Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Anija Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 18

Anija Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 16.11.2017 nr 1
RT IV, 22.11.2017, 7
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 29.03.2019, 801.04.2019
16.09.2021RT IV, 25.09.2021, 728.09.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 13 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Palgajuhendi reguleerimisala

  (1) Palgajuhend reguleerib Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnikele (edaspidi ametnik) palga ning vallavalitsuse töötajatele ja hallatavate asutuste töötajatele (edaspidi töötajate) töötasu ning seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda, v.a üldhariduskoolide õpetajad.

  (2) Palgajuhendi eesmärk on tagada ametnikele ja töötajatele konkurentsivõimelise palga ja töötasu maksmine ning luua selgus, millistest komponentidest töötasu ja palk koosneb, et tagada ametnike ja töötajate motiveerimise võimalus.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja - Anija vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik ja vallavalitsuses eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd;
  2) ametnik - Anija vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik;
  3) töötaja (vallavalitsuses) – vallavalitsuses eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  4) töötaja (vallavalitsuse hallatavas asutuses) – asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes töötab töölepingu alusel;
  5) palk - tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, millele võivad lisanduda lisatasu ja eritingimustes töötamise eest makstav tasu;
  6) põhipalk- fikseeritud palga osa, mis on määratud ametikoha ülesannete ning ametniku teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja vastutuse põhjal;
  7) töötasu – tasu, mida makstakse töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;
  8) lisatasu – täiendavate tööülesannete täitmise eest makstav tasu;
  9) eritingimustes töötamise eest makstav tasu - tasu, mida makstakse juhul kui teenistuja või töötaja tööaeg langeb ööajale või riigipühale ning kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema töötasu määramisel või kokku leppimisel;
  10) preemia – erakordsete teenistus- või tööalaste saavutuste või oodatust tulemuslikuma töö eest makstav tasu;
  11) personalikulu – asutuse eelarves sisalduv teenistujate ja töötajate brutopalk koos kõikide riiklike maksudega;
  12) palga- ja töötasuvahemik – ametniku ja töötajate gruppidele palga ja töötasu määramise aluseks olev palga- ja töötasu vahemik. Palga- ja töötasuvahemik sõltub ameti- või töökohale esitatud nõuetest, ülesannete keerukusest, tööülesannete täitmisega kaasnevast vastutusest ja lojaalsusest.

2. peatükk Töö tasustamise üldised põhimõtted 

§ 3.   Rahastamine

  (1) Personalikuludeks ettenähtud vahendid kinnitatakse valla eelarvega.

  (2) Üldhariduskoolide direktorite, õpetajate ja õppealajuhatajate personalikulude katmiseks kasutatakse riigieelarvelisi hariduskuludeks määratud eraldisi.

§ 4.   Töötasu määramise alused

  (1) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (2) Töötasu määramisel või kokku leppimisel lähtutakse, palga- ja töötasuvahemikust, ametnike ja töötajate grupist (lisa nr 1), eraldatud personalikulude eelarvest, avaliku teenistuse seadusest või töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (3) Katseaja põhipalk või töötasu:
  1) määratakse ametnikule tema ametisse nimetamisel;
  2) lepitakse kokku töötajaga töölepingu sõlmimisel.

  (4) Kõikidele ameti- ja töökohtadele on ettenähtud palga- ja töötasuvahemik.

  (5) Palga- ja töötasuvahemik on aluseks töö tulemuslikkuse arvestamiseks ning ergutusvõimaluste loomiseks.

  (6) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil ametnik või töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui ametnikule või töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, määratakse palka või töötasu proportsionaalselt kehtestatud koormusele.

  (7) Palka ja töötasu makstakse reeglina üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks. Vallavalitsus kannab palga ja töötasu ametniku või töötaja määratud pangakontole.

  (8) Vallavalitsus võib palgast või töötasust kinni pidada vallavalitsuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja makstud ettemakse, mille teenistuja või töötaja peab vallavalitsusele tagastama.

  (9) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse ametnike ja töötajate palga ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 5.   Lisatasu määramise alused

  (1) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesandeid täitma asumist vallavanema või asutuse juhi käskkirjaga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (2) Lisatasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja või töötaja ametijuhendit ning korrigeeritakse tema põhipalka.

  (3) Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

  (4) Ületunnitöö või eritingimustes töötamise eest makstava tasu hüvitamise aluseks on vallavanema või asutuse juhi käskkiri.

  (5) Lisatasu suurus ühes kalendrikuus võib olla kuni 50% (v.a. lasteaia õpetajad) ametniku või töötaja põhipalgast või töötasust, kusjuures lisatasu suurus kokku ühes kalendriaastas ei tohi olla suurem kui ametniku või töötaja kahekordne põhipalk või töötasu.

§ 6.   Preemia määramise alused

  (1) Kohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest või kauaaegse laitmatu tööülesannete täitmise eest on vallavanemal või asutuse juhil õigus määrata teenistujatele ja töötajatele ühekordset preemiat oma käskkirjaga.

  (2) Preemia suurus kokku ühes kalendriaastas võib olla kuni 50% ametniku või töötaja ühe kuu põhipalgast või töötasust.

  (3) Ametiasutuse ja hallatava asutuse tegevuse heade töötulemuste korral makstakse preemiat kõikidele ametnikele ja töötajatele võrdsetel alustel.

§ 7.   Ametniku põhipalk ja töötaja töötasu

  (1) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga vallavanem.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja asutuse juhi vahel töölepingus või selle lisas.

  (3) Vallavanema töötasu ja hüvitise suuruse ja maksmise määrab volikogu oma otsusega ning töötasu maksmise aeg ja viis toimub käesoleva palgajuhendiga sätestatud korras.

§ 8.   Hallatava asutuse juhi töötasu

  (1) Juhi töötasu lepitakse kokku juhi ja vallavanema vahel töölepingus või selle lisas.

  (2) Töö tasustamisel lähtutakse juhi:
  1) vastavusest kvalifikatsiooni-, pädevus-, kompetentsus- ja ametijuhendi nõuetele;
  2) asutuse eesmärkide järgimisest;
  3) töö tulemuslikkusest ja intensiivsusest;
  4) initsiatiivikusest ja koostööst.

  (3) Kooli direktori ametiülesannetele täiendavalt ainetundide andmise ja nende eest lisatasu maksmise määrab vallavanem käskkirjaga.

§ 9.   Hallatava asutuse töötaja töötasu

  (1) Töötaja töötasu lepitakse kokku asutuse juhi ja töötaja vahel töölepingu või selle lisas.

  (2) Töö tasustamisel lähtutakse töötaja kutsekvalifikatsioonist ja tööülesannetest.

  (3) Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töö tasustamisel lähtutakse õpetajatele atesteerimisel omistatud ametijärgust.

§ 10.   Andmete esitamine

  (1) Asutuse juht esitab vallavalitsusele iga aasta 1. oktoobriks andmed asutuse koosseisu, töökohtade isikustatud täitmise ning koosseisudes järgmisel eelarveaastal planeeritavate muudatuste kohta.

  (2) Vallavalitsus kooskõlastab järgmise eelarveaasta koosseisud hiljemalt eelarveaasta novembrikuu jooksul.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Ametnike ja töötajate gruppide palga ja töötasu vahemikud ühe kalendrikuu kohta
[RT IV, 25.09.2021, 7 - jõust. 28.09.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json