Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2019, 7

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord

Vastu võetud 18.09.2019 nr 19

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Põhja-Pärnumaa valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri- ja sporditegevuse ning noorsootöö võimalusi, edendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd kooskõlas valla arengukavas kajastatud valdkondlike prioriteetidega.

  (2) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, kohaliku kogukonna tegevuseks vajaliku Põhja-Pärnumaa vallas asuva kinnistu haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamiseks, tegevuse tutvustamiseks ja mittetulundusühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks va sporditoetust saavad MTÜ-d;
  2) ühekordse toetusena kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste läbiviimiseks ning vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;
  3) projektitoetusena erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks sihtotstarbelise toetusena;
  4) sporditoetusena spordiklubile 7-19-aastaste noorte treeningtöö läbiviimise ja sellega seotud kulude osalise hüvitamise toetusena.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Tegevustoetust saab taotleda juriidiline isik, kes tegutseb Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil ning kes tegeleb Põhja-Pärnumaa valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, sporditegevuste- ja noorsootöö võimaluste pakkumisega.

  (2) Tegevustoetust ei maksta erahuvikoolidele, kellele on väljastatud Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) poolt garantiikiri huvihariduse toetamiseks vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 määrusele nr 29 „Huvihariduse taotlemise kord“.

  (3) Projektitoetust võib taotleda:
  1) juriidiline isik (välja arvatud äriühingud, korteri-, aiandus- ja garaaziühistud);
  2) füüsilisest isikust ettevõtja.

  (4) Ühekordset toetust võib taotleda:
  1) juriidiline isik (välja arvatud äriühing, korteri-, aiandus- ja garaaziühistu);
  2) füüsilisest isikust ettevõtja;
  3) vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kui kasusaajad on Põhja-Pärnumaa valla elanikud.

  (5) Sporditoetust võib taotleda spordiklubi spordiseaduse tähenduses.

  (6) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole valla ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevuste korral need tasunud maksegraafiku kohaselt;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on kasutanud vallalt varem saadud toetust sihipäraselt, esitanud toetuse kasutamise kohta aruanded ning tagastanud kasutamata jäänud toetuse õigeaegselt ja nõutud summas.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Vormikohane taotlus iga toetuse liigi kohta eraldi esitatakse läbi iseteeninduskeskkonna või kui iseteeninduskeskkonda ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse taotlus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina:
  1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse ja sporditoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 1. novembriks;
  2) järgmiseks eelarveaastaks ühekordse toetuse saamiseks reeglina jooksva eelarveaasta 1. novembriks, kuid võetakse jooksvalt vastu ka taotlusi, mida objektiivsetel põhjustel ei olnud võimalik tähtaegselt esitada;
  3) projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseeringuks eelarveaasta jooksul;

  (2) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) eelarve vastuvõtmiseni määrata ühekordseid toetusi ja projektitoetusi vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui eelarve projektis arvestatud.

  (3) Sporditoetuse taotlemiseks esitab spordiklubi iseteeninduskeskkonnas treeningutel osalejate nimekirja, treeningplaanid, treenerite arvu ja nende kvalifikatsioonid 1. novembri seisuga ning ruumide kasutamiseks tasumisele kuuluva üüri aastasumma.

  (4) Lapsevanem kinnitab 1. novembriks iseteeninduskeskkonnas, et laps osaleb spordiklubi treeningutel.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja andmete õigsuse kontroll

  (1) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna vastutav ametnik (edaspidi vastutav ametnik) kontrollib esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust käesolevas korras esitatud nõuetele kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest toetuse taotlejat ning antakse kuni seitsmepäevane tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks (sh võlgnevuse likvideerimiseks). Kui toetuse taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, teeb vastutav ametnik taotluse menetlemise lõpetamise otsuse.

  (3) Kui projekt või toetatav tegevus ei vasta §-s 2 esitatud nõuetele või kui toetuse taotleja ei vasta §-s 3 määratud tingimustele, teeb vastutav ametnik taotluse menetlemise lõpetamise otsuse.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 või 3 alusel tehtud otsus tehakse taotlejale teatavaks.

  (5) Vastutaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 6.   Kulude abikõlblikkus ja rahastamine

  (1) Abikõlblik on selline kulu, mis on otseselt vajalik määruse § 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Kinnistu haldamisega seotud kulude eest tasumiseks antakse toetust otseselt kogukondlike tegevustega seotud kulude katmiseks. Kui kinnistu kasutamisega teenitakse tulu (antakse ruume üürile jm) on õigustoetust vastavalt vähendada.

  (3) Käesoleva määruse alusel ei toetata:
  1) kinnisvara soetamist ja parendamist;
  2) vallavalitsuse hallatava asutuse tegevust;
  3) tegevust, millel pole seotust Põhja-Pärnumaa valla elanikega huviga;
  4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu;
  5) tegevust, millele on taotletud ka huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolest toetusest.

  (4) Toetuste rahastamiseks nähakse vallaeelarves ette summa, mis on aluseks 1. novembriks laekunud taotluste alusel toetuste määramiseks. Reservsumma, millest rahastatakse aasta jooksul jooksvalt laekuvaid taotlusi (sh projektitoetusi, ühekordsed toetused) määrab hindamiskomisjon. Kui põhisummast jääb üle vabu vahendeid, liidetakse need reservsummaga. Sporditoetus moodustab 50 protsenti vallaeelarves toetusteks ettenähtud summast.

§ 7.   Taotluste hindamine ja määrad

  (1) Esitatud taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud viieliikmeline komisjon käesoleva määrus § 4 lõikes 1 märgitud tähtaja möödumisest arvates kahe kuu jooksul.

  (2) Komisjoni liikmed peavad olema sõltumatud ja erapooletud. Sõltumatus ja erapooletus tähendab, et komisjoni liige hindab esitatud taotlusi iseseisvalt, kellestki sõltumatult ning lähtub hindamisel üksnes käesoleva korra eesmärgist ja hindamiskriteeriumitest.

  (3) Komisjoni liikmed peavad vältima oma ülesande täitmisel huvide konflikti. Huvide konflikti olemasolul on komisjoni liige kohustatud ennast taandama taotluse hindamisest ja komisjoni koosolekul antud taotluse osas ettepaneku tegemisest. Taotluse hindamisest taandamine kajastatakse hindamiskoosoleku protokollis.

  (4) Komisjoni liige kohustub tagama talle hindamisel teatavaks saanud andmete (sh isikuandmete) konfidentsiaalsuse ning mitte jagama kolmanda isikuga talle hindamise käigusteatavaks saanud konfidentsiaalset infot.

  (5) Komisjoni liikmed hindavad määruse § 2 lõike 2 punktides 1-3 sätestatud taotlusi lähtuvalt toetuste andmise korrast, eesmärgist ja hindamiskriteeriumitest (lisatud määrusele). Hindajad hindavad taotlusi iseteeninduskeskkonnas andes igale kriteeriumile täisarvu punkte skaalal 1-5 lähtudes hindamiskriteeriumite osakaaludest, st maksimaalne punktide arv iga kriteeriumi puhul vastab selle kriteeriumi osakaalu protsendile.

  (6) Taotlusi hinnatakse liigiti.

  (7) Hindajate antud hinnete alusel koostatud hindamistulemused arutatakse läbi selleks kokku kutsutud hindamiskoosolekul. Koosolekust võivad osa võtta sõltumatud eksperdid.

  (8) Hindamiskoosoleku tulemusena esitavad hindajad vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta. Taotlusi rahastatakse vastavalt hindamistulemustele kuni eelarvest toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni. Hindajate ettepanek vallavalitsusele lähtub hinnete alusel moodustatud taotluste pingereast (lävendist). Hindajatel on õigus pidada taotlejatega läbirääkimisi taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks ja rahastamiseks osalises mahus, kui taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega ning teha vastav ettepanek vallavalitsusele.

  (9) Hindamiskoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle 50% hindajatest.

  (10) Hindamiskoosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lisaks on esitatud taotluste keskmisi hindeid sisaldav koondtabel. Ettepanek taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta vormistatakse protokollilise otsusena. Protokoll edastatakse 5 tööpäeva jooksul vallavalitsusele ja avaldatakse koos lisaga valla veebilehel.

  (11) Hindaja võib taotluse kohta antud hindeid muuta, kui hindaja saab hindamiskoosolekul taotleja ja/või taotluste kohta teada olulist infot, mille teadasaamine on aluseks hinde muutmiseks. Vastav oluline info ja hindaja antud hinde muutmine protokollitakse. Kui erinevate hindajate hinded ühele ja samale taotlusele erinevad olulisel määral, on soovitav need taotlused läbi arutada hindamiskoosolekul, kus hindajad suuliselt põhjendavad oma hindeid.

  (12) Hindajatel on õigus vähendada toetuse taotluse eelarves konkreetse kulurea jaoks planeeritud summat, kui kulu ei ole teostamiskõlblik ning selle suurus ei ole piisavalt põhjendatud, kulusäästlik või otstarbekas. Hindajad peavad nimetatud ettepanekut ja kärpe suurust sisuliselt põhjendama. Otsustusõigust saavad hindajad kasutada hindamiskoosolekul. Nimetatud ettepanek koos sisulise põhjendusega kantakse hindamiskoosoleku protokolli.

§ 8.   Sporditoetus

  (1) Sporditoetus koosneb pearahast, treeneritasust, spordibaasitoetusest ja baasrahast.

  (2) Pearaha on 50% sporditoetuseks valla eelarves ettenähtud summa jagatuna esitatud taotlustes märgitud ja treeningutel osalevate laste arvuga.

  (3) Pearaha makstakse kõigile spordiklubile.

  (4) Treeneritasu on kolmekordne pearaha summa ja seda makstakse lähtudes treenerite arvust ja treeneri kutse tasemest järgmiste koefitsientide alusel:
  1) abitreener (tase 3) – 1 kordne treeneritasu;
  2) nooremtreener (tase 4) – 1,2 kordne treeneritasu;
  3) treener (tase 5) – 1,4 kordne treeneritasu;
  4) vanemtreener (tase 6) või kõrgem tase – 1,6 kordne treeneritasu.

  (5) Spordibaasitoetust makstakse spordiklubile, kes ei kasuta oma tegevuses valla spordirajatisi. Spordibaasitoetus on viiekordne pearaha summa.

  (6) Baasraha on pearaha, treeneritoetuse ja spordibaasitoetuse määramise järel alles jäänud sporditoetuse summa, mis jagatakse võrdselt spordiklubide vahel.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Valitsus kinnitab 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus komisjoni protokolli alusel toetuste rahastamise plaani, mis avalikustatakse valla veebilehel.

  (2) Valitsuse korralduses märgitakse:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) toetuse liik;
  3) toetuse suurus;
  4) toetuse sihtotstarve.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon ja vajadusel annab garantiikirja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ning toetuse määrab vallavalitsus.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (2) Lepingus sätestatakse
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse sihtotstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või tähtajad;
  3) õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) muud poolte õigused ja kohustused.

  (3) Leping sõlmitakse seitsme päeva jooksul valitsuse korralduse andmise päevast.

  (4) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut 15 kalendripäeva jooksul kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse ja toetust välja ei maksta.

  (5) Kui toetuse saaja ei ole mõjuvatel põhjustel toetust täies ulatuses kasutanud lepingus ettenähtud aja jooksul, on tal kohustus esitada lepingu pikendamise põhjendatud taotlus ametiasutusele hiljemalt kuu aega enne eelarveaasta lõppu.

§ 11.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole viie tööpäeva jooksul lepingu allkirjastamisest mõlema lepingu poole poolt või vallavalitsuse rahandusosakond (edaspidi rahandusosakond) tasub konkreetsed arved toetuseks eraldatud summa ulatuses.

§ 12.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama aruande läbi iseteeninduskeskkonna või kui iseteeninduskeskkonda ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse aruanne ametiasutusele esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud paberdokumendina. Aruanne esitatakse järgnevalt:
  1) kui toetus kanti taotleja arvelduskontole, tuleb esitada tegevusaruanne koos kulusid ja maksmist tõendavate dokumentidega;
  2) kui taotleja arved on tasunud rahandusosakond toetuse eelarve vastavalt kulukontolt, tuleb esitada tegevusaruanne ja maksekorraldused.

  (2) Vastutaval ametnikul on õigus küsida vajadusel täiendavaid andmeid ja tutvuda kuludokumentidega.

  (3) Vastutav ametnik kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu treenerite eest kohustuslike maksude ja maksete tasumist, kelle tööjõukulude katteks toetust anti.

  (4) Vastutav ametnik nõuab toetuse tervikuna või osaliselt tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel või aruandes on esitatud valeandmeid;
  3) aruanne jäetakse tähtajaks esitamata.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määrus nr 31 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord“.

  (2) Toetuse taotluse, lepingu ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees

Lisa HINDAMISMETOODIKA JA HINDAMISKRITEERIUMID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json