Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 42

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja muutmine

Vastu võetud 17.10.2013 nr 100

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 6 lg 3 ja § 14¹ lg 3 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Muuta Anija Vallavolikogu 21.10.2010 määruse nr 26 “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri“ p 1.3.8. ja sõnastada see järgnevalt:
„1.3.8. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõttele Konkurentsiametiga kooskõlastatud metoodika alusel arvutatud liitumistasu ning ühisveevärgist võetud vee ja ühiskanalisatsiooni juhitud reovee eest maksab klient vee-ettevõttele Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud teenustasu.”

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 22.04.2004 määrus nr 67 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu rakendamise kord Anija vallas“ kinnitamine“.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 22.04.2004 määrus nr 68 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenustasu reguleerimise kord Anija vallas“ kinnitamine“.

§ 4.   Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.

Jaan Oruaas
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json