HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kuusalu Kunstide Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord

Kuusalu Kunstide Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord - sisukord
Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 76

Kuusalu Kunstide Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord

Vastu võetud 14.10.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse paragrahvi 13 lõike 1, Kuusalu Kunstide Kooli põhimääruse § 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Kuusalu Kunstide Kooli (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimusi ning korda.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmise aluseks on lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) või täisealise õpilase vormikohane avaldus.

  (2) Avalduse vormi kinnitab kooli direktor.

  (3) Põhi- ja üldõppe 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete tulemuste alusel. Sisseastumiskatsed kuulutatakse välja valla ja kooli kodulehel ning ajalehes Sõnumitooja.
Sisseastumiskatsed toimuvad juuni alguses ja augusti lõpus.
Vastuvõtukomisjon teeb otsuse sisseastumiskatsete tulemuste põhjal.

  (4) Sisseastumiskatsete korraldamiseks moodustab direktor vastuvõtukomisjoni.

  (5) Muusikaosakonna vastuvõtu katsetel hinnatakse õpilast kuues valdkonnas (laulmine, rütm, kuulmine- helide järelelaulmine-tabamine, mälu, harmooniline kuulmine, koordinatsioon), millede summeerimisel arvestatakse välja keskmine hinne.

  (6) Kunstiosakonna 1. klassi kandidaadid teevad joonistamises proovitöö.

  (7) Põhi- ja üldõppe 2.- 7. klassi võetakse õpilasi, kes mõnes teises muusika- või kunstikoolis on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab lapsevanem lisaks avaldusele lisama muusika- või kunstikooli tunnistuse ja eriala individuaaltööplaani koopia.

  (8) Juhul kui õpilane, kes on mõnes teises muusika- või kunstikoolis õppekava alusel läbinud eelnevad klassid, ei vasta Kuusalu Kunstide Kooli õppekava nõuetele, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane jätkab õpinguid arvestades õpilase seni omandatud muusika- või kunstiharidust.

  (9) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli õpilasi väljaspoolt teeninduspiirkonda.

  (10) Täiskasvanuõppe vastuvõtul katseid ei toimu. Kunstiosakonna täiskasvanuõppe rühma minimaalseks suuruseks on 3 õpilast, millest väiksema õpilaste arvuga rühma ei avata, kuid õppida on võimalik lastega samas rühmas.

  (11) Õpilase kooli vastuvõtmine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse koolist välja:
  1) kooli lõpetamisel;
  2) kui õpilane on õppetööst põhjuseta puudunud vähemalt 25% õppetundide arvust ühel õppeveerandil;
  3) mitterahuldavate õpitulemuste või õppeajal ilmnenud perspektiivituse tõttu;
  4) kui õppetasu on kolmel kuul tasumata;
  5) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (2) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise aluseks on:
  1) lapsevanema või täisealise õpilase avaldus
  2) õppenõukogu otsus käesoleva määruse § 3 lg 1 p 1, 2, 4 ja 5 puhul;
  3) hoolekogu otsus käesoleva määruse § 3 lg 1 p 4 puhul.

  (3) Õpilase koolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (4) Koolist väljaarvamisest informeeritakse kirjalikult õpilast ja lapsevanemat.

§ 4.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõpueksamite sooritamist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend ja õpitulemused.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 20.10.2010.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json