Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 54

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord

Vastu võetud 01.11.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Vormsi Vallavolikogu 2006. aasta 15. detsembri määruse nr 9 Vallavara valitsemise kord (määruse uus redaktsioon kehtestatud 2009. aasta 26. juuni määrusega nr 9) paragrahvi 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Vormsi Rahvamaja ( edaspidi Rahvamaja) kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Rahvamaja on Vormsi Vallavalitsuse (edaspidi nimetatud Vallavalitsus) poolt hallatav kultuuri- ja meelelahutusüritusteks, koosviibimisteks, koolitustegevuseks ning koosolekuteks/nõupidamisteks jne (edaspidi nimetatud üldnimetusega Üritus) mõeldud hoone, mille kasutamist korraldab Vallavalitsus.

§ 2.   Rahvamaja kasutamine

  (1) Rahvamaja ruume kasutatakse Ürituste läbiviimiseks.

  (2) Rahvamaja ruume renditakse välja järgmiste hindadega:
  1) ühe tunni hind 10 EUR või
  2) ühe ööpäeva hind 160 EUR.

  (3) Vormsi elanikele suunatud Ürituste läbiviimiseks on eelnevalt vallavanema poolt kooskõlastatult võimalik Rahvamaja ruumide kasutusse andmine ilma hinnakirja rakendamata.

  (4) Rahvamaja kasutamine kooskõlastatakse vallavanema või tema poolt volitatud isikuga (edaspidi nimetatud vallavalitsuse esindaja), kes peab arvestust ruumide kasutamise üle ning korraldab ruumide üleandmise ja vastuvõtmise.

  (5) Vallavalitsuse esindaja sõlmib kasutajaga lepingu, milles on sätestatud Rahvamaja ruumide kasutamise aeg, kasutamise eest makstav tasu ning poolte õigused ja kohustused.

  (6) Rahvamaja kasutusõigus antakse üle ja saadakse kasutuslepinguga.

  (7) Rahvamaja kasutaja vastutab ruumide ning vahendite ja seadmete korrasoleku eest.

  (8) Rahvamaja kasutaja käitub ruumides vastavalt kehtestatud ruumide kasutamise eeskirjale. Eeskirja kinnitab vallavalitsus.

  (9) Rahvamaja kasutaja on ruumide, seadmete ja vahendite rikkumisel kohustatud hüvitama Vallavalitsusele tekitatud kahju.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsuse 2006. aasta 20. märtsi korraldus nr 25 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.a.

Urmas Pau
Vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json