Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Jõgeva valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 49

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõgeva valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.02.2009 nr 2
jõustumine 02.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.201030.08.2010
17.10.2013RT IV, 25.10.2013, 1328.10.2013

Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvaraamatukogu (raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus Jõgeva valla raamatukogudes.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogude teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugeja, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus ajutiselt ära võetud.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogude põhiteenused on tasuta.

 (3) Raamatukogudel on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine). Tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Jõgeva Vallavalitsus. Koopiate valmistamisel juhindutakse “Autoriõiguse seadusest”.
[RT IV, 25.10.2013, 13 - jõust. 28.10.2013]

 (4) Raamatukogudes saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis (AIP) ja andmebaase lugejaarvutites käesoleva määruse §-s 7 sätestatud korras.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel lugejate andmebaasis ja registreerimiskaardil, kuhu kantakse järgmised andmed:
 1) nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) elektronposti aadress (olemasolul);
 5) lugejarühm (täiskasvanud või lapsed);
 6) isikukood.

 (2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (3) Registreerimisel saab lugeja salasõna raamatukogu elektroonilisse kataloogi (RIKSWEB) sisselogimiseks.

 (4) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja, millega kinnitab, et tunneb raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

 (5) Kuni 16-aastased lapsed registreeritakse lugejaks lapse seadusliku esindaja nõusolekul. Allkirja andmisega registreerimiskaardile vastutab lapse seaduslik esindaja selle eest, et laps täidab raamatukogu kasutamise eeskirja.
[RT IV, 25.10.2013, 13 - jõust. 28.10.2013]

 (6) Registreeritud lugeja saab raamatukogu teenuseid kasutada ID-kaardiga. Lugeja soovi korral väljastab raamatukogu lugejale lugejakaardi, mis on kehtiv kõigis Jõgeva maakonna raamatukogudes. Esmase lugejakaardi väljastamine on tasuta.

 (7) Lugejakaart on nimeline ning seda ei tohi teistele isikutele edasi anda. Kaardi kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb koheselt teatada raamatukokku. Kaardi asendamine uuega on tasuline. Tasu suuruse kinnitab Jõgeva Vallavalitsus.

 (8) Lugejate ümberregistreerimine teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugeja andmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 4.  Lugeja õigused teavikute laenutamisel

 (1) Raamatukogukaart annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid.

 (2) Koju laenutatakse teavikuid 21 päevaks. Õppe- ja uurimistöödeks vajalikku kirjandust laenutatakse vajaduse korral ka pikemaks tähtajaks, kui sellele ei ole nõudlust. Laenutuse tähtaega saab pikendada kolm korda.

 (3) Ajakirju ja ajalehti laenutatakse koju seitsmeks päevaks.
[RT IV, 25.10.2013, 13 - jõust. 28.10.2013]

 (4) Raamatukogu võib lugejalt nõuda tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Jõgeva vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.
Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (5) Laenutus registreeritakse raamatukogukaardi esitamisel laenutuste andmebaasis. Lugeja saab kviitungi, kuhu on märgitud laenatud teavikute nimetused ja nende tagastamistähtajad

 (6) Laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada raamatukogus, RIKSWEBis, telefonitsi või e-posti teel juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad.

 (7) Koju ei laenutata teatmekogu raamatuid.

 (8) Teavikuid, mis on välja laenutatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib seitse päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugeja soovil teavitatakse teda teaviku saabumisest e-posti teel.
[RT IV, 25.10.2013, 13 - jõust. 28.10.2013]

 (9) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

 (10) Lugejal on õigus kasutada lugejaarvutit infootsinguteks üle-eestilistes raamatukogude andmebaasides.

 (11) Raamatukogu töötaja on kohustatud andma individuaalset koolitust andmebaasidest infootsinguks.

 (12) RIKSWEB võimaldab lugejal:
 1) sirvida enda aktiivseid ja eelmisi laenutusi;
 2) sirvida ja kasutada reserveeringuid;
 3) pikendada teavikute laenutustähtaega;
 4) sirvida viiviseid ja muid talle määratud makseid;
 5) sirvida talle tehtud märkusi;
 6) vahetada antud salasõna.

 (13) “Avaliku teabe seaduse” alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit AIP-s. Kui teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijatele eelregistreerimise. Riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks abistab isikuid raamatukogu töötaja.

 (14) Lugejal on õigusteha ettepanekuid raamatukogu teeninduse paremaks korraldamiseks.

§ 5.  Lugeja kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud laenatud teavikud tagastama tähtaegselt. Lugeja soovil teavitatakse teda tähtaja saabumisest e-posti teel. Kui lugeja ei tagasta teavikuid tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu iga viivitatud päeva eest 0,01 eurot iga teaviku kohta. Enne viivise tasumist uusi raamatuid ei laenutata ja laenutustähtaega ei pikendata. Teavituskulude suuruse kehtestab Jõgeva Vallavalitsus.
[RT IV, 25.10.2013, 13 - jõust. 28.10.2013]

 (2) Lugeja kannab vastutust iga laenutatud teaviku eest kuni selle raamatukokku tagastamiseni. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb kohe teatada raamatukogu töötajale.

 (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustusi raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud summade tasumiseks. Teavituskulu tasub lugeja vastavalt Jõgeva Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

 (5) Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Jõgeva Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (6) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Jõgeva Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks “Täitevmenetluse seadustikus” sätestatud korras.

 (7) Jõgeva Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

 (8) Alla 16-aastase lugeja poolt raamatukogule tekitatud kahjud või kulutused hüvitab lapse seaduslik esindaja.
[RT IV, 25.10.2013, 13 - jõust. 28.10.2013]

§ 6.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (2) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi isikuid. Keelatud on:
 1) söömine, joomine, suitsetamine;
 2) mobiiltelefonide valjuhäälne kasutamine;
 3) loomade kaasa võtmine;
 4) raamatukogu külastamine alkoholi- või narkojoobes.

 (3) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist.

§ 7.  AIP kasutamine

 (1) Arvutite kasutamiseks on soovitav eelnev registreerimine, mida võib teha ka telefoni teel.

 (2) Raamatukogu töötaja registreerib raamatukogu kasutaja arvuti kasutamise alguse ja lõpu nimeliselt RIKSWEBis. Arvutite kasutamise eesõigus on end eelnevalt registreerinud külastajatel.

 (3) Kui registreeritud kellaajast kümne minuti möödudes end registreerinud isik ei saabu, toimub arvuti kasutamine järjekorra alusel.

 (4) Arvuti taga võib korraga viibida vaid üks kasutaja, välja arvatud juhul, kui väheste oskustega arvuti kasutajal on kaasas juhendaja. Juhendaja osalemisest tuleb informeerida raamatukogu töötajat.

 (5) Arvuti töö tõrgete ilmnemisel tuleb arvuti kasutamine kohe katkestada ja informeerida sellest raamatukogu töötajat.

 (6) Arvuti kasutamise aeg ühes tööpäevas ühele isikule on 60 minutit.

 (7) Arvutid on mõeldud Internetist informatsiooni otsimiseks, info väljatrükiks, e-posti ja pangateenuste kasutamiseks.

 (8) Arvuti kasutamisel on keelatud:
 1) ise arvutit avada ja sulgeda;
 2) mänge mängida;
 3) külastada tasulisi ja ebasündsaid lehekülgi;
 4) häirida teisi arvutikasutajaid;
 5) installeerida omavoliliselt programme.

 (9) Raamatukogu ei kanna vastutust “Autoriõiguse seaduse” rikkumise eest Interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub kasutajal.

 (10) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

 (11) AIP kasutamise eeskirja mitte täitmise, vara tahtliku rikkumise ja ebakorrektse käitumise korral on raamatukogu töötajal õigus võtta külastajalt arvuti kasutamise õigus.

§ 8.  Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määrus jõustub 2. märtsil 2009. a.