SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 106

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 17.10.2013 nr 96
RT IV, 25.10.2013, 32
jõustumine 28.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 14.04.2016, 4017.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14 alusel.
[RT IV, 14.04.2016, 40 - jõust. 17.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (edaspidi kord) sätestab Anija valla poolt puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra.

 (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

 (3) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Anija vald ja kelle tegelik elukoht on Anija valla haldusterritooriumil.

 (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

 (5) Hooldusvajadus on Anija Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) poolt kinnitatud hindamismetoodika alusel tuvastatud kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

 (6) Hooldajatoetuse määra kehtestab Anija Vallavolikogu.

§ 2.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja valitsusele vormikohase kirjaliku avalduse.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 4) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem.

§ 3.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

 (1) Valitsuse vastutav spetsialist selgitab puudega lapse elukohas vastavalt hindamismetoodikale välja hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

 (2) Valitsuse vastutav spetsialist koostab kaalutletult korralduse eelnõu puudega lapse hooldamise kohta ja esitab selle vallavalitsusele.

§ 4.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Valitsus kinnitab korralduse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul kodukülastusest, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente ning vastutava spetsialisti koostatud arvamust.

 (2) Valitsus võib määrata lõikes 1 nimetatud korralduses aja, millal tuleb korrata puudega lapse hooldusvajaduse hindamist.

 (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni:
 1) lapse puude kestuse viimase päevani;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba;
 3) valitsuse korralduses määratud kordushindamise tähtajani.

 (4) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele:
 1) 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest või
 2) 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

 (5) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
 2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 3) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (6) Ühele hooldajale võib hooldajatoetust maksta kuni kolme puudega lapse hooldamise eest.

§ 5.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust jooksva kuu eest 10. kuupäevaks. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani või § 6 lg 1 nimetatud juhtudel hooldajatoetuse määramise otsuse kehtetuks tunnistamise kuule järgneva kuuni.

 (2) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

 (3) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse määramise korraldus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
 5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
 6) kui kolme kuu jooksul pärast lapse puude lõppemist ei ole valitsusele esitatud § 2 lg 2 nimetatud dokumente.

 (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama valitsuse vastutavat spetsialisti kirjalikult tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 (3) Lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on valitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.