Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Tõstamaa valla kalmistute eeskiri

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 10

Tõstamaa valla kalmistute eeskiri

Vastu võetud 17.02.2012 nr 24

Määrus kehtestatakse „Kalmistuseaduse“ § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tõstamaa vallas on Tõstamaa, Kastna, Tõhela, Kõpu ja Seliste kalmistu.

 (2) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

 (3) Kalmistu haldamist korraldab Tõstamaa Vallavalitsus. Konkreetsel kalmistul korraldab töid kalmistuvaht.

 (4) Käesoleva eeskirjaga sätestamata juhtudel tuleb pöörduda kalmistuvahi või Tõstamaa Vallavalitsuse poole.

§ 2.  Üldnõuded kalmistutele

 (1) Kalmistu kohta peab kalmistuvaht matmisežurnaali, milles on märgitud andmed vastavalt kalmistuseadusele.

 (2) Kalmistul peab olema:
 1) tagatud juurdepääs;
 2) hästi nähtaval kohal infostend, mis peab sisaldama kalmistuvahi kontakte;
 3) veevõtu koht;
 4) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
 5) prügikast;
 6) koht okste ja lehtede paigutamise jaoks.

§ 3.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 (1) Hauaplatsi annab kasutusse kalmistuvaht.

 (2) Hauaplats eraldatakse surmatõendi või –arstliku surmateatise alusel.

 (3) Hauaplats eraldatakse tasuta.

 (4) Hauaplats eraldatakse piiramata ajaks.

 (5) Hauaplats eraldatakse kirstu- või urnimatuseks.

 (6) Hauaplatsi mõõtmed on 1,5 × 2,5 m. Pereplatsi eraldamisel lepitakse hauaplatsi mõõtmetes kokku kalmistuvahiga.

 (7) Hauaplatse eraldades tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

 (8) Hauaplatsi eraldamisel määratakse hauaplatsi kasutaja, kellega tuleb kooskõlastada kogu tegevus sellel hauaplatsil ja kes võtab kohustuse hooldada hauaplatsi.

 (9) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks.

 (10) Kalmistuvahil on õigus hauaplatsi kasutusõigus ühepoolselt lõpetada, kui hauaplats on käesoleva eeskirja punkt 6 kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

§ 4.  Matmise kord

 (1) Surnu tuleb matta või tuhastada ilma põhjendamatu viivituseta. Matmine või ümbermatmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades.

 (2) Matuse korraldaja kooskõlastab matmise aja kalmistuvahiga arvestusega, et matmine ei toimuks mitte varem kui 24 tunni möödumisel surma saabumisest. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

 (3) Haua kaevamise organiseerib matuse korraldaja, kui ei lepita kokku teisiti.
 1) Hauast välja kaevatud muld tuleb paigutada nii, et see ei rikuks kõrvalolevaid hauaplatse.
 2) Juhul kui ruuminappuse tõttu tuleb kaevatud muld paigutada naaberhauale, tuleb seda teha kalmistuvahi juhiste kohaselt. Naaberhaud tuleb korrastada 24 tunni jooksul. Naaberhaua taastamiskulud kannab matuse korraldaja.

 (4) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5–2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

 (5) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

 (6) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistuhaldaja poolt tunnistatud käesoleva eeskirja punkt 6 kohaselt hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

 (7) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel Tõstamaa Vallavalitsusega. Surnu ümbermatmise korraldab Tõstamaa Vallavalitsus.

§ 5.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsi kasutajad on kohustatud korras hoidma hauaplatsid ja nendega piirnevad teed.

 (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hauaplatsi tähistama.

 (3) Hauaplatsil võivad olla järgmised rajatised:
 1) hauaplatsi piirdeaed;
 2) hauaplatsi piirav äärekivi, valatud betoonist piire vm;
 3) istepink;
 4) hauakivi ja rist.

 (4) Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma eraldatud hauaplatsi piires.

 (5) Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad sobituma kalmistu ilmega.

 (6) Hauaplatsile puude ja põõsaste istutamine tuleb kooskõlastada kalmistuvahiga.

 (7) Hauaplatsi haljastus peab olema madal, istuda tohib puid-põõsaid, mille kõrgus täiskasvanult ei ületa 2 meetrit.

 (8) Kalmistuvahil on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet ja kalmistul liikumist häirivad rajatised, aiad, puud ning põõsad, kooskõlastades selle Tõstamaa Vallavalitsusega.

 (9) Hooldamata jäetud hauaplatside kasutajaid teavitab kalmistuvaht hauaplatsi korrashoiu kohustusest.

§ 6.  Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamine ja kasutusse andmine

 (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
 1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
 2) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud;
 3) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud.

 (2) Kui hauaplatsi ja hauaehitisi ei korrastata kolm aastat ja viimasest matmisest on möödunud 30 aastat, on kalmistu haldajal õigustunnistada hauaplats hooldamata hauaplatsiks.

 (3) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne, kui hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

 (4) Kalmistuvahil on õigus hauaplats tasandada Tõstamaa Vallavalitsuse loal ning anda hauaplats pealematmiseks kasutusse. Hauaehitiste lammutamine vormistatakse aktiga.

§ 7.  Kalmistute kasutamise kord

 (1) Kalmistud on avatud kõigil nädalapäevadel.

 (2) Külastajad peavad kalmistul hoidma korda, puhtust ja vaikust.

 (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkiv praht tuleb viia sorteeritult selleks ettenähtud kohta.

 (4) Kalmistule sissesõit mootorsõidukiga on lubatud ainult kalmistuvahi nõusolekul (raskete esemete transpordiks, liikumispuudega inimese transpordiks jne).

 (5) algratast lükatakse kalmistul käekõrval.

 (6) Keelatud on:
 1) hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade, kalmude, hauatähiste- ja rajatiste kahjustamine;
 2) lillede, puude ning okste murdmine;
 3) kalmistule olmeprügi toomine;
 4) prahi panemine selleks mitteettenähtud kohta või kalmistu risustamine mõnel muul viisil;
 5) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi;
 6) tarvitada alkoholi;
 7) jalutada koeri ja teisi koduloomi;
 8) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
 9) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
 10) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse;
 11) lõkete tegemine (v.a okste, lehtede ja pärgade põletamine kalmistuvahi poolt);
 12) võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid;
 13) matta koeri ja muid koduloomi;
 14) istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke ilma kalmistuvahi kooskõlastuseta;
 15) lärmamine, valju muusika kuulamine ja muul viisil kalmisturahu häirimine;
 16) muud avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

§ 8.  Vastutus ja kontroll

 (1) Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad kalmistuvahid ja Tõstamaa Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik.

 (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 66² alusel.

 (3) Toimepandud rikkumise kohtuvälised menetlejad on «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. veebruarist 2012.

Janek Jaansoo
volikogu esimees