Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

"Tallinna raamatu" kolleegiumi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 16

"Tallinna raamatu" kolleegiumi põhimäärus

Vastu võetud 16.10.2013 nr 168

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) „Tallinna raamat" on Tallinna Linnavalitsuse välja antav raamatusari, mis tutvustab Tallinna ajalugu ja kultuuri.

 (2) „Tallinna raamatu" kolleegium (edaspidi kolleegium) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina.

 (3) Kolleegiumi eesmärk on valida välja Tallinna kultuuri ja ajaloo jäädvustamise seisukohast olulised teosed ning teha linnavalitsusele ettepanekuid nende kirjastamise kohta sarjas „Tallinna raamat", et motiveerida raamatusarja arendamise kaudu autoreid uurima ja jäädvustama Tallinna ajalugu ja kultuuri.

 (4) Kolleegiumi põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

 (5) Kolleegium juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Kolleegiumi koosseis

 (1) Kolleegium on 15-liikmeline. Kolleegiumi kuuluvad linnavalitsuse nimetatud isikud.

 (2) Kolleegiumi koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

 (3) Kolleegiumi esimees on linnapea või Tallinna kultuurivaldkonda kureeriv abilinnapea. Kolleegiumi aseesimees valitakse kolleegiumi liikmete hulgast.

 (4) Kolleegiumi tehnilist tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (edaspidi amet).

§ 3.  Kolleegiumi töökorraldus

 (1) Kolleegiumi töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vajadust mööda. Koosoleku kutsub kokku esimees.

 (2) Kolleegium on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool kolleegiumi koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

 (3) Kolleegiumi esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda kolleegiumi koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu kolleegiumi koosseisu.

 (4) Kolleegiumi otsused võetakse vastu kohalviibivate kolleegiumi liikmete poolthäälteenamusega, häälte võrdse jaotumise korral on otsustav kolleegiumi esimehe hääl.

 (5) Kolleegiumi otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Kolleegiumi liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Kolleegiumi protokollid säilitatakse ametis.

§ 4.  Kolleegiumi ülesanded ja õigused

 (1) Kolleegiumi ülesanded on:
 1) motiveerida sarja „Tallinna raamat" arendamise kaudu autoreid uurima ja jäädvustama Tallinna ajalugu ja kultuuri;
 2) valida välja kirjandus-, kunsti- ja ajaloovaldkonna teosed ning memuaristika, mida kirjastada sarjas „Tallinna raamat";
 3) teha ettepanekuid planeerida linnaeelarvesse vahendid, et finantseerida teoste kirjastamist sarjas „Tallinna raamat".

 (2) Kolleegiumil on õigus:
 1) teha linnavalitsusele ettepanekuid teoste kirjastamiseks sarjas „Tallinna raamat";
 2) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
 3) kaasata oma töösse sõltumatuid eksperte.

§ 5.  Kolleegiumi tegevuse lõpetamine

  Kolleegiumi tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 määrus nr 71 „Tallinna Raamatu kolleegiumi moodustamine ning põhimääruse ja koosseisu kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär