Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2020, 23

Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 22.09.2020 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Viimsi valla kaasava eelarve ideede menetlus- ja rakendusprotsessi.

  (2) Kaasates Viimsi valla elanikke valla eelarve koostamisse, luuakse elanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks, samuti osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve objektiks on Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (4) Kaasava eelarve menetlust korraldab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Määrusega reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab vallavalitsus.

§ 2.   Kaasava eelarve osa suurus

  (1) Kaasava eelarve suuruseks eelarveaastal on 50 000 eurot.

  (2) Viimsi Vallavolikogu võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve suuruse muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 3.   Kaasava eelarve menetlemisest teavitamine

  Vallavalitsus tutvustab Viimsi avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki valla infokanalites. Laekunud ideed avalikustatakse vahetult peale ideede laekumise tähtaja lõppu.

§ 4.   Idee esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

  (2) Ideid esitatakse vallavalitsusele ajavahemikul 15.- 31. oktoobrini vallavalitsuse poolt teavitatud infokanalite vahendusel.

  (3) Idee peab sisaldama:
  1) esitaja nime ja kontaktandmeid;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
  3) idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
  4) idee elluviimise kirjeldust;
  5) sihtrühma;
  6) hinnangulist maksumust;
  7) võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

  (4) Idee peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.

§ 5.   Ideede hindamine

  (1) Ideid hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) vastavus käesoleva määruse § 1 lg 3, § 4 lg 3 ja lg 4 tingimustele;
  2) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.

  (3) Ideed, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, ületavad kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole elluviidavad ühe eelarveaasta jooksul, kõrvaldatakse menetlusest.

  (4) Idee esitaja nõusolekul on komisjonil õigus sarnased ideed liita.

  (5) Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse valla infokanalites.

§ 6.   Rahvahääletus

  (1) Hindamise läbinud ideed pannakse rahvahääletusele (edaspidi hääletus).

  (2) Hääletuse kuulutab välja ja selle läbiviimist korraldab vallavalitsus.

  (3) Hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viimsi vald.

  (4) Igal hääletamisõiguslikul isikul on hääletamisel kolm häält, mis annab võimaluse hääletada kolme erineva idee poolt.

  (5) Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega. Vallavalitsus avalikustab pingerea Viimsi valla kodulehel esimesel võimalusel.

  (6) Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.   Idee elluviimine

  (1) Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Viimsi valla kaasava eelarve summast.
20.10.2020 09:50
Veaparandus - Lisatud sõna "summast". Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (2) Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus.

  (3) Kaasava eelarve sündmuse elluviimise korraldab idee esitaja, kellega vallavalitsus sõlmib vastavasisulise lepingu.

  (4) Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle maksumus ületab § 2 toodud rahalisi vahendeid, viiakse ellu paremuselt järgmine idee.

  (5) Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kuulub elluviimisele ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub § 2 nimetatud rahaliste vahendite sisse.

§ 8.   Vaidlustamine

  Käesolevas määruses sätestatud ideede hääletustulemuste ja enim toetust leidnud idee elluviimise peale võib esitada vaide komisjonile.

§ 9.   Rakendussätted

  2020.a kaasava eelarve vahendeid võib ideede elluviimiseks kasutada kuni 2021.a lõpuni.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json