HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidukompensatsiooni maksmise kord Anija vallas

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 20

Õpilaste sõidukompensatsiooni maksmise kord Anija vallas

Vastu võetud 16.05.2013 nr 89
RT IV, 24.05.2013, 22
jõustumine 27.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2015RT IV, 07.05.2015, 2510.05.2015
16.09.2021RT IV, 25.09.2021, 1028.09.2021, rakendatakse alates 01.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Anija valla eelarvest eraldatud õpilastele makstava sõidukompensatsiooni (edaspidi kompensatsiooni) maksmise tingimused ja korra Anija vallas.

  (2) Kompensatsiooni makstakse käesoleva korra alusel Anija valla elanikeregistrisse kantud 7-19-aastastele (erandjuhul 6-aastastele) õpilastele, kelle tegelikuks elukohaks on valla haldusterritoorium ja kes omandavad haridust Anija valla üldhariduskoolides.

§ 2.   Taotlemise tingimused

  (1) Kõik õpilased, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Anija vald ja kes käivad Anija valla koolides ning kasutavad kooli sõiduks ühistransporti, võivad taotleda tasuta ühistranspordi sõidukaarti koos rattapiletiga.
[RT IV, 25.09.2021, 10 - jõust. 28.09.2021, rakendatakse alates 01.09.2021]

  (2) Kompensatsiooni makstakse erandjuhul õpilasele, kes kasutab kooli sõiduks pere isiklikku autot kui puudub ühistranspordi võimalus.

§ 3.   Kompensatsiooni taotlemine

  (1) Kompensatsiooni taotluse tegemise õigus on õpilasel (alates 15-eluaastast), lapsevanemal ja eestkostjal. Taotlus esitatakse vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vajadusel taotluse juurde küsida täiendavaid dokumente.

§ 4.   Kompensatsiooni maksmise tingimused

  (1) Õpilaste sõidukompensatsiooni piirmäraks on kuni 35 eurot ühele õpilasele ühes kalendrikuus. Vallavalitsusel on õigus erandjuhtudel piirmäära suurendada vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 07.05.2015, 25 - jõust. 10.05.2015]

  (2) Kui ühest perest käib koolis mitu last ning taotletakse § 2 lg 2 nimetatud kompensatsiooni, siis makstakse seda ainult ühe lapse eest peres.

  (3) Kompensatsiooni makstakse kuludokumentide alusel arvestusega üks edasi - tagasi sõit koolipäeval lühimal marsruudil elukoht - kool - elukoht või elukoht - lähim ühistranspordi peatus - elukoht.

  (4) Kompensatsiooni makstakse kuni 175 õppepäeva eest ühes õppeaastas.

§ 5.   Kompensatsiooni maksmine

  (1) Käesoleva korra § 1 lg 2, § 2 lg 1 ja 2 nimetamata juhtumite kompenseerimise otsustamine erandjuhtudel on vallavalitsuse pädevuses. Vallavalitsus ei pea kompensatsiooni maksmise taotlust rahuldama kui ta leiab, et taotlus ei ole põhjendatud.

  (2) Kui õpilane kasutab kooli sõiduks pere isiklikku autot, siis kompensatsiooni suuruse arvutamisel on aluseks õpilase elukohast lähimasse kooli või lähimasse ühistranspordi peatusesse ja tagasi kulgeva lühima marsruudi maksumus.

  (3) Kompenseeritava kilomeetri piirhinna kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Kompensatsiooni arvestab vallavalitsuse vastav spetsialist kuludokumentide esitamisel vähemalt ühe kalendrikuu jooksul ja esitab selle vallavalitsusele.

  (5) Kompensatsioon kantakse üle taotleja või tema poolt määratletud isiku pangaarvele (erandjuhul makstakse sularahas) seitsme tööpäeva jooksul pärast korralduse kinnitamist.

  (6) Kompensatsiooni võidakse arvestada tagasiulatuvalt, kuid mitte rohkem kui kolme kuu ulatuses.

  (7) Määratud kompensatsiooni suurusega mittenõustumisel või kompensatsiooni mittemaksmisel on taotlejal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks vallavalitsuse poole või lähtuda haldusmenetluse seaduse sätetest.

§ 6.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json