Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete korraldamise kord Rõuge vallas

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 90

Riigihangete korraldamise kord Rõuge vallas

Vastu võetud 01.02.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse “Riigihangete seaduse” § 131 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse” § 30 lg 1 p 3 alusel

1. peatükk  

§ 1.  Üldsätted

 (1) Riigihangete korraldamise kord (edaspidi Kord) reguleerib Rõuge Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja valla allasutustes (edaspidi allasutus) korraldatavate hankemenetlusega seotud toimingute teostamist, riigihanke planeerimist, sealhulgas iga-aastase hankeplaani koostamist ja kinnitamise korda ning tähtaega, riigihangete eest vastutava isiku või isikute ja nende määramist, sealhulgas hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramist, allapoole riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 15 lõikes 3 nimetatud piirmäära jäävate riigihangete korraldamise korda, mis tagab riigihangete põhimõtete järgimise ja lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimise korra.

 (2) Korra eesmärk on sätestada menetlustoimingute ühtne regulatsioon arvestades riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 3 sätestatud üldisi põhimõtteid.

 (3) Käesolevas korras ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

 (4) Hanke maksumus selgitatakse välja vastavalt RHS-s ettenähtud põhimõtetele. Kõik maksumused on sätestatud ilma käibemaksuta.

§ 2.  Hanke planeerimine

 (1) Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on vahendite olemasolu valla eelarves asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks või vastav rahastamisotsus.

 (2) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, peab loa vastavate kohustuste võtmiseks enne riigihanke korraldamise otsustamist andma vallavolikogu.

 (3) Valdkonna vastutav spetsialist või allasutuse juht koos hanke eest vastutava isikuga valmistavad ette kõik riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud hankedokumendid, määravad kindlaks riigihanke eeldatava maksumuse, koguvad vajalikud muud andmed ja teostavad hankemenetluse algatamise otsustamiseks vajalikud toimingud.

 (4) Võimalusel esitab vastava valdkonna vastutav spetsialist peale eelarve vastuvõtmist vallavalitsusele kinnitamiseks hankeplaani, mis on aluseks eelarves ettenähtud kulutuste tegemiseks. Hilisem hankeplaani kinnitamise tähtaeg vallavalitsuse poolt on jooksva eelarveaasta 15. märts.

 (5) Hankeplaanis tuleb näidata RHS-s sätestatud piirmäärasid ületavad hanked ja alla piirmäärasid plaanitavad hanked juhul, kui hankemenetluse eesmärgiks on sõlmida hankeleping.

 (6) Vallavalitsus määrab hankeplaani või hankedokumentide kinnitamisega vastutava isiku, kes on kohustatud valmistama ette eeltoiminguid hanke läbiviimiseks või kes on volitatud korraldama iseseisvalt hankemenetlust.

§ 3.  Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Riigihanke korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
 1) hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) hankija peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;
 3) hankija peab kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandus-organisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis, võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
 4) hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu;
 5) hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
 6) võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi.

§ 4.  Asjaajamine ja riigihanke dokumendid

 (1) Riigihankega seotud toimingute kohta koostatakse kirjalik dokument.

 (2) Hankekomisjoni toimingud protokollitakse.

 (3) Riigihanke dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuses või allasutuses kinnitatud dokumentide loetelule dokumendiregistris.

 (4) Ühe riigihankega seotud dokumendid koondatakse riigihanke korraldamise menetluse kestel ühte toimikusse, toimik arhiveeritakse pärast hankelepingu lõppemist ja riigihanke aruande lisa esitamist.

2. peatükk Hankemenetluse algatamine, vallavalitsuse pädevus, hankekomisjon, vastutav isik 

§ 5.  Hankemenetluse algatamine

  (1) Vallavalitsuse korraldusega algatatakse riigihanke piirmäära ületavad ja lihthanke piirmäära ületavad hanked. Allasutuse juhi otsusega algatatakse allasutuses läbiviidavad lihtsustatud korras läbiviidavad hanked.

§ 6.  Vallavalitsus, allasutuse juht

  (1) Vallavalitsus ja allasutuse juht hankemenetluses:
 1) annab korralduse riigihanke läbiviimiseks;
 2) kinnitab riigihanke komisjoni koosseisu;
 3) kinnitab hankedokumendid ning kvalifitseerimise tingimused;
 4) kinnitab hankest kõrvaldamise otsuse;
 5) kinnitab kvalifitseerimise otsuse;
 6) kinnitab kvalifitseerimata jätmise otsuse;
 7) kinnitab pakkumuse vastavaks tunnistamise otsuse;
 8) kinnitab pakkumuse tagasilükkamise otsuse;
 9) kinnitab pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse;
 10) kinnitab kõigi pakkumuste tagasilükkamise otsuse;
 11) kinnitab hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse;
 12) kinnitab muu menetluses tehtava otsuse;
 13) annab volituse hankelepingu sõlmimiseks;
 14) määrab hangete eest vasutava isiku ja isiku, kes koostab iga-aastase hankeplaani;
 15) kinnitab iga-aastase hankeplaani.

§ 7.  Hankekomisjon

 (1) Komisjon peab olema vähemalt kolme liikmeline.

 (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust.

 (3) Kõik riigihankega seotud koosolekud protokollitakse ja otsused põhjendatakse. Pakkumus tunnistatakse edukaks komisjoni poolse ettepaneku alusel.

 (4) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on komisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundja või spetsialist, kes ei ole komisjoni liige.

 (5) Hanget läbiviiv komisjon:
 1) kooskõlastab riigihanke hankedokumendid;
 2) avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastab pakkumuste avamise protokolli;
 3) kontrollib pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
 4) kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 5) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele;
 6) korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise.

§ 8.  Vastutav isik

 (1) Koostab hankedokumendid ja kooskõlastab need komisjoniga.

 (2) Vastutav isik esitab hanketeate ja hankedokumentide eelnõu vallavalitsusele või allasutuse juhile kinnitamiseks. Kui vastutav isik ei ole määratud, esitab valdkonna spetsialist vallavalitsusele hanketeate ja hankedokumentide eelnõu koos ettepanekuga vastutava isiku määramise kohta.

 (3) Vastutava isiku ettepanekul moodustatakse vallavalitsuse korraldusega või allasutuse juhi otsusega hanke läbiviimiseks vähemalt 3-liikmeline komisjon. Vajadusel määratakse komisjoni sekretär.

 (4) Vastutav isik korraldab hanketeate avaldamise riigihangete registris ning vastutab hanke läbiviimise seaduslikkuse eest vastavalt RHS-s ja hankedokumentides sätestatud nõuetele, sh korraldab komisjoni tööd kuni pakkumuse edukaks tunnistamiseni vallavalitsuse või allasutuse juhtkonna poolt.

 (5) Hanketeate ja hankedokumentide muutmisel sisestab riigihangete registrisse vastavad muudatused.

 (6) Korraldab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikutele hankedokumentide väljastamist ja andmete registreerimist

 (7) Korraldab 3 tööpäeva jooksul hanketeate ja hankedokumentide kohta selgituste andmist pak-kujatele.

 (8) Korraldab pakkujatelt pakkumuste vastuvõtmise ja pakkujate nõudmisel vastava kinnituse väljastamise, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.

 (9) Osaleb pakkumuste avamisel ja koostab pakkumuste avamise protokolli.

 (10) Korraldab 3 tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates kõigile pakkujatele avamise protokolli ärakirja saatmise.

 (11) Osaleb pakkujate kvalifitseerimise töös ja koostab pakkujate kvalifitseerimise või hankemenetlusest kõrvaldamise protokolli ja esitab otsuse eelnõu vallavalitsusele või allasutuse juhile kinnitamiseks.

 (12) Koostab otsuse tegemisest 3 tööpäeva jooksul teate pakkujate kvalifitseerimise või pakkumuste kõrvaldamise ja selle põhjuste kohta ning korraldab teate väljastamist või kättetoimetamist pakkujatele.

 (13) Osaleb pakkumuste vastavaks tunnistamise ja edukaks tunnistamise töös ja koostab pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja edukaks tunnistamise protokolli, esitab otsuse eelnõu vallavalitsusele või allasutuse juhile kinnitamiseks.

 (14) Koostab pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja edukaks tunnistamise kohta korralduse projekti.

 (15) Koostab otsuse tegemisest arvates 3 tööpäeva jooksul teate pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja selle põhjuste kohta ning edukaks tunnistamise kohta ning korraldab selle väljastamise või kättetoimetamise pakkujatele.

 (16) Hankemenetluse kehtetuks tunnistamise korral korraldab pakkujatele hankedokumentide eest tasu tagasimaksmise.

 (17) 20 päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist sisestab riigihangete registrisse riigihanke aruande.

 (18) Pärast hankelepingu täitmist sisestab 20 päeva jooksul riigihangete registrisse aruande lisa.

 (19) Vastutab riigihankemenetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest.

 (20) Korraldab hankemenetluse dokumentide arhiveerimise lähtuvalt vallavalitsuse või allasutuse üldisest korrast.

3. peatükk Riigihanke rahvuslikku piirmäära ületava hankemenetluse läbiviimine 

§ 9.  Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus on võrdne või ületab riigihangete seaduses sätestatud riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankeleping ning ideekonkursi korral 40 000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral 250 000 eurot), rakendatakse hankemenetluse läbiviimisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid ja käesoleva määruse sätestatud korda.

4. peatükk Lihthange 


Riigihangete korraldamine hangetel, mille hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvuslik piirmäär, kuid kõrgem kui 10 000 eurot asjade ja teenuste tellimisel või 30 000 eurot ehitustööde puhul.

§ 10.  Hankemenetluse algatamine

 (1) Käesolevas peatükis sätestatud riigihanke korraldamise algatamise otsustab vallavalitsus või allasutuse juht oma korraldusega ja määrab vastutava isiku.

 (2) Vallavalitsuse või allasutuse juhi ülesannetes lihthanke menetlusel lähtutakse käesoleva määruse § 6-st ja käesoleva paragrahvi erisustest.

 (3) Vastutava isiku tegevusel lähtutakse lihthanke menetlemisel käesoleva määruse § 8-st ja käesoleva paragrahvi erisustest.

 (4) Vastutav isik korraldab hanketeate avaldamise allasutuse veebilehel ja riigihangete registris ning vastutab hanke läbiviimise seaduslikkuse eest vastavalt RHS-s ja hankedokumentides sätestatud nõuetele, sh juhib komisjoni tööd kuni pakkumuse edukaks tunnistamiseni vallavalitsuse poolt. Vastutav isik korraldab hanketeate edastamise võimalikele pakkujatele.

 (5) Lihthange algab lihthanke teate avaldamisega registris.

 (6) Hanketeate avaldamise tähtaja ja pakkumuste esitamise tähtaja vahe peab olema vähemalt 4 tööpäeva, kuid arvestada tuleb hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest ja ehitustöödest.

5. peatükk Väikehange 

§ 11.  Väikehange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste puhul vähemalt 1500 eurot, kuid väiksem kui 10 000 eurot ja ehitustööde puhul vähemalt 1500 eurot, kuid väiksem kui 30 000 eurot.

 (1) Väikehanke piirmäära jäävate asjade ja teenuste ostmisel ning ehitustööde tellimise korral peab vastava valdkonna spetsialist vastavalt hanke eripärale võtma vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist, kui see on võimalik ja otstarbekas. Võimaluse korral ja hanke iseloomu arvestades on soovitav kolme hinnapakkumise hankimine.

 (2) Väikehanke piirmäära jäävate hangete puhul tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral erinevate pakkumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi.

 (3) Alla käesoleva määruse § 11 toodud piirmäära jäävate hankelepingute vormi sätestab RHS § 5 lg 2.

6. peatükk Alla väikehanke piirmäära hankimine 

§ 12.  Alla 1500 euro maksva riigihanke puhul kohaldatakse RHS §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et hanke korraldamisel kaasneks võimalikult väike halduskoormus ning aja- ja rahakulu.

7. peatükk Lihtsustatud korras tellitavad teenused 

§ 13.  Hankija ei ole kohustatud korraldama hankemenetlust teenuste hankelepingu sõlmimiseks CPV määruse lisas VII1 nimetatud teenustele juhul, kui hangitavate teenuste kogumaksumus ei ületa riigihanke piirmäära. Teenusteks on:

 (1) Hotelli ja restoraniteenused

 (2) Raudteetranspordi- ja veetransporditeenused

 (3) Transpordi abi- ja lisateenused

 (4) Õigusteenused

 (5) Personali komplekteerimine ja otsing

 (6) Uurimis- ja turvateenused

 (7) Haridus- ja kutseharidusteenused

 (8) Tervishoiu- ja sotsiaalteenused

 (9) Meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused

 (10) Muud teenused

1( Nimekiri on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 15.3.2008 L74/375).

§ 14.  Lõppsätted

  (1) Määrus jõustub 06. veebruaril 2012. a.

Tiit Toots
Vallavanem

Mare Tiivoja
Vallasekretär