HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 56

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2 ning Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 2 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Võru Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Võru Linnavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium.

  (2) Koolis toimub mittestatsionaarne õpe III kooliastmes ja gümnaasiumis.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub ja tegutseb aadressil Jüri tn 42, Võru linn.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt valitsusega.

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) luua tingimused ja võimalused koolikohustusliku vanuse ületanud isikutele põhihariduse omandamiseks;
  2) luua õppijatele tingimused ja võimalused üldkeskhariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
  3) pakkuda õppijate arengut toetavat ja turvalist õpikeskkonda;
  4) pakkuda vabahariduslikku koolitust kursuste, õpiringide või muus õppeks sobivas vormis.

§ 6.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua tingimused, mis toetavad õppija kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes suudab elus hakkama saada, mõtleb loovalt ja kriitiliselt, suudab valida, otsustada ja vastutust kanda, oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata, suudab hankida ja valida informatsiooni, oskab õppida ja õpitut praktilises elus kasutada, järgib õigusnorme;
  2) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
  3) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab erinevatest rahvustest inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid, väärtustab ja arendab eesti rahvust ning kultuuri;
  4) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja andragoogilis-pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  5) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

§ 7.   Rahvusvahelised sidemed

  (1) Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

  (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

  (3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õppijaid vastastikusel kokkuleppel.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Kooli võetakse isikuid, kes on lõpetanud põhikooli või on vähemalt 17-aastased ega oma põhiharidust. Nõustamiskomisjoni soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes.

  (3) Koolis on õppetöö korraldatud kursuste süsteemis.

  (4) Kursus lõpeb arvestusega, mille tulemus kantakse arvestuskaardile.

  (5) Koolivaheaegadena kohaldatakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolivaheaegu.

  (6) Koolis võimaldatakse lõpetada gümnaasium (ja koolikohustusliku ea ületanud isikutele põhikool) eksternina riikliku õppekava alusel.

  (7) Koolis võimaldatakse õppida üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õppija koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi individuaalse õppekavaga.

  (8) Koolis võimaldatakse koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega omandada kutse gümnaasiumis õppimise ajal.

  (9) Koolis võimaldatakse õppijatele psühholoogilist tuge, koostades neile vajaduse korral individuaalseid õppeplaane ja jälgides nende õppeprotsessi kulgu.

  (10) Õppija valib kooli astudes sobiva õppevormi, õppekava läbimise aja ja nädalakoormuse õigusaktidega kehtestatud korra alusel vastavalt oma võimetele, vajadustele, võimetele ja huvidele ning kooli võimalustele.

  (11) Töötavatele õppijatele ettenähtud soodustuste tagamiseks väljastab kool tõendeid õppetöö toimumise aja ning eksamiperioodi kohta

  (12) Kooli lõpetamine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" ning riiklikus õppekavas sätestatu kohaselt.

§ 9.   Kooli õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekavad.

  (2) Kooli õppekavas ei ole kehalist kasvatust, tööõpetust või käsitööd.

  (3) Valikkursuste valikul arvestab kool oma võimalusi ning õppijate ja pedagoogide ettepanekuid.

§ 10.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust, milleks on koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine ja ringitundide läbiviimine.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda tegevuses osalejate kaasrahastamisel, arvestades käesolevas põhimääruses sätestatut.

  (3) Õppijal on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

§ 11.   Kooli vastuvõtmine

  Kooli vastuvõtmine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse", selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruse ning valitsuse poolt kehtestatud vastuvõtu tingimuste ja korra alusel.

§ 12.   Koolist väljaarvamine

  Koolist väljaarvamine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

3. peatükk ÕPPIJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õppijate õigused

  (1) Õppijatel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst;
  2) valida vastavalt kooli võimalustele õppekava läbimise aeg ja järjekord;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  4) üks kord kolme aasta jooksul võtta õppetööst üks aasta puhkust;
  5) saada tööandjalt õppepuhkust "Täiskasvanute koolituse seaduses" sätestatud korras;
  6) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli valduses olevaid ruume, rajatisi, raamatukogu ja õppe-, tehnilisi jm vahendeid;
  7) luua koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  8) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
  9) kuuluda õpilasesindusse või osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  10) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  11) olla valitud kooli hoolekogusse;
  12) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
  13) saada koolist teavet koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  14) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses" ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Teovõimeline õppija võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta kooli valduses olevale teabele.

§ 14.   Õppijate kohustused

  Õppija on kohustatud:
  1) osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) teavitama kooli pikemaajalisest puudumisest või otsusest katkestada õppetöö;
  4) kaasinimestega lugupidavalt käituma ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 15.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (2) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse õpilaskonna poolt heaks ülekoolilise referendumi käigus, kus kõikidel kooli õpilastel on võimalus anda oma vastuhääl. Õpilasesinduse põhimäärus loetakse heaks kiidetuks, kui vastuhääle on andnud vähem kui 1/3 kooli õpilastest. Referendumi läbiviimise täpsem kord kinnitatakse direktori poolt.

  (3) Õpilasesindus valitakse õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

4. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja muudab kooli direktor kooskõlastatult vastava ala abilinnapeaga, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.

  (3) Töölepingud sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor.

  (4) Tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, kooli töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

  (5) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

§ 17.   Pedagoogid

  (1) Kooli pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud.

  (2) Pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Pedagoogide ülesanne on õppijate õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele, õppijate ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle.

§ 18.   Teised töötajad

  Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

§ 19.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada teavet kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite ja teiste kooli tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) saada erialast täiendusõpet "Täiskasvanute koolituse seaduses" ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
  3) nõuda "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses" ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatu kohaseid töötingimusi;
  4) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
  5) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Koolitöötajatel on kohustus:
  1) olla eeskujuks õpilastele;
  2) teha koostööd teiste koolitöötajate ja vanematega;
  3) hoida oma käitumise ja tegevusega kooli mainet.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 20.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega.

  (3) Kooli direktor:
  1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) esitab valitsusele kooli eelarve projekti;
  5) tagab kooli eelarve täitmise;
  6) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  7) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente valitsusele;
  8) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 21.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 22.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õppijate, pedagoogide, kooli pidaja, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 23.   Juhtkond ja laiendatud juhtkond

  (1) Juhtkond ja laiendatud juhtkond on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandvad organid.

  (2) Juhtkonda kuuluvad direktor, õppealajuhataja ja sekretär-infojuht.

  (3) Juhtkond võtab vastu ja täidab koolielu korralduslikke otsuseid.

  (4) Laiendatud juhtkonda kuuluvad lisaks juhtkonna liikmetele ainesektsioonide esimehed, huvijuht, majandusjuhataja, nõustaja-psühholoog ja arvutivõrgu administraator.

  (5) Laiendatud juhtkond tegeleb kooli tegevuse strateegilise planeerimisega. Kooli laiendatud juhtkonna koosolekud protokollitakse ja olulised seisukohad esitatakse õppenõukogule.

§ 24.   Ainesektsioonid

  (1) Koolis tegutsevad reaal- ja humanitaarainete sektsioonid, mis moodustatakse direktori käskkirjaga.

  (2) Ainesektsioonide eesmärgiks on vastava ainevaldkonna õppeainete ainekavade arendamine ning vastava ainevaldkonnaga seotud metoodilise töö koordineerimine ja õpilasürituste korraldamine.

  (3) Ainesektsiooni tegevust juhib direktori määratud ainesektsiooni esimees.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 25.   Vara

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 26.   Majandamine

  (1) Kooli rahastatakse riigi- ja linnaeelarvest, laekuvatest toetustest ja annetustest, käesoleva põhimääruse § 10 lõikes 1 loetletud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ja rentimisest ning muudest põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (2) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad ja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestab valitsus. Ettepaneku hindade kehtestamiseks teeb kooli direktor.

§ 27.   Asjaajamine

  (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 26. aprilli 2006. a määrus nr 11 "Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus" (KO 2006, 99, 1230).

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Ülo Tulik
Linnapea

Ülle Müürsepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json