HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Orissaare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 49

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja 3; § 13 punkti 1 ja § 94 lõike 1 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule, 17-aastasele või vanemale isikule ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Orissaare valla munitsipaalkooli määramise kord ja tingimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Orissaare vald, tagatakse õppimisvõimalus Orissaare valla munitsipaalkoolis (edaspidi munitsipaalkool), milleks on Orissaare Gümnaasium.

  (2) Munitsipaalkool, kus rahvastikuregistri järgi Orissaare vallas elav õpilane õpib või asub õppima, on selle õpilase elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi elukohajärgne kool).

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Orissaare vald.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 1.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks katseid ei korraldata.

  (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab Orissaare Gümnaasiumi direktorile taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal 1.veebruarist 15.augustini.

  (3) Taotlused vaatab läbi elukohajärgse kooli direktor.

  (4) Kui Eesti rahvastikuregistri ja EHIS-se andmetel selgub,et on veel Orissaare vallas elab veel koolikohustuslikke lapsi, kelle seadulik esindaja ei ole vastavat taotlust Orissaare Gümnaasiumi esitanud, teeb Orissaare Gümnaasiumi direktor koostööd Orissaare valla lastekaitsespetsialistiga, et tagada laste koolikohustuse täitmise õigeaegne alustamine.

  (5) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja käesolevast määrusest.

§ 4.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva õpilase lapsevanem soovitud kooli direktorile taotluse.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise lähtudes haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

§ 5.   Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  (1) Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamise lähimaks kooliks on Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium.

  (2) Õpinguid katkestanud isik või tema seaduslik esindaja asitab põhihariduse omandamise jätkamiseks taotluse Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorile.

§ 6.   Rakendamine

  Enne käesoleva määruse vastuvõtmist esitatud taotlused esimesse klassi õppima asumiseks menetletakse käesoleva määruse alusel.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 2.aprillil 2011.a.

Aarne Põlluäär
vallavanem

Anne Saar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json