Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitseala kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 83

Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 27.06.2007 nr 12
jõustumine 01.07.2007

Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 10 lõike 7 ning § 43 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kaitsealal tuleb arvestada “Looduskaitseseaduses” sätestatud piiranguid selles määruses sätestatud erisusega.

  (2) Kaitseala valitsejal on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (3) Kaitseala piirid registreeritakse maakatastris.

§ 2.   Rehatse maastikukaitseala kaitse eesmärk

  (1) Kaitsta metsa- ja sookooslusi, kaitsealuste linnuliikide elupaiku ning metsamaastükke.

  (2) Säilitada tasakaal keskkonnakasutuse ja rekreatiivsete võimaluste vahel.

  (3) Kehtestada kogu kaitseala maa-alal piiranguvööndi kaitsekord.

§ 3.   Kaitseala asukoht

  Kaitseala asub Kuusalu vallas Rehatse külas.
Kaitseala põhjapiir saab alguse gaasitrassi lõikumiselt 3520055 Kuusalu – Raudoja KOV teega ja kulgeb 1,28 km paralleelselt gaasitrassiga, jäädes selle teljest 7,0 m lõuna poole.
Kaitseala idapiir kulgeb piki Anija metskonna kvartalite nr 42 ja 54 idaserva, kusjuures kvartaleid eristav metsasiht jääb kaitsealast välja. Piir kulgeb kuni Pikakatku peakraavi teljeni. Edasi kulgeb piir piki Pikakatku peakraavi telge vastuvoolu kuni Heinasoo erametsadeni. Sealt pöördub piir edelasse ja kulgeb 2,27 km piki Anija metskonna ja erametsamaade vahelist piiri kuni Kuusalu – Raudoja teeni. Mööda tee serva, 7,0 m tee teljest, kulgeb piir 0,28 km Kuusalu (loode) suunas, kuni Papikaasiku II kinnistu piirini. Kaitseala piiridest jäävad välja eramaad - Papikaasiku II ja Papikaasiku I kinnistud. Kaitseala piir kulgeb piki Papikaasiku II ja Papikaasiku I Anija metskonna ühist piiri mööda kuni Kuusalu – Raudoja teeni. Edasi läheb piir Kuusalu suunas piki Raudoja – Kuusalu tee serva 7,0 m kaugusel tee teljest, kuni ristumiseni enne gaasitrassi kaitseala põhjapiiriga.

§ 4.   Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Kuusalu Vallavalitsus.

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD  

§ 5.   Lubatud tegevus

  (1) Kaitsealal on majandustegevus lubatud, arvestades käesoleva määrusega ning seadustega sätestatud kitsendusi.

  (2) Kogu kaitsealal on lubatud viibida, korjata seeni ja marju.

  (3) Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini.

  (4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) puu- ja põõsarinde harvendamine koosluste liigilise ja vanuselise mitmekesisuse taastamise ja säilitamise ning vaadete avamise eesmärgil;
  2) tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  3) raietööd ajavahemikul 1. september kuni 15. aprill, raietöödel peab säilitama lamapuitu, bioloogilise mitmekesisuse puid ja pärandkultuuriobjekte;
  4) puidu kokkuvedu perioodil, mil ei ole ohtu pinnase kahjustamiseks;
  5) rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine;
  6) telkimine ja lõkketegemine selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades;
  7) sõidukite ning maastikusõidukitega sõitmine väljaspool teid, järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, ning liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel.

§ 6.   Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal ei või valitseja nõusolekuta:
  1) muuta katastriüksuste piire ega sihtotstarvet;
  2) teostada puidu väljavedu teedelagunemise perioodil;
  3) kasutada taimekaitsevahendeid.

  (2) Kaitsealal on keelatud:
  1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
  2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
  3) energiapuistute rajamine;
  4) lageraielankide rajamine, mille suurus ületab 2 ha, mille laius sambliku kasvukohatüübis on laiem kui 30 meetrit ja mis on sirgjooneliste servadega, välja arvatud juhul, kui sirgjoonelisuse tingib looduslik piir (kvartali siht, tee vms);
  5) uute lageraiete tegemine raiesmikule lähemal kui 100 m enne selle uuenemist või minimaalse liitumisaja möödumist;
  6) jäätmete ladustamine.

§ 7.   Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Riigimetsa majandaja esitab 01. jaanuariks kaitseala valitsejale algava kalendriaasta metsamajanduslike tööde nimekirja.

  (3) Kui tegevust ei esitata kaitseala valitsejale kooskõlastamiseks või tegevuses ei arvestata kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt Haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse osas.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Lisa Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmise ja Rehatse kaitseala kaitse- eeskirja loomise põhjendused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json