Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 41

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 26.02.2010 nr 6
jõustumine 05.03.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 6 ja § 11 alusel.

§ 1.   Maksu nimetus

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks) on teede ja tänavate sulgeja edaspidi maksumaksja poolt täitmisele kuuluv rahaline kohustis üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemise eest.

  (2) Tee on teeseaduse § 2 nimetatud rajatis. Tänav on teeseaduse § 6 nimetatud rajatis. Jalgtee ja jalgrattatee on teeseaduse § 7 nimetatud rajatis.

  (3) Teede ja tänavate sulgemise all mõistetakse liikluse katkestamist läbivale liiklusele ühes või mõlemas suunas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liikluse tõkestamist. Tee täieliku sulgemise korral pole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud. Osalise sulgemise korral on liiklemine takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud. Juhul kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui kolm (3) meetrit, loetakse tee täielikult suletuks. Juhul, kui liiklusele avatuks jääva kõnnitee laius on väiksem kui 1,1 meetrit, loetakse kõnnitee täielikult suletuks.

  (4) Väljakute, parkide, puhkealade ja parklate sulgemise all mõistetakse nende kasutamist sulgeja tegevuse läbiviimiseks.

§ 2.   Maksu objekt

  Teede ja tänavate sulgemise maksu objektiks on üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks või ehitus- ja remonttööde teostamiseks.

§ 3.   Maksumaksja

  Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud, kes seoses § 2 nimetatud tööde tegemisega või ürituse korraldamisega taotlevad Haapsalu Linnavalitsuselt õigust sulgeda üldkasutatav tee, tänav, väljak, park, puhkeala, parkla või selle osa.

§ 4.   Maksumäärad

  (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt tee ja tänava seisunditasemest, mis on toodud käesoleva määruse Lisas 1 ja/või käesoleva maksumääruse § 4 lõikes 3 sätestatud parandustegureist.

  (2) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi tee- ja tänavatüüpide maksumäärasid:
  1) kolmanda seisunditaseme tänav- maksumäär 1000 kr ööpäevas;
  2) teise seisunditaseme tänavad - maksumäär 800 kr ööpäevas;
  3) esimese seisunditaseme tänavad- maksumäär 300 kr ööpäevas;
  4) väljak, park, puhkeala, parkla – maksumäär 5 kr/m2 ööpäevas.

  (3) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi parandustegureid:
  1) ainult jalgtee sulgemine - 0,1;
  2) ainult öine sulgemine (kell 20.00 - 06.00) - 0,2;
  3) ühistranspordiliiklusega teede ja tänavate täielik sulgemine ühistranspordiliiklust takistamata 0,5;
  4) ühe sõidusuuna sulgemine - 0,5;
  5) sulgemise lubatud tähtaja ületamise iga päev - 2,0, v.a juhul, kui taotletakse tähtaja pikendamist;
  6) sulgemisloata sulgemise korral – 5,0.

§ 5.   Maksuhaldur ja maksu tasumise kord

  (1) Maksu maksuhaldur on linnavalitsus, mis korraldab maksu kogumist linnakeskkonna osakonna kaudu. Linnakeskkonna osakonna juhataja, peaspetsialistid ja spetsialistid on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (2) Maks tasutakse Haapsalu linna eelarvesse ettemaksuna enne üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla või puhkeala sulgemisloa väljastamist või pikendamist.

  (3) Sulgemisloa väljastab Haapsalu Linnavalitsus käesoleva maksumääruse Lisas 2 sätestatud korras.

  (4) Üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi või puhkeala sulgemise korral sulgemisloas lubatud tähtajast lühemaks ajaks tagastatakse sulgejale liigselt tasutud maks kümne tööpäeva jooksul suletud objekti avamise ajast arvates.

§ 6.   Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Maksuperioodiks loetakse ajavahemikku üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi või puhkeala sulgemisest kuni selle üleandmiseni linnavalitsuse esindajale. Minimaalne sulgemise aeg on üks ööpäev.

  (2) Maksu tasumise kohustus algab Haapsalu Linnavalitsusele sulgemisloa saamiseks taotluse esitamise päevast. Maks tasutakse enne sulgemisloa saamist.

§ 7.   Maksuvabastused ja maksusoodustuste andmise kord

  (1) Maksust on vabastatud:
  1) avariidest tingitud sulgemisel avariitööde teostajad 24 tunni jooksul sulgemisest arvates;
  2) Haapsalu linna poolt korraldatavate ürituste korraldajad sulgemistel ürituste korraldamise ajaks.

  (2) Maksusoodustusi või maksust vabastusi muudel juhtudel (sealhulgas linna tellimisel tehtavate ehitus- ja remonttööde teostajatele) lisaks käesoleva paragrahvi lõikes1 nimetatule annab Haapsalu Linnavalitsus oma korraldusega

  (3) Maksusoodustuse või –vabastuse saamiseks lisab sulgemise taotleja sulgemisloa saamise taotlusele sellekohase märke ja põhjendab seda. Maksusoodustuse või –vabastuse andmise otsustab Haapsalu Linnavalitsus ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 8.   Vastutus

  (1) Ilma sulgemisloata üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemisel rakendatakse § 4 lõike 3 punktis6 sätestatud maksumäära.

  (2) Sulgemisloaga kuid üle loas nimetatud tähtaja üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemise puhul rakendatakse punktis § 4 lõike 3 punktis 5 sätestatud maksumäära iga päeva eest, mis ületab lubatud tähtaja.

  (3) Kehtestatud tähtajast hiljem Haapsalu Linnavalitsuse eelarvesse tasutud maksu summalt ja maksumaksja poolt linnavalitsuse kasuks enammakstud summalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

  (4) Käesoleva määruse alusel tasumisele kuuluvad või nendest vähemmakstud summad nõutakse sisse tagantjärele viimase kolme aasta eest maksustamisperioodi algusest arvates, mil maksmata jäänud või vähemmakstud summa välja selgitati.

§ 9.   Vaidluste lahendamise kord

  (1) Linnavalitsusel on õigusteha ettekirjutusi maksumääruse rikkumise kohta.

  (2) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri maksuteate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale vaie Haapsalu Linnavalitsusele. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse14.peatükis sätestatut.

  (3) Vastutus määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seaduse paragrahvidest 1531, 1532 ja 154.

§ 10.   Rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  (2) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2001 määrus nr 16 „Teede ja tänavate sulgemise maksumääruse kinnitamine”.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa 1 Teede seisunditasemed Haapsalu linnas

Lisa 2  Üldkasutatavate teede, tänavate, väljakute, parkide ja puhkealade sulgemislubade väljaandmise kord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json