Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2016, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.08.2013 nr 25
RT IV, 25.10.2013, 48
jõustumine 28.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2016RT IV, 13.10.2016, 416.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 8 p 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Toetamise eesmärk, mõisted ja toetamise põhimõtted 

§ 1.  Eesmärk

  Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide (edaspidi kõik koos noorteprojektid) vallaeelarvest toetamise eesmärgiks on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane Audru valda sissekirjutatud isik;
 2) noorsootööasutus – valla ametiasutuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik või eraõigusliku juriidilise isiku ettevõte, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine;
 3) noorteprojekt – noorsootöö valdkonna tegevuskava, millele on lisatud eelarve ning mis kestab kuni üks aasta;
 4) noorteprogramm – noorsootöö valdkonna tegevuskava, millele on lisatud maksumuse prognoos ning mis kestab kauem kui üks aasta;
 5) noorteühing – mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine;
 6) noortevolikogu – vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu;
 7) noorte projektilaager – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva.

§ 3.  Noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted

  Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted on:
 1) noorteprojekt on suunatud noorte jaoks ja seda viiakse ellu koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
 2) tingimuste loomine teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtudes noorte vajadustest ja huvidest;
 3) noorteprojekti elluviimine põhineb noorte omaalgatusel, nende osalusel ja vabal tahtel;
 4) noorteprojekti kavandamisel ja elluviimisel lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõtetest.

§ 4.  Rahastatavad tegevusvaldkonnad

  Vallaeelarvest toetatakse noorteprojekte, mille tegevusevaldkonnad on noorte informeerimine, kaasamine, noorte töötute koolitused, noortelaagrite korraldamine ja nendest osavõtt, koostöö sõprusomavalitsuste noorteühendustega, õpilasesinduste kaasamine, noortevolikogu tegevuse edendamine, karjäärinõustamine jm. tegevus.

2. peatükk Toetuse taotlemise ning maksmise tingimused ja kord 

§ 5.  Taotluse esitamine

 (1) Toetusi võivad taotleda noorteühingud, noortevolikogu, teised noorteühendused ja mittetulundusühingud. Koolide õpilasesindused võivad taotlusi toetuse saamiseks esitada koos noortevolikogu või noorteühingutega koolide juhtkondade nõusolekul.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus (lisa 1) 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks.

 (3) Taotlus esitatakse koos lisadega allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allakirjutatult.

§ 6.  Toetuse taotleja omaosalus

 (1) Toetuse taotleja omaosalus noorteprojekti maksumuses peab olema vähemalt 10 protsenti.

 (2) Taotleja võib arvestada projekti finantseerimisel omaosalusena vabatahtlikku tööd
arvestusega miinimumpalga 1 tunni tasumääraga.

§ 7.  Taotluse menetlemine ja toetuse eraldamine

 (1) Taotlused vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse moodustatud 7-liikmeline komisjon (edaspidi hindamiskomisjon), kuhu kuuluvad kaks Audru valla üldhariduskoolide huvijuhti, vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees, vallavolikogu hariduskomisjoni esimees, valla noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist ja kaks vallavalitsuse esindajat.
[RT IV, 13.10.2016, 4 - jõust. 16.10.2016]

 (2) Hindamiskomisjon vaatab esitatud taotlused läbi 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega ja hindab projekti vastavust määruse § 4 ja 5.

 (3) Hindamiskomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks, märkides ettepanekus ära eraldatava toetuse suuruse.

 (4) Ühe taotlusvooruga taotlejale eraldatava toetuse suurus on kuni 500 eurot. Toetuse määramise otsustab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 13.10.2016, 4 - jõust. 16.10.2016]

 (5) Hindamiskomisjoni kuuluv komisjoni liige taandab ennast taotluse arutelust ja otsustamisest, kui on tegemist huvide konfliktiga korruptsioonivastase seaduse § 25 mõistes.

 (6) Kõigi toetuse saanud taotlejatega sõlmib vallavalitsus lepingu. Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 8.  Toetuse kasutamise aruandluse kord

 (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele lepingus märgitud tähtajaks toetuseks eraldatud vahendite kasutamise aruande (lisa 2) allkirjastatult paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

 (2) Toetuse saaja esitab koos aruandega ka kuludokumentide koopiad eraldatud ja omaosalusena kasutatud vahendite summa kohta.

§ 9.  Järelevalve ja vastutus toetuse kasutamise üle

  Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Taotlus noorteprojekti rahastamiseks

Lisa 2 Noorteprojekti konkursi aruanne