Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laiuse Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 10

Laiuse Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2013 nr 28

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Raamatukogu nimi

  Raamatukogu ametlik nimi on Laiuse Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 2.  Raamatukogu asukoht

  Raamatukogu asub aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa, sihtnumber 48443.

§ 3.  Raamatukogu õiguslik seisund

 (1) Raamatukogu on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Avalik internetipunkt

  Raamatukogus asub avalik internetipunkt.

§ 5.  Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teenindab Jõgeva valla elanikkonda oma teeninduspiirkonnas (Laiuse alevik, Jõgeva alevik, Ellakvere, Vana-Jõgeva, Võduvere, Võikvere, Sootaga, Laiusevälja, Mõisaküla, Palupere, Alavere, Vilina ja Raaduvere külad ) ning teisi soovijaid.

2. peatükk Raamatukogu tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.  Tegevuse eesmärk ja korraldamine

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Jõgeva valla elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 7.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejatele vajalike teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks tegemine, vajadusel bibliografeerimine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejatele raamatukogu põhi- ja eriteenuseid;
 2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
 3) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
 4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
 5) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 6) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 7) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
 8) korraldab näitusi ja väljapanekuid ning tutvustab kogusid üldsusele;
 9) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel
 10) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

 (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Jõgeva Vallavolikogu poolt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

3. peatükk Raamatukogu tegevuse korraldamine 

§ 8.  Raamatukogu juhtimise korraldus

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor.

 (2) Raamatukogu raamatupidamist teostab Jõgeva Vallavalitsus.

§ 9.  Direktor

  Raamatukogu direktor:
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
 2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud Jõgeva valla vara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
 3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhtes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 4) teeb ettepanekuid Jõgeva Vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
 5) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle Jõgeva Vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarvetäitmise eest;
 6) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid;
 7) esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud statistilise ja sisulise töö aruanded Jõgeva Maakonna Keskraamatukogule ja Jõgeva Vallavalitsusele;
 8) korraldab raamatukogu asjaajamist;
 9) teeb ettepanekuid Jõgeva Vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
 10) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
 11) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid kohustusi.

4. peatükk Vara ja finantseerimine 

§ 10.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu kasutuses on Jõgeva valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt Jõgeva Vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 11.  Finantseerimine

 (1) Raamatukogul on oma alaeelarve Jõgeva valla eelarves.

 (2) Raamatukogu tulud moodustuvad:
 1) Jõgeva valla eelarvest eraldatud vahenditest;
 2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
 3) annetustest ja sponsorlusest;
 4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
 5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

 (3) Raamatukogu eelarve projekti koostab raamatukogu direktor, raamatukogu eelarve kinnitab Jõgeva Vallavolikogu.

 (4) Raamatukogu kulud on:
 1) personalikulu;
 2) teavikute soetamise kulud;
 3) majanduskulud.

5. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.  Raamatukogu ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Jõgeva Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Jõgeva Vallavolikogu otsuse alusel Jõgeva Vallavalitsus.

 (3) Raamatukogu ümberkorraldamisest, ümberkujundamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Jõgeva Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Jõgeva Vallavolikogu.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Alo Teder
Volikogu esimees