haridusteenuse vajajad enda ja lapse kohta.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (4) Vastutav ja volitatud töötleja sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (5) Vastutav ja volitatud töötleja menetlevad registri kaudu lapse kohta laekunud taotlusi ning menetlustoimingute tulemused kajastatakse registris andmete muudatusena. Andmed, mis ei muutu taotluste alusel, kannab vastutav või volitatud töötleja registrisse nendest teadasaamisel (nt hariduslike erivajaduste, tugiteenuste jne kohta).

§ 11.   Vanema ja lapse kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste laste ja õpilaste (edaspidi andmesubjektide) andmed:
  1) laste andmed, kellele Elva vallal on kohustus pakkuda kohta munitsipaallasteasutuses;
  2) koolieelses lasteasutuses kohta taotlevate ja kasutavate laste andmed;
  3) lapsehoiuteenust taotlevate ja kasutavate laste andmed;
  4) põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste andmed;
  5) huvihariduses ja/või huvitegevuses osalemiseks kohta taotlevate ja huvihariduses ja/või huvitegevuses osalevate õpilaste andmed.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Registri andmesubjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) väljastatud õpilaspileti andmed;
  7) sugu;
  8) kodakondsus (kood);
  9) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui õpilasele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  10) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
  11) rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
  12) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
  13) elukohamaa (kood);
  14) emakeel (kood);
  15) õppekeel (kood);
  16) esimesse klassi õppima asumise aasta;
  17) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  18) klass (klassi kood ja paralleel- ning liitklassi tunnus);
  19) klassi aste (kood);
  20) klassi liik (kood);
  21) hariduslikud erivajadused;
  22) õppevorm (kood);
  23) haridus õppima asumisel ja tasemehariduse andnud asutuse nimetus;
  24) õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
  25) õppeasutuse filiaal/osakond (kood);
  26) õppekava (kood);
  27) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
  28) elukoha kaugus õppeasutusest (kilomeetrites);
  29) pikapäevarühma kasutamine;
  30) pikapäevarühma tööpäevade ja -tundide arv nädalas;
  31) põhikoolis ja gümnaasiumis läbiviidava kutseõppe õppekava kood;
  32) kutsealase eelkoolituse õppekaval õppima asumise kuupäev;
  33) kutsealase eelkoolituse õppeasutus;
  34) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;Alampunkti tekst
  35) õppepuhkuse alguskuupäev ja kood;
  36) eksternina lõpetamine;
  37) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;
  38) vahetused (I, II, III);
  39) kodust kooli liikumise viis;
  40) toe liik;
  41) tugiteenused;
  42) ained, milles saab individuaalõpet;
  43) hariduse omandamine kinnipidamisasutuses;
  44) õpilase õppest puudumine tundide ja päevade lõikes;
  45) õpilase hinded või samaväärsed sõnalised hinnangud;
  46) õpilaskodu koha kasutamine ja finantseerimise allikas;
  47) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  48) koha suurus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius;
  49) eralastehoiu koha kasutamise andmed;
  50) eralastehoiu lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  51) kohatasu suurus koolieelses lasteasutuses, lapsehoius, huvihariduse ja/või huvitegevuse korraldaja juures ja kohatasu võlgnevused;
  52) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
  53) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  54) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  55) koolieelikute ettevalmistusrühma tööpäevade arv nädalas;
  56) lapse puudumine koolieelsest lasteasutusest päevade lõikes;
  57) kasutatud toidukordade arv;
  58) koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmed;
  59) huvihariduse ja/või huvitegevuse ring või õpperühm;
  60) tahteavaldused;
  61) omandatud ujumisoskuse tase.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 12.   Haridus- ja hoiuteenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste haridusteenuse osutajate andmed:
  1) lapsehoiuteenuse osutaja;
  2) koolieelne lasteasutus;
  3) üldhariduskool;
  4) huvihariduse ja/või huvitegevuse korraldaja.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Haridusteenuse osutaja kohta kantakse järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  7) üldtelefon;
  8) ametlik e-posti aadress;
  9) veebilehe aadress;
  10) kontaktaadress;
  11) lahtioleku aeg (tundide arv päevas);
  12) õppekeeled;
  13) klasside/loenguruumide arv;
  14) normatiivne kohtade arv õppeasutuses;
  15) abade kohtade arv õppeasutuses;
  16) kohtade arv õpilaskodus/ühiselamus.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 13.   Andmevahetus

  (1) Laste ja õpilaste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Registrisse kantavad laste isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu rahvastikuregistrist.

  (3) Õpilaste puudumiste andmed ja hinded saadakse õppeasutuse elektroonilisest õppeinfosüsteemist.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 14.   Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantavatel andmetel, millel ei ole seadusest ega muudest õigusaktidest tulenevalt õiguslikku tähendust on informatiivne ja statistiline tähendus.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

§ 15.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/elva, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste, lapsehoiuteenuse osutajate, koolide ja huvihariduse ning huvitegevuse korraldajate kontaktandmed;
  2) koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoiuteenuse osutaja juures tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade ja vabade kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis;
  3) koolide klasside andmed, õppekohtade ja vabade õppekohtade arv klassis;
  4) huvihariduse ja huvitegevuse korraldajate juures tegutsevate ringide või õpperühmade andmed, kohtade ja vabade kohtade arv ringis või õpperühmas ja huvikooli õppekavade andmed.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele;
  2) koolieelsel lasteasutusel, lapsehoiuteenuse osutajal, koolil, huvihariduse ja/või huvitegevuse korraldajal on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed) ning seadusliku esindaja või isiku enda tahteavalduse alusel teise asutuse andmetele tahteavalduses väljendatud ulatuses;
18.05.2022 11:32
Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "koolieelsel" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
[RT IV, 02.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]
  3) administraatoril on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 16.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Volitatud töötleja esindajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/elva kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil nagu ID-kaart ja mobiil-ID.

  (2) Juurdepääsuõiguse saamiseks registrisse andmete kandmiseks esitatakse vastutavale töötlejale taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (3) Vastutava töötleja administraator teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 17.   Registri andmetele juurdepääsu andmine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja väljastab andmed.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE, REGISTRI LÕPETAMINE 

§ 18.   Andmete säilitamine

  (1) Vanema ja lapse andmed säilitatakse kuni üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Haridusteenuse osutaja andmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

§ 19.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

  (5) Registri vastutav töötleja kontrollib volitatud töötlejate poolt esitatud andmete õigsust ja andmete tähtaegset esitamist. Vastutava töötleja ametnik teavitab andmete esitajat puudustest andmete esitamisel ning tagab puuduste kõrvaldamise.

§ 20.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Elva Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse akt.

  (4) Andmed antakse üle registri vastutava töötleja vastutusel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json