Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kiili valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 12

Kiili valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 16.09.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 36¹, § 36 lõigete 3 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Kiili valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab nõuded puhtuse ja heakorra tagamiseks Kiili valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Kiili valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele või valdajatele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas õigusaktidega:
  1) Kiili valla jäätmehoolduseeskiri;
  2) Kiili valla kaevetööde eeskiri;
  3) Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri;
  4) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Kiili vallas;
  5) Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kiili vallas;
  6) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded;
  7) Üksikpuu raieloa väljaandmise tingimused ja kord;
  8) teised asjasse puutuvad õigusaktid.

§ 2.   Eeskirjas kasutatavad mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) heakord – Kiili valla haldusterritooriumi puhtus ja korrastatus. Avalikku heaolu ja kvaliteetset elukeskkonda soodustavad tegevused kinnis- ja vallasvara ning avaliku koha korrashoiu, puhtuse, ohutuse ja seisundi tagamiseks;
  2) omanik – kinnisasja või vallasasja omanik. Omanikuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksuse valdaja, kasutaja ja valitseja, kui valdamine, kasutamine ja valitsemine toimub õiguslikul alusel;
  3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus.
  4) avalik koht – määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis või ruum;
  5) puhastusala –kompaktse hoonestuse alal kinnistuga piirnev avalik koht, mis ulatub kinnistu piirist sõiduteeni;
  6) jäätmemahuti – nõuetele vastav vahend (prügikast, konteiner jne) jäätmete kogumiseks;
  7) heakorratööd – rohu ja muru niitmine; jäätmete, mahalangenud puulehtede, okste jms koristamine, kõnniteel lume koristamine ning libeduse tõrje;
  8) kompaktse hoonestuse ala – heakorra eeskirjas kompaktse hoonestuse alana käsitletavad alad määrab Kiili Vallavalitsus oma korraldusega;
  9) rohi – rohu all mõistetakse käesolevas määruses hein- ja murutaimi, rohttaimedest taimkatet;
  10) romusõiduk - mootorsõiduk, mis on mittekomplektne ja võib põhjustada keskkonnaohtu.

2. peatükk HEAKORD JA SELLE TAGAMINE 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Omanik on kohustatud tagama temale kuuluval maal:
  1) tee, kõnnitee, jalgratta- ja jalgtee, tänava, parkla, pargi, haljasala, spordi- ja mänguväljaku jms korrashoiu, paigaldama vajalikul hulgal jäätmemahuteid ning neid regulaarselt tühjendama. Pealt lahtiseid jäätmemahuteid ei tohi kasutada;
  2) bussipaviljoni, bussi ooteala ja platvormi korrasoleku ning vajalikud remondi- ja heakorratööd, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti;
  3) avalikult kasutava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi lumest puhastamise ja libedusetõrje.

  (2) Avaliku mänguväljaku omanik on kohustatud tagama mänguväljaku elementide hoolduse, remondi ja ohutuse. Mänguväljaku kattematerjal atraktsioonide all ja liivakastis olev liiv peab olema saastumise tunnusteta.

  (3) Avalikku kohta tohib paigaldada jäätmemahutit, pinki, lillevaasi, piirdeid (sh tõkkepiiret), kivi, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme või istutada puid ja põõsaid ainult vallavalitsuse kirjalikul loal ja tingimustel. Eelpoolnimetatud objektide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul.

  (4) Elektri- või sidekaabli toimimist segavate või paigaldamist takistavate puude kärpimine tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.

  (5) Veose vedaja peab veose kinnitama või katma nii, et oleks välditud transpordivahendist materjalide, jäätmete, vedeliku, tolmu jms lendumine või kukkumine. Vedaja peab peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud materjalid, esemed jms koristama esimesel võimalusel.

  (6) Vallavalitsusel või vallavalitsuse poolt volitatud isikul on õigus likvideerida vallale kuuluvalt maalt ilma vallavalitsuse nõusolekuta rajatud või ladustatud või paigaldatud haljastust, väikevorme, kive ja muid vallasasju.

  (7) Avaliku tee heakorra tagamiseks on:
  1) mootorsõiduki omanik kohustatud vältima pori, mulla, sõnniku, tootmissaaduste teele sattumist ning need teelt koristama 24 tunni jooksul;
  2) loomade omanik kohustatud rakendama meetmeid loomade väljaheidete teele sattumiseks;
  3) metsamaterjali ajutine ladustamine teemaal lubatud ainult teeomaniku eelneva kirjaliku kooskõlastuse alusel.

§ 4.   Kinnistu heakord

  (1) Omanik on kohustatud:
  1) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) tegema heakorratöid kompaktse hoonestuse alal asuval kinnistul ja sellega piirneval puhastusalal, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti;
  3) paigaldama kompaktse hoonestuse alal asuvale hoonele või kinnistu piirdele nõuetekohase sildi hoone numbriga ja tagama üldkasutatavalt tänavalt, teelt numbri nähtavuse;
  4) korraldama kinnistul kasvavate põõsaste ja puude kärpimise selliselt, et oleks tagatud kinnistuga piirneval avalikul teel, tänaval, kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel liiklejate ohutu liiklemine ning liiklust reguleerivate tehniliste vahendite nähtavus;
  5) hoidma korras kinnistu piirded ja ehitiste fassaadid ning neile kinnitatud tehnoseadmed;
  6) remontima või lammutama üldkasutatava territooriumiga vahetult piirnevad varisemisohtlikud ehitised õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) kõrvaldama üldkasutatava territooriumiga (tänava, kõnniteega, jalgratta- ja jalgtee või teega) piirneva ehitise katuselt varisemisohtlikud jääpurikad, jää, kivid, plaadid, vihmaveerennid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama korrastustööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liikluse;
  8) kompaktse hoonestuse alal asuvatel elamu-, äri-, üld-, maatulundusmaa– või tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel niitma rohu sellise sagedusega, et rohu kõrgus maapinnalt mõõtes ei ole pikem kui 15 cm.

  (2) Kuivkäimla sisu võib hajaasustusega piirkonnas kinnistu omanik maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul kaevata või künda maasse (välja arvatud karstialal, veekaitsevööndis, kaevu sanitaarkaitsetsoonis ja kaevu hooldusalal) hilissügisel. Teiste sihtotstarvetega kinnistutel ja kompaktse hoonestuse alal on selline tegevus keelatud. Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

  (3) Kinnistu reostamisel ja risustamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama kinnistu omanik.

§ 5.   Heakorra tagamiseks on keelatud:


1) majaseinte, piirete, jäätmemahutite, igasuguste ehitiste, inventari ja väikevormide rikkumine, lõhkumine, määrimine ja hävitamine;
2) avalikus kohas kahjustada, vigastada või rikkuda haljastust (haljasala, murukamarat, puid, põõsaid, lillepeenraid, lilli jms.), teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte jms;
3) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali ning haagiseid väljaspool oma kinnistu piire avalikus kohas. Erandkorras on väljaspool kinnistu piiri avalikus kohas materjali hoidmine lubatud vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul ja tingimustel;
4) ajada kompaktse hoonestuse alal kinni kuivendus- või sademetevee kraavi ilma vallavalitsuse kirjaliku kooskõlastuseta;
5) telkida või ööbida üldkasutataval haljasalal, pargis ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades ilma kinnistu omaniku nõusolekuta;
6) sõita mootorsõidukiga või parkida seda avalikus kohas jalgteel, kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel, haljasalal, pargis, laste mänguväljakul, staadionil ja teistes avalikes kohtades, mis pole selleks ette nähtud, v.a. juhul kui selleks on kinnistu omaniku kirjalik luba;
7) parkida romusõidukit avalikul teel või avalikus parklas või mujal avalikus kohas, v. a. juhul kui selleks on kinnistu omaniku kirjalik luba.

§ 6.   Valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele kehtivad heakorranõuded

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) tööde alustamisel piirama ehitusobjekti piirdeaiaga ning hoidma selle korras;
  2) tagama korra, puhtuse ja ohutuse objektil ja selle teenindamiseks kasutataval alal;
  3) vältima pori, prahi ja tolmu kandumist objektilt sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  5) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  6) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud tänavakatte ja -rajatised ja haljastuse ning likvideerima ehitusjäätmed.

  (2) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu, kusjuures tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisund peab olema selline, et on tagatud liiklusohutus ja kaaskodanike turvalisus.

  (3) Kaubanduse või teeninduse või avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) korraldama kaubandust ja teenindust avalikus kohas vallavalitsuse poolt lubatud tingimustel;
  2) varustama müügi-. teenindus- või ürituse toimumise koha vajalikul hulgal nõuetele vastavate jäätmemahutitega ja tagama nende õigeaegse tühjendamise;
  3) hoidma korras müügi- või teeninduskoha ümbruse 6 (kuue) meetri raadiuses, kui puhastusala ei ole määratud teisiti;
  4) kasutama müügi-, kaubandus- või teeninduskoha territooriumil pealt kinniseid jäätmemahuteid, v.a. avaliku ürituse ajal.

3. peatükk VASTUTUS, JÄRELEVALVE JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, politsei.

  (3) Heakorraeeskirja rikkumisel on väärteo kohtuvälised menetlejad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹4 lõikes 2 ja 3 nimetatud isikud.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kiili Vallavolikogu 17. juuni 2010 määrus nr 12 „Kiili valla heakorraeeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json