Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 16

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 17.06.2021 nr 101
RT IV, 25.06.2021, 18
jõustumine 28.06.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2021RT IV, 25.09.2021, 928.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas (edaspidi kord) reguleerib Jõhvi valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele (edaspidi spordiklubi) sporditegevuseks toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

  (3) Korra alusel ei toetata sporditegevust Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutuses ja valla osalusega sihtasutuses.

  (4) Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6-21 aastat.
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (5) Toetuse saaja nimetab tegevuste avalikustamise puhul kirjalikus või suulises väljenduses tegevuse toetajana Jõhvi valda.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi - Jõhvi valla haldusterritooriumil registreeritud ja vähemalt 2 aastat tegutsenud eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas;
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]
  2) treener - sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 6–21 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste;
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]
  3) harrastaja - spordiklubi treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
  4) treeningrühm - spordiklubis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.

2. peatükk Toetused ja nende liigid 

§ 3.   Toetuste liigid

  Vallaeelarvest makstavad toetused on:
  1) spordiklubi tegevustoetus;
  2) noortespordi tegevustoetus;
  3) treeneri töötasu toetus;
  4) spordiürituse läbiviimise toetus;
  5) võistlusel osalemise toetus;
  6) tippsportlase tegevustoetus;
  7) preemia sportliku saavutuse eest.

§ 4.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus spordiklubile § 2 lõike 1 tähenduses täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
  2) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb maakonna ja/või üleriigilistel võistlustel.

  (3) Spordiklubi tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale.

§ 5.   Noortespordi tegevustoetus

  (1) Noortespordi tegevustoetus jaotatakse spordiklubidele pearaha põhimõttel. Ühe harrastaja eest eraldatakse toetust kuni kahe spordialaga tegelemiseks, tingimusel, et harrastaja poolt harrastatavad spordialad on iseloomult erinevad.

  (2) Noortespordi tegevustoetuse suurus ühe harrastaja kohta aastas (pearaha) eraldatakse sõltuvalt treenerile omistatud kvalifikatsioonist:
  1) III ja IV kategooria – 150 eurot;
  2) V -VIII kategooria – 200 eurot.

  (3) Noortespordi toetamiseks Jõhvi vallas jagatakse spordialad kahte kategooriasse:
  1) eelisarendatavad spordialad – korvpall, jalgpall, võrkpall, kergejõustik, ujumine;
  2) muud spordialad.

  (4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud pearaha eraldamisel on eelisarendatava spordialaga tegeleva harrastaja pearaha koefitsient 1,5 ja muu spordialaga tegeleva harrastaja pearaha koefitsient 1,0.

  (5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud pearaha eraldamisel võetakse arvesse harrastaja vanust. Harrastajad jagatakse vanuse järgi gruppidesse ja igale grupile omistatakse vanuse koefitsient. Harrastaja vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Vanuse koefitsiendid on järgmised:
  1) harrastaja vanuses 6-9 aastat – koefitsient 0,5 (treeningud toimuvad vähemalt 8 kuud aastas ja kaks korda nädalas kestvusega 45 minutit);
  2) harrastaja vanuses 10-16 aastat – koefitsient 1,0 (treeningud toimuvad vähemalt 9 kuud aastas ja kolm korda nädalas kestvusega 60 minutit);
  3) harrastaja vanuses 17-21 aastat – koefitsient 1,5 (treeningud toimuvad vähemalt 10 kuud aastas ja neli korda nädalas kestvusega 90 minutit).
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (6) Spordiklubi võib taotleda kas 0,5 või 1,0 koefitsiendiga harrastaja rahastamist kui spordiklubi ei ole suuteline läbi viima või harrastaja ei ole suuteline osalema kolmel või neljal treeningul nädalas.

  (7) Noortespordi tegevustoetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega toimub Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU hiljemalt 15. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (8) Noortespordi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate harrastajate arvuga, spordiala kategooriaga ja vanuse koefitsiendiga.

§ 6.   Treeneri töötasu toetus

  (1) Treeneri töötasu toetust on õigus taotleda spordiklubil, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust.

  (2) Treeneri töötasu toetust eraldatakse riiklikult määratud tööandja panuse ulatuses.

  (3) Treeneri töötasu toetuse arvestamisel lähtutakse treeningul osalevate Jõhvi valla harrastajate arvust. Juhul kui treeningrühm on komplekteeritud vähemalt kümnest Jõhvi valla harrastajast, arvestatakse treenerile toetust kogu eraldatava summa ulatuses. Väiksema harrastajate arvuga treeningrühma puhul vähendatakse toetuse summat proportsionaalselt.

  (4) Spordiklubi on kohustatud teavitama toetuste menetlemisega tegelevat ametnikku (edaspidi ametnik) 10 päeva jooksul treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsuse avalikustamisest.

§ 7.   Spordiürituse läbiviimise toetus

  (1) Spordiürituse läbiviimise toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Jõhvi vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
  2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) osalejate arvu;
  4) võistluse suunatust erinevatele elanike rühmadele;
  5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Jõhvi valla mainet;
  6) ürituse eelarve põhjendatust.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetust eraldatakse kuni 500 eurot.

  (4) Erandkorras põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

§ 8.   Võistlusel osalemise toetus

  (1) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse Jõhvi valla harrastajale või võistkonnale rahvusvahelisel või riiklikul võistlusel osalemise kulude katteks.

  (2) Toetust võib kasutada osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

  (3) Võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) spordiala harrastajate hulka;
  2) spordimeisterlikkuse taset;
  3) spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  4) toetuse eelarve põhjendatust.

  (4) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse mitte rohkem kui 1000 eurot taotleja kohta.

§ 9.   Tippsportlase tegevustoetus

  (1) Tippsportlase tegevustoetust eraldatakse spordiklubi kaudu sportlasele, kes kuulub oma spordialal omaealiste või täiskasvanute Eesti Vabariigi koondisesse või on Eesti meistrivõistlustel saavutanud 1.-3. koha ning esindab Jõhvi vallas registreeritud spordiklubi. Käesolev lõige ei rakendu seenioridele.

  (2) Tippsportlase tegevustoetust saab taotleda järgmistele tegevustele:
  1) võistlussõidud ja laagrid;
  2) tugiteenuste eest tasumiseks (massöör jms);
  3) spordibaaside üürikulude katteks;
  4) spordiinventari soetamiseks.

  (3) Tippsportlaste tegevustoetust eraldatakse kuni 2000 eurot.

§ 10.   Preemia sportliku saavutuse eest

  (1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Jõhvi valla võistkonnale või harrastajale antav preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

  (2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

  (3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Preemiat sportliku saavutuse eest eraldatakse kuni 2000 eurot.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotlust esitama õigustatud isikud

  (1) Taotlust on õigustatud esitama spordiklubi, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) spordiklubi § 2 lõike 1 tähenduses;
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]
  2) spordiklubi on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud;
  3) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused;
  4) spordiklubi on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  5) spordiklubil ei ole Jõhvi valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi;
  6) spordiklubis tegutseva harrastaja enda ning alaealise harrastaja ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Jõhvi vald.

  (2) Taotluse preemia andmiseks sportliku saavutuse eest võib esitada spordiklubi või füüsiline isik (edaspidi taotleja).

§ 12.   Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu taotluse hiljemalt 1. novembriks.
[RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (2) Võistlusel osalemise toetust on võimalik taotleda aastaringselt vallaeelarve vahendite olemasolul.

  (3) Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

§ 13.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus treeneri töötasu toetuse saamiseks esitatakse koos spordiklubi tegevustoetusega. Taotlusele lisatakse planeeritav treeneri töökoormus ja eelarve.

  (2) Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse:
  1) treeningutel osalevate harrastajate nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. oktoobri seisuga;
  2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
  3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele lisatakse võistluse või ürituse eelarve ja ürituse lühikirjeldus.

  (4) Kui toetuse taotlusi esitatakse kokku suuremas summas, kui vallaeelarves vahendeid, siis vähendatakse kõigi taotlejate toetust protsentuaalselt vahendite olemasolule. Treenerite töötasu toetusi ei vähendata.

  (5) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik või tema volitatud isik.

§ 14.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (2) Ametnik kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (3) Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (4) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja maksmine  

§ 15.   Toetuse andmise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse andmise otsustab ametniku ettepanekul vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Tippsportlase tegevustoetuse ja võistlustel osalemise toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul puudusteta taotluse esitamisest.

  (3) Vallaeelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (4) Toetuse andmiseks sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping) 10 tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest. Juhul, kui toetuse saaja ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (5) Lepingut ei sõlmita tippsportlase tegevustoetuse ja preemia määramisel sportliku saavutuse eest.

§ 16.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ei vasta korra § 11 lõikes 1 nimetatud tingimustele ja taotlus ei ole piisavalt põhjendatud.

§ 17.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 25.09.2021, 9 - jõust. 28.09.2021]

5. peatükk Aruandlus ja järelevalve  

§ 18.   Aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja, välja arvatud tippsportlase tegevustoetuse ja preemia saamisel sportliku saavutuse eest, on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

  (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
  1) spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri töötasu toetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 31. jaanuariks;
  2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
  3) võistlusel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.

§ 19.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametnik. Ametnikul on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) teha vallavalitsusele ettepanek lepingu lõpetamiseks ja makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruse rakendamine

  Toetuse taotluse ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json