Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 61

Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 13.06.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse "Kalmistuseadus" § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Võru linna omandis oleval maa-alal asuva Võru linnakalmistu (edaspidi kalmistu) haldamist ja kasutamist, v.a maa-alal, mis on määratud lemmikloomade matmisalaks.

§ 2.   Kohaldamisala ja teiste õigusaktide kohaldamine

  (1) Eeskirja kohaldatakse kalmistu territooriumil viibivate isikute ja hauaplatsi kasutajate suhtes.

  (2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel lähtutakse lisaks eeskirjas sätestatule „Kalmistuseaduse“, Võru linna jäätmehoolduseeskirja, avaliku korra eeskirja ja heakorra eeskirja regulatsioonist.

  (3) Ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistu ala haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule „Muinsuskaitseseadusest“ tulenevaid erisusi.

§ 3.   Terminid

  Eeskirjas kasutatakse termineid järgnevas tähenduses:
  1) kalmistu – maa-ala, mis on ette nähtud inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) matmiseks ja mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
  4) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud rajatis (hauaplatsi piire, rant, postid jms);
  5) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja poolt väljastatud kasutusluba hauaplatsi kasutamiseks;
  7) matja – isik, kes korraldab surnu matmise.

§ 4.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistut haldab Võru Linnavalitsus.

  (2) Võru Linnavalitsus või tema poolt määratud isik (edaspidi kalmistu haldaja) korraldab kalmistu kasutamist, s.h eraldab hauaplatsi või hauakoha (edaspidi hauaplats), korraldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, peab Võru linnakalmistu registrit (edaspidi kalmisturegister), võtab arvele hooldamata hauaplatsid, väljastab loa hauaplatsi kasutamiseks ning täidab teisi eeskirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Kalmistu kontori (Kose tee 2, Võru linn) tööaja määrab Võru Linnavalitsus. Pühapäeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi üldjuhul ei korraldata.

§ 5.   Kalmistu heakorra nõuded

  Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid jms;
  2) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  3) raiuda puid ilma kalmistu haldaja kirjaliku nõusolekuta;
  4) rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid ja kujundada hauaplatsi ümbrust;
  6) paigaldada ja/või ümber paigutada ning eemaldada hauarajatisi ja -tähiseid kalmistu haldaja kirjaliku kooskõlastuseta. Ajaloomälestiseks tunnistatud alal on keelatud eelnimetatud toimingute teostamine ilma Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta;
  7) sõita mootorsõidukiga ja/või jalgrattaga kalmistu haldaja loata v.a selleks ettenähtud alal;
  8) teha lõket;
  9) viibida loomaga (v.a pimeda juhtkoer ja teenistuskoer);
  10) matta looma;
  11) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

§ 6.   Hauaplats

  (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

  (2) Hauaplatsi välismõõtmed on:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m.

§ 7.   Hauaplatsi kasutusloa taotlemine ja väljastamine

  (1) Ühel hauaplatsil saab olla üks kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutusloa väljastamiseks esitab kasutusloa taotleja kalmistu haldajale vormikohase kasutusloa taotluse.

  (3) Kasutusloa väljastamise aluseks on surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.

  (4) Hauaplatsi kasutusluba väljastatakse tähtajatult.

  (5) Kasutusloa alusel teeb kalmistu haldaja kande kalmisturegistrisse ja kalmistu plaanile.

  (6) Kalmistu haldaja näitab hauaplatsi kasutajale hauaplatsi asukoha, märgistades kohapeal
hauaplatsi välispiiri.

§ 8.   Hauaplatsi kasutusloa kehtivuse lõppemine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi kasutusõiguse üle anda kolmandale isikule. Kasutusõiguse muutus registreeritakse kalmistu haldaja juures vormikohase taotluse esitamisega.

  (2) Hauaplatsi kasutusõigus lõppeb vastava kande tegemisega kalmisturegistrisse järgmistel juhtudel:
  1) selle üle andmisel kolmandale isikule;
  2) kasutusõigusest loobumisel;
  3) hauaplatsi kasutaja surma korral;
  4) kahe nädala möödumisel kasutusloa väljastamisest, kui matmist ei toimunud;
  5) kasutusõiguse lõpetamisel kasutusloa andja poolt vastavalt eeskirja paragrahvile 13.

§ 9.   Matmise korraldamine

  (1) Kõik matmised tuleb kooskõlastada kalmistu haldajaga vähemalt üks päev enne matust.

  (2) Matmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades ning tavasid ja traditsioone jälgides.

§ 10.   Matmise kord

  (1) Haua kaevab ja matmise teostab matuse- ja tavanditeenuseid osutav ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kirjalikult kooskõlastatud kalmistu haldajaga.

  (2) Haua kaevamisel maa-aluse ehitise või selle varemete (hauakamber, müüritised vms) ilmnemisel või tervena säilinud kirstu avastamisel tuleb need jätta puutumata ja haud kaevata nende kõrvale. Kui see ei ole võimalik, tuleb edasine tegevus kooskõlastada kalmistu haldajaga. Maa-aluse ehitise, varemete ja esemete leidmisest kohustub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hauda kaevav isik teavitama Muinsuskaitseametit ja kalmistu haldajat.

  (3) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (4) Matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel korraldab kahjustuste kõrvaldamise kalmistu haldaja hauaplatsi kasutaja kulul.

  (5) Tundmatu või omasteta surnu maetakse selleks eraldatud hauaplatsile või hauakohale.

§ 11.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmaaeg.

  (3) Hauatähised, mille üks külg on suurem kui 1 meeter, tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

  (4) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema paigaldatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (5) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (6) Kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigusteha hauaplatsi kasutajale
ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 12.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korras hoidma hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, s.h pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauarajatised ja -tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ja muu praht.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

  (4) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste raie tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.

  (5) Hooldusnõuete eiramisel on kalmistu haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu hooldusnõuete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 13.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud hein ja/või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi pole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab Võru Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (3) Komisjon vaatab hauaplatsid üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatus, mille käigustuvastatakse, et hauaplats on hooldamata ja märgistatakse see sildiga, millel on kiri „Hooldamata hauaplats“. Sildile märgitakse hauaplatsinumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed.
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukord ja võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

  (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge komisjoni otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Võru linna veebilehel, andes hauaplatsi kasutajale võimalus kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest.

  (6) Veebilehel avaldatavas teades, hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi kohta, avaldatakse hauaplatsi asukoht ja maetud isikute nimed.

§ 14.   Kasutajata hauaplatsi arvele võtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Peale kahekuulise tähtaja möödumist, eeskirja paragrahvi 13 lõikes 5 nimetatud teate avaldamisest, loetakse hauaplatsi kasutusõigus lõppenuks ning hauaplats võetakse arvele kasutajata hauaplatsina.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja anda uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 15.   Ümbermatmine

  (1) Surnu ümbermatmine toimub kirjalikul kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja matja kulul.

  (2) Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldajale ümbermatmise vajaduse kirjaliku põhjenduse, surnu omaste ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja nõusoleku.

  (3) Säilmete ümbermatmiseks kunstimälestiseks tunnistatud hauaplatsilt on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule vajalik Muinsuskaitseameti nõusolek.

§ 16.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab kalmistu haldaja.

  (2) Vastutus eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadusega.

§ 17.   Kasutusloa taotlemine olemasolevale hauaplatsile

  Olemasoleva hauaplatsi senine kasutaja või isik, kes soovib saada hauaplatsi kasutajaks, on kohustatud esitama kalmistu haldajale vormikohase hauaplatsi kasutusloa taotluse.

§ 18.   Taotluse ja loa vorm

  Eeskirja kohaste taotluste ja lubade vormid kinnitab Võru Linnavalitsus.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 17. juuni 1999. a määrus nr 22 "Võru linna kalmistu hooldamise ja kasutuse eeskiri" (KO 1999, 35, 419).

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Erki Saarman
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json